петък, 11 октомври 2013 г.

АНТОЛОГИЯ НА НЕОКОМУНИЗМА 35
Главният архитект на София – корумпиран и “стои” над закона

28.09.2013

 

    Главният архитект на София Петър Диков участва в управлението на частни фирми.

    Нарушението на Закона за държавния служител е извършвано в продължение на години и по закон този служител трябва да бъде освободен.

    Според фирмените регистри Диков участва като управляващ и собственик освен във варненската фирма “Арх Ком Про” ООД и в редица други фирми.

    Диков заема поста гл. архитект на Столична община от 2005г, а т. 58 от Класификатора на длъжностите в администрацията класифицира тази длъжност като държавен служител.

Чл. 7. (1) За държавен служител

(2) Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

2. (доп. – ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;”
Ралица Маджарова – директор дирекция зелени системи. Борис Милчев – началник одел правен. Бойка Къдрева Крепчева директор на дирекция Териториално развитие на НАГ. Димитър Петлешков – директор дирекция транспорт.   Сигнал до комисията е подаден само за едната фирма на Диков и не съм сигурен за Петлешков, за другите със сигурност не е.  справките са извадени от СИЕЛА, както и тези на Диков, през търговския регистър не всичко излиза. има и две фирми на дъщеря му Стела Дикова които са и прехвърлени от баща и през 2009  и които фирми се занимават и с архитектура а Стела е медицинска сестра. Всички държавни служители са попълвали декларации че не участват в такива фирми и за това се носи отговорност по чл 313 от НК.

    Освен явно нарушение на ЗДС става дума и за потенциален конфликт на интереси. Диков освен гл. архитект на Столична община е и управител и собственик на  фирми, с различни сфери на дейност: пример: фирма “Арх Ком Про” ООД „упражняване на независим строителен надзор”. Това е нарушение на чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и хипотетично позволява извършване на редица престъпления като търговия с влияние за одобряване на строителни проекти срещу извършване на строителен надзор от “Арх Ком Про” ООД. Заемането на двете длъжности противоречи на чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

    Скандалното в случая са и другите участия на Диков в различни фирми, било то като управител, било като собственик.

 

Румен Петков си купи супер луксозна къща в Испания за 1,5 млн евро


 
29.09.2013
 
     Полека-лека започваха да изплуват шокиращите далавери на хората, управлявали България от името на Тройната коалиция.
     Срещащият се с оперативно интересни лица и пикаещият във фонтаните бивш министър на вътрешните работи Румен Петков се оказа доста щедро възнаграден за шетането си по висшите етажи на властта. Успял е да спести достатъчно милиончета, за да си купи богаташка къща с няколко спални и кипро паркче в любимия град на Камата – Барселона, съобщават от  www.skandalno.net. Според наши информатори, Петков броил 1,5 млн евро за “малкия” си палат.
     Представителят на Тройната коалиция МВР министър не си е губил времето, макар че не изкара цял мандат като полицай №1 на държавата България. Ясно е, че сал една министерска, още по-малко – депутатска заплата, за такава крупна и далновидна инвестиция не стигат. Не е ясно комисията „Кушлев” дали може да стигне чак до casasБарселона. Но пък срещите с оперативно интересни лица от калибъра на „братята” Галеви очевидно са много, много полезни.
     Информацията за сладката придобивка на Румбата на Иберийския полуостров постъпиха от червените редици. Някои обясняват изскачането на подобни новини напоследък с безмилостната борба за лидерство в столетницата БСП. Това, за българската псевдодемокрация, е нещо много логично и доказано от живота – всеки клепа другарчето си без да му трепне окото, стига да има келепир от това.
    Но истина е също така, че политиците в България масово забогатяват рязко, видимо и с размах. И Румен Петков не е изключение в това отношение.      А е ясно, че без корупция това никак, ама никак не може да стане.

    Има безброй недостатъци и едно нещо – ама наистина много хубаво, в българската псеводемокрация от последните двайсетина години. Това е смяната на мандатите. Къде по-рано, кога според предвиденото от закона, но мандатите свършват. И тогава с гръм и трясък лъсва голата истина за крадливите ни политици. Нещо, което всички си го знаем, но не и в детайлите, за хората, които се чувстват като хванати от Господ за шлифера, докато са на власт. И се самозабравят.


Нова зелена далавера?


 

30.09.2013


Нагласените поръчки са честа практика на зелените организации

„Зелени балкани“, WWF България и „Асоциация на парковете“ изпълнявали една и съща поръчка в парк „Българка“ с разлика в цената 45 пъти


    Дублират се дейности между свързани помежду си лица  в две различни поръчки - едната за 7 800 лв, другата за 339 800 лева. Нагласените поръчки  са честа практика на зелените организации.

    Случай, подобен на  броенето на делфините установи  новото разследване на коалиция „Природата за хората и регионите“.  Главните герои са пак същите – обръчът от фирми, свъразани с Тома Белев.   

    Става дума за два договора. Първият, подписан на  20.09.2005г. от Тома Белев, като представляващ „Асоциация на парковете в България“ с община Габрово за "Картиране и инвентаризация на биологичното разнообразие в Узана ПП Българка". Стойността на договора е  7 800 лв.

    5 години по-късно кръгът около Тома Белев извършава същата услуга, но вместо 7 800 лв, този път са 339 800 лв. С тази доходоносна работа природозащитниците се сдобиват чрез обществена поръчка. Сега не участва „Асоциация на парковете в България“, но  друга структура, свързана с Тома Белев. Дирекцията на природен парк „Българка“ възлага на „Обединение Българка -2011“  „Инвентаризация на биотичните компоненти на плана за управление на парк Българка“ на стойност 339 800 лв. Предметът на двете поръчки  се припокрива, но разликата в цените е 45 пъти.

    Собственици на “Обединение Българка - 2011“ са: „Екологичен център“ ЕООД – 100% собственост на сдружение „Зелени Балкани“, представлявано от Тома Белев; „Сдружение ВВФ - Световен фонд за дивата природа“, управлявано от съпругата на Тома Белев, Веселина Кавръкова и еднолична търговската фирма на ВВФ – България - „Марсилея“ ЕООД .

     Законността на извършваните  действия от „Асоциация на парковете в България“  вече поражда много големи съмненния. Наскоро изнесохме случай с договор за „Изготвяне на информационно – образователна експозиция за оформяне на музей на водното конче в ПП „Витоша”, съгласно вижданията на Възложителя” между Дирекция на ПП “Витоша“ и Асоциация на парковете в България. И двете организации са представлявани от Тома Белев към датата на договора – 20.12.2007. Срокът за изпълнение е 30 дни и е на стойност 4 880 лева. Цялата сума е изплатена от парк Витоша на „Асоциация на парковете в България“ на 19.12.2007, договорът е подписан на 20.12.2007, а фактурата е издадена на 21.12.2007.

В същото време „Асоциация на парковете в България“, заедно със своите партньори, играе ролята на стратегически съветник на правителствата по въпросите на биоразнообразието и опазването на защитените територии. В редица случаи Тома Белев и съдружниците му са налагали свои виждания на държавата: като размер на защитените зони, приоритети и разпределение на бюджети, наредби, задания за планове и др.  Установихме обаче, че Тома Белев е бил специално финансиран от ВВФ, Фондация “Биоразнообразие“ и от др.  източници за създаване на становища по тези важни стратегически проблеми, които държавата, заедно с българския научен състав, би трябвало да решава сама. Асоциацията  на парковете, председателствана от Тома Белев,  е получавала пари:

- През 2004 г. от  фондация „Биоразнообразие“ за проект „Разработване на задание за изготвяне на ръководство за управление на горите в националните паркове;

- През 2004 г. от „ВВФ Дунавско-Карпатска Програма България“ за проект „Изграждане на капацитет на Асоциацията на парковете в България във връзка с прилагането на законодателството на ЕС по опазване на околната среда и по-конкретно Директивата за птиците 79/409/ЕИО и Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО;

- През 2005 г. от фондация „Биоразнообразие“ за проект „Подготовка на интернет база-данни за туристическите услуги в и около Природните Паркове“;

- През 2005 г. от EECONET Action Fund за закупуване на земи и гори, собственост на частни лица, попадащи в границите на защитени територии;

- През 2006 г от Институт „Отворено общество” за  проект „Застъпничество за промяна на нормативната уредба за защитените територии“;

- През 2007 г от Глобалния фонд за проект „Разработване на задания за планове за управления на защитени територии,  приоритети и модел на мерки за опазване на биоразнообразието“.

     И случаят с делфините, и всички наши разследвания за дейността на обръча от зелени организации показаха, че основният квартет - ВВФ Дунавско - Карпатска Програма България, Асоциация на парковете в България, фондация Биоразнообразие“ и „Зелени Балкани“, възприеман от обществото като безкористен представител на гражданското общество,  печели обществени поръчки на завишени в пъти цени, при това с незаконни манипулации. Единственият очевиден  резултат от „общественополезната“ дейност на този картел  е, че разходите на България за услуги по опазването на биоразнообразието са нарастнали десетки пъти. Интересното обаче е, че милиони от тези разходи постъпват по банковите сметки на несменяемите съветници на правителствата – „Зелени Балкани“,  „ВВФ Дунавско-Карпатска Програма България“, „Асоциацията на парковете в България“ и неправителствените организации на лицата на партия „Зелените“ - фондация „Биоразнообразие“ и Сдружение „За дивата природа".

      Крайно време е, всички отговорни институции да проверят нашумелите афери на зелените организации и до изнасяне на заключенията от проверките, природозащитниците  да бъдат отстранени от участие във всички комисии, надзорни съвети и комитети към държавните институции.  

 

30.09.2013                       

„Природата за хората и регионите“

 

Откраднаха 35 тона сирене и кашкавал от Държавния резерв. Хранителните продукти са изчезнали от склад на фирма в Хасково.


 

30.09.2013


    Над 24 тона сирене и 10 тона кашкавал са изчезнали от склад на държавния резерв.

    Сигналът за установената липса е подаден от Териториалната дирекция на “Държавен резерв” в Пловдив в Областната дирекция на полицията в Хасково.

    Хранителните продукти са изчезнали от склад на фирма в Хасково. Установена е липсата на 24 671 кг сирене и 10 000 кг кашкавал.

    По разпореждане на наблюдаващ прокурор от Районната прокуратура в Хасково полицейските служители са извършили незабавен оглед в складовата база на фирмата, където се съхраняват стоки за държавния резерв и военновременни запаси.

    Предприети са мерки да не се допусне незаконно изнасяне на останалото на съхранение в дружеството сирене. Работата по случая продължава.

    Хасковски склад, в който са били съхранявани стоки за държавен резерв и военновременни запаси е бил източен.

 

 

РАЗКРИТИЕ! БИВШ КОМСОМОЛЕЦ = МИЛИОНЕР!


Бившите шефове на Комсомола днес са все милионери.

ДКМС е абревиатурата на Димитровския комунистически младежки съюз. В него до 1989 г. задължително членуваха всички младежи от 15 до 28 години и бяха наричани комсомолци по популярното съкращение в Съветския съюз – Комсомол (от „КОМмунистический СОюз МОЛодежи“). В официалния марш на ДКМС се пееше:

Комсомол, Комсомол, ти летиш като сокол!

Соколът е граблива птица, но пък е най-бързо летящата – достига до 400 км/ч при пикиране и до 200 км/ч при хоризонтален полет. Предполагам, че летежът и хубавата рима са наддяляли соколът да бъде одобрен за символ на комсомолците. Димитровският комунистически младежки съюз умря на конгрес в края на февруари 1990 г. и на освободеното място избуя Българска демократична младеж (БДМ). Последният първи секретар на Комсомола Евгени Узунов предаде щафетата на Росен Карадимов и той оглави Бадема, както иронично нарекоха новото младежко създание. После БДМ тихомълком се спомина. Бизнесът и политиката приютиха някогашните шефовете на Комсомола и БДМ – „бойния резерв на БКП“, както гласеше популярното идеологическо клише. Днес повечето от тях са преуспяващи бизнесмени или известни политици в лявото пространство.

 

Енчо Москов ръководи ДКМС от декември 1971 до 23 март 1976. Свален е на пленум на ЦК на БКП заради „лоша кадрова политика“. Всъщност е заради голи купони с много жени и водка. След разжалването му Москов е пратен директор на малък завод в Гара Искър, после оглавява Комбинат за полуцелулоза и хартия в същия град. След няколко години е изпратен в Коми като секретар на районния комитет на БКП.

 

Оттам се издига до секретар на партийния комитет в Москва

Връща се в България през 1987 г. и става зам.-директор на Комитета за горите и горската промишленост. През 1990 г. започва частен бизнес заедно с двамата си братя. Създават фирма „Инекскар“ за машинен дизайн, програмиране, производство, продажба и сервизно обслужване на автомобили и електронна апаратура.

След няколко години я разделят на три и Москов кръщава своята „Инекс интернационал“. Изнася американски системи за Русия. Около две години работи при Илия Павлов -

 

ръководи дърводобивното му предприятие в Украйна

Сега Енчо Москов е и лидер на Националното движение „Русофили“. Казват, че шеметната комсомолска кариера на студентката от Сливен Станка Вангелова (Шопова по мъж) се случва благодарение на танц с Тодор Живков на един 8 декември. Не се знае с какво тя го омайва, но само след няколко дни става секретар на ЦК на ДКМС. На 24 декември 1981 г. е издигната за първи секретар. През 1986 г. вече е секретар на ГК на БКП в София. На 4 юли 1989 г. едновременно с Владимир Живков става завеждащ отдел в ЦК на БКП. Сигурно щеше да расте още нагоре, но след 5 месеца покровителят й Живков падна от власт. Пред политиката Станка Шопова избра бизнеса. Бе съдружник на Добромир Гущеров, после стана партньор на тогавашния московски кмет Юрий Лужков. Нейната фондация „Устойчиво развитие за България“ заедно с московския фонд „Сътрудничество“,

 

строи вилно селище при устието на Камчия

Станка Шопова има успешни търговски връзки и с Куба. Твърди се, че днес тя е една от най-богатите бизнес дами в България. В средата на юли 1989 г. Тодор Живков вика при себе си Евгени Узунов, бивш секретар на ЦК на ДКМС, и му казва: „Освобождаваме Андрей Бунджулов. Ти оглавяваш новия екип в ДКМС като преходна фигура на промяната. Трябва да подготвиш нови млади хора за година, година и половина и се връщаш към други дейности…“ Тогава държавата тихо клокочеше, подклаждана от активизиралите се дисиденти и неформали, от изпуснатата енергия на конгресите на творческите съюзи и, разбира се, от Горбачовата перестройка. И сроковете се оказват много по-кратки от прогнозите на Живков. На 4 август 1989 г. Узунов оглавява ДКМС, на 10 ноември Живков пада, на 24 декември Росен Карадимов оглавява наследника на Комсомола – БДМ. След като е зам.-министър на финансите в двете правителства на Андрей Луканов, Евгени Узунов, последният лидер на ДКМС, запазва поста си (от квотата на БСП) и в кабинета „Попов“, когато министър става Иван Костов. От 6 август 1990 г. до 24 май 1992 г е началник на Главно управление „Митници“. През 1993 г. става изпълнителен директор на Първа източна международна банка (ПИМБ), известна като банката на СИК и „Интергруп“ АД. Сред акционерите тогава са

Румен Николов-Пашата и Младен Михалев-Маджо

В едно интервю Евгени Узунов ми каза, че отишъл в банката след 8 месеца без работа и след покана на преподавателя си по бюджет от Висшия финансово-счетоводен институт „Д. А. Ценов“ в Свищов проф. Методи Христов. През юли 1996 г. по предложение на Красимир Премянов Евгени Узунов става подуправител на БНБ. Само след половин година правителството на Виденов пада и през юни 1997 г. със Закона за валутния борд е прекратен мандатът на целия управляващ екип на БНБ. Евгени Узунов става един от шефовете на „Стара планина холдинг“, правоприемник на бившия Централен приватизационен фонд. Холдингът е акционер с 34% в акционерното дружество „София сити къмпани“. Той нашумя

в скандала с 11-те общински парцела, апортно внесени от „Софийски имоти“

между двата тура на местните избори през 2007 г. През 2007 г. Сергей Станишев прибра Евгени Узунов под червените знамена на „Позитано“ и го направи член на Висшия съвет на БСП. След промените в Изпълнителното бюро Узунов стана един от шестимата секретари на Станишев и оглави постоянния предизборен център. На парламентарните избори през 2009 г. Евгени Узунов стана единственият червен депутат от Ловеч. Ямболецът Росен Карадимов като шеф на БДМ участва в Кръглата маса (1989-1990) от квотата на БКП. Беше червен депутат във ВНС и 37-ото НС. От 1991 до 1997 г. е зам.-председател на Обединението за социална демокрация (ОСД) в БСП. После премина в Евролевицата, през 1998 г. стана член на ръководството и говорител на партията. След провала се отказа от политиката и регистрира адвокатска кантора „Карадимов“. Една от главните задачи бе да се грижи за доброто юридическо здраве на „Литекс“. Всекидневието на новоизпечения адвокат преминаваше предимно сред пищните селянки на Стоян Венев и мистичните жени на плевенския художник Петър Мичев -

картини от колекцията на Гриша Ганчев, украсяващи кабинета на Карадимов

Когато през 2005 г. Сергей Станишев стана премиер, направи Карадимов свой съветник по въпросите за присъединяването ни към ЕС. За изборите през 2009 г. той се опита да влезе в парламента като мажоритарен кандидат от Добрич, но не успя. В едно свое интервю Весела Лечева каза, че в края на управленския мандат на Станишев

двама управлявали държавата – Росен Карадимов и Делян Пеевски

Днес Карадимов отново се е посветил на адвокатството. „Комсомолът беше като бушон, изгаряше пръв при разклащането на пластовете в БКП. Така стана и през 1989 г.“, каза ми Андрей Бунджулов. Той беше скоропостижно сменен като първи секретар на ЦК на ДКМС на среднощен пленум в края на юли 1989 г. Пращат го за зам.-министър на образованието, откъдето подава оставка след 10 ноември 1989 г. Известно време е безработен, след което печели конкурс и постъпва в НЦИОМ. От 1994 г. е доцент в Пловдивския университет, където чете лекции по социология на политиката и на историята, от 2007 г. преподава и в Университета за национално и световно стопанство. Известно време беше шеф на партийния съвет на ПД „Социалдемократи“ с лидер Николай Камов. От 2005 г. досега е секретар на президента Георги Първанов. Николай Камов също бе секретар на ЦК на ДКМС. След 1990 г. изкара два парламента като червен депутат и един като евролястовица. След като се скараха с лидера Александър Томов-Лупи създаде ПД „Социалдемократи“ и се върна в парламента под крилото на майката БСП. Но вече си беше спечелил славата на ренегат, колегите му не го долюбваха и той изпадна безславно от червената каруца на следващите избори. Друг виден комсомолски лидер бе Красимир Премянов – секретар на ЦК на ДКМС по международните въпроси и културата по времето на Станка Шопова. Когато тя е сменена от Бунджулов,

Премянов е изпратен като партиен секретар на район „Приморски“ в родната Варна

10 ноември го сварва на същия пост, но в кметство „Прогрес“. Едновременно с това учи политология в Академията за обществени науки в Москва. Бе депутат във ВНС и в 36-ото НС, а в 37-ото оглави червената парламентарна група. Като дясна ръка на Виденов не бе допуснат на избираемо място и не влезе в 38-ото НС. Стана зам.-шеф на Съвета по законност, ред и сигурност във ВПС на БСП. Започна да изкарва хляба си като адвокат със собствена кантора. Беше и зам.-председател на българо-гръцкия юридически клуб. Неотдавна Премянов замрази членството си в БСП, тъй като оглави Съюза на тракийските дружества. Като секретар в ДКМС Премянов е сменен от Александър Мирчев, който остава и при Росен Карадимов. Мирчев бе говорител на БКП на кръглата маса. После печели стипендия за обучение в САЩ и остана зад океана. Сега ръководи консултантска агенция във Вашингтон, която съветва американското правителство по балкански проблеми. Освен Мирчев ролята на мост приемник между Евгени Узунов и Карадимов, е пловдивският комсомолец Антон Величков. Той е един от мозъците на БДМ. Величков премина в бизнеса.

Завъртя фабрика за кроасани в Пловдив,

нейно производство беше марката „22 карата“. Днес на името на в Антон Величков ДАКСИ са записани 8 фирми, от които личи, че агробизнесът е най-новата любов на комсомолеца бизнесмен. Иван Атанасов, който смени Карадимов в БДМ, беше депутат в 37-ото НС и влизаше в групата на най-заклетите виденовисти. През 1997 г. влиза в управата на „Соди“ – Девня и се издигна до изпълнителен директор. По времето на Сергей Станишев става ръководител на програмно-целева група за координация, контрол и мониторинг на проекта АЕЦ „Белене“ в Министерството на икономиката и енергетиката. След това става председател на Надзорния съвет на Националната агенция „Пътна инфраструктура“ (НАПИ). През октомври 2008 г. премиерът дори го направи и.д. изпълнителен директор на агенцията. През август 2009 г. подава оставката си от НАПИ. Двама от последните елитни комсомолци-бадеми се гмурнаха в дълбоките води на банкирането. От секретар на община „Кремиковци“ Иво Георгиев бе издигнат до секретар на БДМ

През 1994 г. създава Елитбанк,

която бе наречена банката на бившите комсомолци. Съучредител е и Борислав Гуцанов, днес председател на БСП-Варна и председател на Общинския съвет в града. През 1997 Елитбанк бе обявена в несъстоятелност. През 1999 г. медиите писаха, че Иво Георгиев и още двама от ръководството на Елитбанк са обвинени в длъжностно присвояване в особено големи размери. Сумата, присвоено от тях била 8 милиарда лева. На 4 декември 2003 г. около 22 часа пред входа на дома си Иво Георгиев е нападнат и жестоко пребит от двама маскирани. В информационната система „Сиела“ по това време Георгиев имаше участие в 13 фирми – „Бест кар комерс“, Г.Е.И., „Грамекс“, „Клуб-ББ“, „Макском“, „Нордком холд“, „Юниън кар“ и др. Според бивши колеги на Иво Георгиев от години той живее в чужбина. Много по успешен като банкер се оказа Иван Радев, секретар на ГК на ДКМС в София със своята Юнионбанк. Нейното създаване е доста любопитно. През 1991 братята Иван и Светослав Радеви и още двама основават „Борас“ ООД. Дружеството е лицензирано от БНБ, като едно от първите дружества за търговия с чуждестранна валута. През 1992 – „Борас“ създава Финансово-брокерска къща „София“ АД и тя е лицензирана от БНБ като небанкова финансова институция. Две години по-късно „София“ АД е пререгистрирана, преименувана и лицензирана от БНБ като ТБ „Юнионбанк“ АД, като по този начин се явява неин исторически и юридически правоприемник. През май 2006 МКБ Банк, третата по големина банка в Унгария, купи 60% от акционерния капитал на ТБ „Юнионбанк“ АД. Чрез „Борас“ ООД и „Юнион груп“ ООД Иван Радев и съдружниците му държат 34% от акционерния капитал на МКБ „Юнионбанк“ АД. „Юнион груп“ има над 20 дъщерни дружества, които освен с банково дело се занимават и с туризъм, енергетика, недвижими имоти. Притежава няколко малки веца, вятърни електроцентрали, луксозни пасажерски кораби по Дунав и др. Любомир Кючуков и Ивайло Калфин движеха международните международните дела в БДМ. След 1989 г. Кючуков започна устремна партийна и политическа кариера, но от години вече минава за „човек на Калфин“. Кючуков става заместник на Лилов, когато след падането на Живков той оглавява БКП и после БСП. Но след оттеглянето на Стратега партийната кариера на Кючуков секва. Нито веднъж не става депутат. Работи като анализатор в ББСС „Галъп Интернешънъл“. Бил е главен съветник в Секретариата по европейска интеграция на Министерския съвет, член на Съвета по европейска и евроатлантическа интеграция към президента. Когато Калфин оглавява външното министерство, го прави свой заместник. В края на мандата го праща посланик в Лондон. Очаква се да бъде отзован, заради принадлежността му към ДС. За разлика от Кючуков

Ивайло Калфин първо опитва в бизнеса

От 1990 до 1994 г. е управител и старши съдружник в консултантски фирми. През 1994 г. влиза в 37-ия парламент с листата на БСП, член е на комисията по външна политика. Изкарва си прилежно мандата и през 1997 г. напуска БСП – мотивът е, че лидерите на партията връщат неизпълнен мандат за съставяне на правителство. През април същата година става секретар на новоучредената партия Българска евролевица с председател Александър Томов. И влиза в 38-ия парламент като евролястовица. През 2000 излита от гнездото на Томов и става съучредител на ПД „Социалдемократи“, както и старши преподавател в „Интернешънъл Юниверсити“-София. През 2002 г. президентът Пъ«рванов го кани за секретар по икономическите въпроси. От 2004 г. Калфин е член на Консултативния съвет на БНБ. През 2005 г. и Партията майка му прощава изневярата и го прави депутат. Премиерът Станишев го избира за свой заместник и му дава да управлява външното министерство. На 16 юли 2011 г. Ивайло Калфин е издигнат за кандидат-президент на БСП.

Източник: 168chasa.bg

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар