понеделник, 30 ноември 2020 г.

БЪЛГАРСКАТА ТЕМИДА Е ГЛУХОНЯМА …16

Съдът оправда Огнян Донев за укриване на близо 63 млн. лева данъци .

08.02.2019

Състав на Софийския градски съд с председател Даниела Борисова оправда шефа на "Софарма" Огнян Донев и заместника му Борис Борисов за укриване на данъци, предаде 24 часа.

Обвинението на Донев беше за укриване на близо 63 милиона лева, а на Борис Борисов - за 7,5 милиона лева. Прокуратурата поиска четири години затвор за Донев. "В центъра на този процес бях аз и най-голямата публична компания у нас - "Софарма"", коментира Донев след оправдателната присъда. Той призна, че делото , което продължи години, се е отразило на публичния имидж на компанията, тъй като особено чужденците не можели да знаят за какво става въпрос у нас.

Прокуратурата обяви, че ще протестира оправдателната присъда.

Изпълнителният директор на "Софарма" Огнян Донев е напълно оправдан за укриването на близо 63 млн. лв. данъци, тъй като не притежавал специфично образование, което да му позволи да изчисли конкретния им размер, а освен това и ревизия на НАП не му е напомнила, че ги дължи на държавата. Това става ясно от мотивите на бившата зам.-председателка на Софийския градски съд (СГС) в екипа на Калоян Топалов - Даниела Борисова - към оправдателните присъди на Донев и неговия съдружник Борис Борисов.

Изпълнителният директор на "Софарма" е подсъдим за това, че е продал при седем блокови сделки голямо количество акции на дружеството на свързани с него фирми ("Телсо" АД "Телекомплект" АД, "София" АД, и "Софстрой" АД) извън регулирания пазар на цена от един лев за акция, вместо на пазарните цени, които са били около девет пъти по-високи. Според държавните обвинители сделките са сключени през пролетта на 2006 г., но година по-късно Донев не ги е декларирал. Според прокуратурата – Донев е трябвало да декларира над 400 млн. лв., на които да плати близо 63 млн. лв. данък, но не го е направил.

Като основно доказателство по делото, на което стъпва оправдателната присъда, прочетена от съдия Борисова, е кредитирана проведена данъчна ревизия на фирмата продавач на акциите на "Софарма" за периода, който е инкриминиран от прокуратурата. Според съдия Борисова, липсата на констатации от страна на НАП, че Донев има неизплатени дългове към държавата, е основание той да бъде признат за невинен.

КАК ПРОКУРАТУРАТА СМАЧКВА ПРОВЕРКИТЕ ЗА “КЪЩИТЕ ЗА ТЪЩИ”.

07.01.2020 Проверките на прокуратурата дали къщите за гости финансирани с европейски пари изобщо не изследват дали къщите приемат гости или се ползват за лични нужди. Това стана ясно от няколко постановления за отказ от образуване на досъдебно производство на прокуратурата, с които Биволъ разполага. За да се произнесе, прокурорът получава и разглежда данни от предварителна проверка на полицията. Те би трябвало да съдържат броя нощувки, данни от НОИ за наети лица и други индикации, че къщите се ползват като семеен хотел и изпълняват бизнес плана, или пък обратното – не работят като такива, а се ползват за лични нужди на бенефициарите. Тези данни обаче въобще не се разглеждат, а прокурорите подхождат формално, проверявайки единствено дали фирмата изпълнява критериите за получаване на субсидията, описани в наредби на ДФЗ. Нарушенията с къщите за гости, ползвани като лични вили, се случват обаче след като се получи субсидията. Критериите за изпълнение на целите на програмата са описани в същите наредби и тяхното неизпълнение е пряко нарушение на чл.254б, ал.1 от НК Няма и помен от обследване на оборота на фирмата от нощувки, броя регистрирани гости, наетите лица и възнагражденията им и всичко останало, което формира изпълнението на бизнес плана и предназначението на европейската субсидия – да създава малък хотелиерски бизнес в селските райони. Няма данни да са разпитавани съседи и дори самият бенефициар не е разпитан в хода на проверката. Така след месеци проверки на общо 746 къщи за гости, финансирани със средства на Европейския съюз, прокуратурата се похвали само с 21 преписки, прерастнали в досъдебни производства от които най-много в София -11 бр., Монтана – 3 бр., Търново 2 бр., Пазарджик, Хасково, Варна, Плевен, Силистра и Ямбол с по 1 бр. Има и един повдигнат обвинителен акт на бившия зам.-министър Александър Манолев, чиято къща беше разкрита в разследване на Биволъ и Благоевград Нюз. Следният текст е дословно копиран от постановление на окръжен прокурор, който отказва да образува досъдебно производство след проверка на къща за гости. Той дава ясна представа за формалистичния подход при смачкването на преписката. В текста са заличени името на фирмата-бенефициар и прокуратурата, издала постановлението: …При извършената допълнителна проверка не са установени данни бенефициента да е представил неверни сведения, за да получи безвъзмездната финансова помощ. Предпоставките за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Наредба №29/2008 г. са регламентирани в чл.13 и чл.13а в същата наредба и са следните: 1. Да са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия; 2. Да имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на община, посочена в приложение № 2; 3. Да не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност; 4. Да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите. 5. Едноличните търговци и юридическите лица да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. 6. Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие”; 7. Да не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност; 8. Да не са в производство по ликвидация; 9. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата. В приложение 5 към чл.26, ал.1 от Наредба №29/2008 г. са посочени необходимите документи, които кандидатът следва да приложи към заявлението за подпомагане. В приложение 7а и приложение 8 към чл.35, ал.1 от Наредба №29/2008 г. са посочени необходимите документи, които бенефициента следва да представи при подаване на заявка за междинно и окончателно плащане. При извършената допълнителна проверка по преписката е установено,следното: Към момента на подаване на заявленията за подпомагане и плащания бенефициента XXXXXX е бил със седалище XXXXXX, което и до момента не е променено, не е бил в производство по несъстоятелност, не е бил обявен в несъстоятелност и не е бил в производство по ликвидация. Няма данни да е имал изискуеми публични задължения, а представените пред ДФЗ удостоверения от XXXXXX и от XXXXXX са издадени от ТД на НАП – XXXXXX. Бенефициентът XXXXXX не е бил регистриран като земеделски производител към датата на подаване на заявлението за кандидатстване, както и няма данни да е бил финансиран по други програми и мерки за същата инвестиция. Бенефициентът не е имал регистрация като земеделски производител. От приложените счетоводни баланси и справка от Търговския регистър се установи, че към момента на подаване на заявлението за кандидатстване и към момента на подаване на заявленията за междинно и окончателно плащане бенефициента е бил малко предприятие, съгласно критериите в чл.3, ал.2 от Закона за малките и средни предприятия. С оглед установеното при извършената допълнителна проверка, считам че бенефициента XXXXXX е отговарял на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 и няма данни да е представил неверни сведения пред ДФЗ, както при подаване на заявлението за кандидатстване, така и при подаване на заявките за плащане. Считам, че не са установени данни и за престъпление по чл.254б, ал.1 от НК. За да е осъществен от обективна страна състава на чл.254б, ал.1 от НК е необходимо да са получени финансовите средства от фондове на ЕС и да са използвани за други цели, различни от тези за които е сключен договора за финансовата помощ. В конкретния случай инвестицията, за която бенефициента е сключил договора за безвъзмездната финансова помощ по мярка 312, е била осъществена изцяло с негови лични средства. Междинното плащане е извършено след приключване на първия етап от строителството, а окончателното плащане е извършено след като къщата за гости е била построена, т.е. плащанията на финансовата помощ са извършени като възстановяване на уговорената с договора част от разходите по вече извършена инвестиция. Предвид изложеното, считам, че няма данни да е осъществен от обективна страна състава на чл.248а, ал.5 вр. с ал.3 от НК, както и този на чл.2546, ал.1 от НК, поради което не следва да се образува досъдебно производство. Предвид изложеното и на основание чл.24, ал.1, т.1 и чл.199 от НПК ПОСТАНОВИХ: ОТКАЗВАМ да образувам досъдебно производство по преписка XXXXXX по описа на Окръжна прокуратура XXXXXX .

Спряха делото срещу Маринела и Ветко Арабаджиеви . Това разпореди днес следобед състав на Специализирания съд .

27.05.2020

Маринела Арабаджиева да бъде освободена незабавно и да бъде под домашен арест. Това разпореди днес следобед състав на Специализирания съд. Изненадващо пък бе спряно и делото срещу мъжа й - бизнесмена Ветко Арабаджиев.

Причината за спиране на делото е висящо такова в съда в Испания по нова заповед за арест, издадена на 24 април 2020 г. Доскоро собственикът на хотел "Маринела" беше под полицейска охрана в частна болница, а жена му и в момента е в затворническата болница. Съпрузите, които са подсъдими за участие в престъпна група, пране на пари и данъчни престъпления и са задържани повече от година, обаче засега няма да се приберат вкъщи. Те остават с мярка "задържане под стража" още поне една седмица, докато не се произнесе по-горната инстанция - Апелативният специализиран съд.

Досега Специализираният съд два пъти пусна под домашен арест Маринела Арабаджиева, но решенията бяха отменени от апелативните магистрати. Новото решение се очаква идния четвъртък.

В същото време в Испания е пратена нова европейска заповед за арест (ЕЗА), свързана с делото срещу хотелиерите, съобщи в. "24 часа". Тя е с дата 24 април 2020 г. и в нея са отразени всички обвинения, по които съпрузите вече са дадени на съд. По-рано адвокатите им твърдяха, че при екстрадирането на Арабаджиеви властите в Испания не са дали съгласие двамата да бъдат съдени за данъчни престъпления. Специализираният съд в София спря делото и прати запитване до Мадрид. Отговор още няма, но делото междувременно бе възобновено. Получено бе само електронно писмо от служител към Европол, че Вълчо (Ветко) Арабаджиев е предаден на България само по 2 обвинения - за участие в престъпна група и за пране на пари.

8 месеца не стигнаха на съдебен шеф да реши делото срещу Ценко Чоков .

31.10.2020

Повече от 8 месеца се оказаха недостатъчен срок за председателя на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев да се произнесе по делото срещу бившия кмет на с. Галиче Ценко Чоков. Това се вижда от електронното деловодство на съда. В състава, който през февруари е приел казуса за изяснен, са още бившият член на Висшия съдебен съвет Магдалена Лазарова и Красимира Костова. Ушев обаче е докладчик по делото. На въпросите на "Сега" от апелативния спецсъд отговориха, че съдебният акт още не е изготвен, тъй като делото е с голяма фактическа и правна сложност. То е "многотомно, с множество разпити на свидетели и експертизи, както в досъдебна, така и в съдебна фаза, деянията са десетки, засягащи различни обществени отношения", се казва в обяснението на съда. В него няма ангажимент за срок за приключване на делото.

Подобно дълго мислене не е изключение за апелативния спецсъд. На бившия член на Висшия съдебен съвет и настоящ апелативен спецсъдия Галя Георгиева например й трябваха 11 месеца, за да напише решение по дело срещу бившия шеф на Изпълнителната агенцията по рибарство и аквакултури (ИАРА) Майдън Сакаджиев. Георгиева написа решението едва след като Ушев й определи 3-месечен срок, който също не беше спазен.

На първа инстанция в спецсъда през май 2018 г. Чоков се призна за виновен по три от петте обвинения срещу него и осъден на четири години и половина затвор. Част от тях ще му бъдат приспаднати, тъй като той прекара повече от година в ареста. Според съда Чоков е невинен по обвиненията за лихварство и ръководене на престъпна група, но виновен отвличане, причиняване на средна телесна повреда и палеж. За да чуе присъдата на спецсъда Чоков беше докаран с линейка и влезе в съдебната зала на носилка.

Синът му Мартин бе осъден на 4 години затвор, обществено порицание и глоба от 5000 лева за закани за убийство, лихварство и побой. Чоков-младши бе оправдан по обвинението за участие в организирана престъпна група. Останалите обвинени за участие в престъпна група бяха признати за невинни, един беше признат за виновен по обвинение в лихварство. Чокови бяха осъдени и да платят общо над 60 000 лева обезщетение по граждански искове срещу тях.

КПКОНПИ трябва да плати рекордна сума за провалено дело срещу приближени на висш кадър на ДПС .

30.11.2020

Aнтикoрупциoннaтa кoмиcия (КПКOНПИ) щe трябвa дa плaти рeкoрднитe 327 000 лв. рaзнocки зaрaди прoвaлa нa дeлoтo cи зa кoнфиcкaция cрeщу дoвeдeния cин нa Хриcтo Биceрoв – Ивaйлo Глaвинкoв, уcтaнoви прoвeркa нa Mеdiаpооl. Кoмиcиятa иcкaшe дa кoнфиcкувa имущecтвoтo зa 4 милиoнa лeвa oт Глaвинкoв, мaйкa му и фирмaтa нa Глaвинкoв "Coлaри Eлoв дoл". Cтaвa думa зa рaвнocтoйнocттa нa фирмeни дялoвe, cуми пo бaнкoви cмeтки, дaвaни oт Глaвникoв зaeми нa фирми и вилa в Дoлнa бaня.

Дeлoтo зa кoнфиcкaция зaпoчнa прeди пeт гoдини, нo ce зaбaви зaрaди иcкaнoтo тълкувaнe нa зaкoнa зa кoнфиcкaциятa прeд Cъдa нa EC. Прeди дa ce прoвaли дeлoтo зa кoнфиcкaция cрeщу Глaвинкoв пълeн крaх прeтърпя и вoдeнoтo oт прoкурaтурaтa дeлo cрeщу виcшия кaдър нa ДПC Хриcтo Биceрoв и нeгoвитe близки.

Cъдия Eвгeния Гeнeвa oт Coфийcкия oкръжeн cъд пишe в cвoeтo рeшeниe, чe КПКOНПИ e билa длъжнa дa пocoчи кoнкрeтнитe фaктичecки ocнoвaния зa нeзaкoннocттa нa придoбитoтo oт Глaвнкoв имущecтвo. "Зa дa бъдe eдин изтoчник нa cрeдcтвa нeзaкoнeн, трябвa дa e бил признaт зa тaкъв c oкoнчaтeлeн aкт в cъoтвeтнoтo нaкaзaтeлнo или aдминиcтрaтивнoнaкaзaтeлнo прoизвoдcтвo", пишe cъдиятa.

Тя нaпoмня, чe нaкaзaтeлнoтo дeлo cрeщу Глaвинкoв e билo прeкрaтeнo oщe прeз 2016 г., зaщoтo нe ca cъбрaни дoкaзaтeлcтвa. Гoдинa cлeд тoвa Върхoвният aдминиcтрaтивeн cъд e oтмeнил и рeвизиoнния aкт нa дaнъчнитe cрeщу нeгo. Тaкa мoтивитe нa КПКOНПИ увиcвaт. Cъдия Гeнeвa нaпoмня, чe чacт oт прeтeнциитe нa КПКOНПИ ca пoгaceни и пo дaвнocт.

неделя, 29 ноември 2020 г.

ВИЙ ЖЕРТВА ПАДНАХТЕ ...167

Тази поредица се посвещава на функционерите на неокомунистическата престъпна мрежа, загинали при реализирането на налудничавата и престъпна политика, провеждана в годините на прехода от партии и структури , произлезли от бившата БКП.
На 29 ноември 2003 г. бе убит 24-годишният Борис Кирилов Арсов, който беше смятан за един от предполагаемите убийци на застреляния през месец август в центъра на София оръжеен търговец Филип Найденов-Фатик. Пресцентърът на МВР съобщи днес, че простреляният мъж, чието тяло бе намерено в автомобил “Фолксваген Голф”, паркиран пред църквата в столичния кв. Бояна” е Борис Кирилов Арсов, на 24 години, криминално проявен. В 13.32 ч. пазачът на храма сигнализирал на тел. 166, че колата от сутринта е там, а човекът на шофьорската седалка не дава признаци на живот. Информацията е потвърдена от изпратения незабавно на място полицейски автопатрул. При първоначалния оглед криминалистите установяват няколко пробойни от куршуми по страничното стъкло, а съдебният лекар констатира две прострелни рани в главата на мъжа. Тялото е изпратено за аутопсия в Катедрата по съдебна медицина.Фолксвагенът обаче не е бил на Арсов. Собственикът, на чието име се води, е заявил пред полицията, че колата е продадена на убития преди два-три месеца, без да е прехвърлена.Бързо е изяснено, че колата е регистрирана на името на 20-годишен столичанин, който своевременно е издирен и разпитан. Борис Арсов е регистриран многократно за кражби и през 1996 г. е осъждан за такова престъпление. В дългото му криминално досие са вписани и грабеж, нанасяне на средна телесна повреда, шофиране след употреба на алкохол. Преди няколко месеца му е повдигнато обвинение за отвличането преди две години на бизнесмена Стефко Колев срещу откуп от 3 млн. лв. При претърсване на дома му бе открит часовникът на жертвата. Арсов е и в групата на разпитваните по подозрение за съпричастност към убийството на Филип Найденов-Фатик - уточняват от СДВР. Днес при огледа на тялото на простреляния, в колана на панталона му криминалисти откриха запасан боен пистолет. След справка в Шесто столично РПУ е изяснено е, че полицията не е издавала разрешително на Арсов за притежание и носене на оръжието. Изключва се версията за самоубийство. От шестимата по следствено дело за отвличането на бизнесмена са били повдигнати обвинения само срещу Данаил Георгиев и Борис Арсов. По-късно те са били пуснати на свобода срещу парична гаранция. Слуд убийството на Фатик през август Борчо отново е бил задържан, а по-късно освободен от ареста срещу 2500 лева гаранция с още четирима от общо шестимата задържани по случая.

петък, 27 ноември 2020 г.

ВИЙ ЖЕРТВА ПАДНАХТЕ ...166

Тази поредица се посвещава на функционерите на неокомунистическата престъпна мрежа, загинали при реализирането на налудничавата и престъпна политика, провеждана в годините на прехода от партии и структури , произлезли от бившата БКП.
Ето причината за двойното убийство на баща и син в Пловдив. Скандалите и проблемите са стартирали между съдружниците от няколко месеца, тъй като са имали икономически затруднения. 26.11.2019 Икономическа полиция Пловдив и пожарната служба са извършили проверка днес законен ли е складът, в който са работили жертвите на убийството от снощи и съдружникът им, който ги застреля – Йордан Таков на 45 години. Източници на разследването съобщиха за БЛИЦ, че фирмата е нормално регистрирана, няма проблеми. Тя е стартирала дейността си през 2015 г. Основната й дейност е била рециклиране на кафе автомати. Вчера скандалът е възникнал заради един такъв автомат. Това е провокирало Таков да извади незаконния си пистолет „Макаров“ и да застреля със 7 куршума съдружника си Христо Ботев на 32 години и баща му Васил Ботев на 51 години. Третият съдружник във фирмата няма нищо общо с екзекуцията. Скандалите и проблемите са стартирали между съдружниците от няколко месеца, тъй като са имали икономически затруднения. Както БЛИЦ съобщи, вчера следобед при поредната кавга Таков уби съдружника си и баща му. По време на разпитите той е твърдял, че го е направил при неизбежна самоотбрана и е щял да бъде ликвидиран, ако не е стрелял. Работи се обаче по други версии за умишлено убийство. Назначени са куп експертизи, а на Таков ще бъде назначена и съдебно-психиатрична такава. Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство по чл. 116 от Наказателния кодекс – за умишлено убийство. Пловдивският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Пловдив, с което е оставено без уважение искането на обвинения в извършване на двойно убийство Йордан Таков за промяна на мярката му за неотклонение от "задържане под стража“ в по-лека и го остави в ареста. Апелативният съд прецени, че към момента счита, че от събраните по делото доказателства – свидетелски показания, документи, съдебномедицински експертизи на пострадалите, съдебно психолого-психиатрична експертиза на обвиняемия, балистична експертиза, а също обясненията на Таков, водят до извода, че не са налице нови обстоятелства. За това остава неразколебано основаното подозрение в голяма степен за съпричастност на Таков към деянието, в което е обвинен. Съдът смята, че при исканата по-лека мярка за неотклонение има опасност обвиняемият да извърши престъпление предвид обективната и субективна тежест на престъплението, в което е обвинен. Определението на Апелативен съд – Пловдив е окончателно. Заседанието се проведе чрез видеоконферентна връзка между ареста, където се намираше обвиняемият и съдебната зала, в която бяха съдебният състав, прокурорът и двамата защитници.

събота, 21 ноември 2020 г.

ВИЙ ЖЕРТВА ПАДНАХТЕ ...165

Тази поредица се посвещава на функционерите на неокомунистическата престъпна мрежа, загинали при реализирането на налудничавата и престъпна политика, провеждана в годините на прехода от партии и структури , произлезли от бившата БКП.
Простреляха бивш волейболист в главата. 21.11.2006 Красимир Ангелов Димитров - Къро е прострелян тази вечер в центъра на София, според неофициална информация. По-рано беше съобщено, че тази вечер на булевард "Цар Борис Трети" номер 205 е бил прострелян мъж. В момента се извършва оглед на мястото на инцидента. В простреляния не са открити документи за самоличност. От МВР все още официално не потвърждават, че Красимир Ангелов Димитров - Къро е убитият мъж тази вечер. Около 20,00 часа мъжът е пристигнал пред заведението "Вини" на булевард "Цар Борис Трети" да вечеря със свой приятел, уточниха от МВР. Приятелят му е влязъл първи, на входа е звъннал мобилният телефон на Красимир, той е останал да говори извън заведението и е бил прострелян. За момента не е ясно кой му се е обадил. Няма задържани за инцидента. В заведението е имало хора, които са разпитани, казаха от полицията. Вероятно е стреляно със заглушител, изстрелите не са чути. Няма хора, които са видели стрелбата, дори приятелят, с когото е бил убитият, не е видял нищо. Красимир Ангелов Димитров - Къро, на 42 години, не е в контингента на организирана престъпност. Това съобщи официално МВР. Дълго време работехме в "Славия" и не мога да проумея, че Красимир Димитров може да бъде убит. Той помагаше на сериозния волейбол финансово, имаше и легален бизнес, беше човек с широка душа и сърце. Това каза пред журналисти на мястото на инцидента бившият треньор на "Лукойл-Академик" Константин Папазов. През 90-те години Красимир Димитров е бил в ръководството на българската федерация по волейбол. Играл е като разпределител в съставите на "Левски" и "Славия".

събота, 14 ноември 2020 г.

ВЪЗМЕЗДИЕ ... 9

Затвор за депутат от ГЕРБ с няколко семейни еврокъщи за гости . 07.05.2019 „ Димитър Гамишев е осъден ефективно на 2 години. Ще лежи в Самораново”, съобщи на редакционната поща читателката Красимира Брингова, а от управляващата партия потвърдиха безрадостната новина за депутата от ГЕРБ в този парламент, при чиято оставка на 28 март 2018 г. Цветан Цветанов обяви, че постъпва достойно. Сигурно, защото двамата имат общ приятел – бизнесмена Шапков, който взе поръчка за 6,4 млн.лв. за обзавеждане на държавната администрация, без да е крупен производител или търговец на мебели, по специална покана от правителството, и за когото се говори, че е правил ремонта и обзавеждането, след като Цветанов получава на шпакловка новия си апартамент на ул. Латинка с ВИП асансьора. Шапката беше и сътрудник на депутата от ГЕРБ, както личи на сайта на парламента. Интересно е, че фамилията на Гамишев има няколко къщи за гости, в които са налети поне 700 000 лв. – 2 по европрограмата през ДФЗ, държани от снахата, една от бащата на депутата, която си е цял хотел, и една на съпругата му – всичките в безмилостно застрояваното красиво старо село Лещен и околността. Гамишев беше принуден да напусне Народното събрание, след като се оказа, че през 2016 г. е прехвърлил фирма на малоимотно лице. „Това е с единствена цел – да не пречи на проверката и да не се спекулира с името на ГЕРБ, както това непрекъснато се прави от опозицията. За пореден път ГЕРБ дава пред гражданите ясно и точно послание как трябва да функционира една истинска демократична и отговорна за делата си партия. И при най-малкото съмнение в народни представители, те сами депозират оставката си, не чакат да приключат проверките и не се крият зад имунитети“, обясни депутатът от ГЕРБ, бивш СДС-кмет и още по-екс комунист Спас Гърневски мотивите за подадената оставка. Според БСП фирмата на Гамишев дължала на близо 200 хил. лв. „За нас е пълна загадка как е осъществено вписването на продажбата на фирмата в Агенцията по вписванията, след като тя е сред големите длъжници на страната“, казаха червените. И наистина, по закон това е забранено на агенцията, подчинената тогава на сегашния външен министър и вицепремиер по правната реформа Екатерина Захариева. Фамилията на бившия депутат от ГЕРБ Димитър Гамишев усилено разширява хотелиерския си бизнес в гърменското с. Лещен. Преди няколко години по програмата за селски райони снахата на Димитър и Боянка Гамишеви – Ангелина, получи 300 000 лв. за къща за гости в селото. Като управител тогава на фирма Ники тур-99 Д. Гамишев вдигна в Лещен 2 къщи – Лещенски рай и Лещенски перли, а същата фирма, вече управлявана от бащата на ексдепутата Никола Гамишев, подаде молба за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ да направи на съседен парцел механа и зона за релакс. КПИИ позволява да се проведат съвместно процедурите по устройствено планиране и по разрешаване на строителството и се използва от инвеститори, които имат намерение незабавно да реализират планирания строеж. Той започна преди да има разрешителни – вероятно случайно, но е възможно и с дебелите властови връзки на ГЕРБ-ера. Поисканото от Гамишев разрешително да се измени планът на застрояване на терена от Жилищно застрояване в Къщи за гости, механа и релакс е подадено в община Гърмен на 4 септември т. г., още на следващия ден е одобрено от Общинския експертен съвет по устройство на територията, а на 4 октомври е получило ОК и от финалната инстанция – кмета на община Гърмен Минка Капитанова, която се води от ДПС. Освен в Лещен, сем. Гамишеви работят и по разширяване на хотелиерския си бизнес в хаджидимовското с. Гайтаниново. Там съпругата на ексдепутата – Боянка, също има 3-етажна къща за гости с 400 000 лв. по европроект. Тя заяви намерението си да добави към нея открит басейн. След като напусна 44-ото НС заради скандал с прехвърляне на фирма с данъчни задължения към малоимотен „бизнесмен” от Северна България, Д. Гамишев се захвана здраво със семейния бизнес. До момента официално името му не фигурира в нито една от фирмите, които преди краткия му парламентарен стаж бе принуден да припише на роднините си, но според съгражданите му той върти както къщите за гости, така и строителните фирми на фамилията Гамишеви и днес, а връзките му с ГЕРБ изобщо не са прекъснати, като дори и в този момент, този достоен човек, според Цветан Цветанов се опитва да прави кампанията на ГЕРБ за предстоящите евроизбори, като често е забелязван в ромските махали в югозапада на България, пишат местните медии. Заради семейния хотел в Лещен се сече вековна гора, напълно се нарушава равновесието в архитектурно-историческия резерват, публикува в социалните мрежи художникът Чавдар Гюзелев - син на големия български бас Никола Гюзелев. С видно възмущение и недоволство той изразява своята позиция за тази инициатива с думите: "Лещен. Четириетажен хотел?!?!?! С асансьор. Кой е разрешил подобно безумие? На кого може да хрумне подобна кретения? Абсолютна съсипия...И това не е краят, дебилиадата продължава!"

сряда, 11 ноември 2020 г.

ПОСЛЕДСТВИЯ 63

Този материал се посвещава на хилядите знайни и незнайни труженици на Паралелната държава в България.
Задържаха братята Пламен и Атанас Бобокови . Разследвани са за злоупотреби с отпадъци и фиктивен износ към Германия . 28.05.2020 Специализираната прокуратура обискира офисите и жилищата на братята Атанас и Пламен Бобокови, съобщава „24 часа“, цитирайки свои източници. Претърсванията са част от масираната акция, която днес осъществяват службите на територията на цялата страна. Част от проверките днес засегнаха и зам.-министъра на околната среда и водите Красимир Живков, както и самото екоминистерство, управлявано в момента от Емил Димитров. Според информацията на изданието една от техните компании има отношение към работата на МОСВ. Основните фирми на Атанас и Пламен Бобоков са „Монбат“ и „Приста ойл“. Разследването е за внос на отпадъци от чужбина, което започна през януари когато бяха намерени тонове боклуци от Италия в различни депа в страната. По информация на bTV от сутринта тече акция в Русе. Жандармерия е влязла в административната сграда на „Приста ойл“ на ул.“Борисова“ и в къщата, собственост на бизнесмена и съсобственик на компанията Пламен Бобоков, която се намира на ул.“Хан Аспарух“. По първоначална информация са извършени претърсвания и изземвания, като от къщата са изнесени вещи и документи. Тя е запечатана – както външната врата на оградата, така и вътрешната на самата сграда.Собствениците на "Приста Ойл" братята Пламен и Атанас Бобокови са задържани с полицейска заповед за 24 часа заради разследване за участие в организирана престъпна група за злоупотреби с отпадъци. Срещу тях има доказателства за фиктивен износ на опасни отпадъци към Германия, както и за укриване на данъци в особено големи размери. Предстои да се прецени дали и какви обвинения да им бъдат повдигнати, като в случай, че бъдат привлечени като обвиняеми, е възможно арестът им да бъде удължен до 72 часа, както и да се иска постоянното им задържане. Смята се, че задържането им има връзка и със задържането на зам.-министъра на околната среда и водите Красимир Живков. Конфискуваха имуществото на ромски лидер . 23.06.2020 Имущество на стойност 1 089 473 лв. от лидера на "Евророма" Цветелин Кънчев отнема в полза на държавата КПКОНПИ. Решението е потвърдено с окончателен съдебен акт, съобщиха от комисията. Производството срещу Кънчев е с давност няколко години. То е започнало от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), чийто правоприемник е КПКОНПИ. Внесени са искания за налагане на обезпечителни мерки в три съдилища – Софийски градски съд, Софийски окръжен съд и Окръжен съд – Пловдив. Исканията са били уважени изцяло. С решение от 22.04.2016 г. Окръжен съд – София приема, че по отношение на Цветелин Кънчев е налице отрицателна разлика между приходи и разходи за периода 1987 – 2012 г. и така от него са отнети в полза на държавата суми по разплащателни сметки, влогове, както и от продажба на недвижимо имущество. На 15.02.2019 г. Софийският апелативен съд потвърждава решението на ОС – София. Според второинстанционният съд съд исковете на Комисията срещу Цветелин Кънчев са основателни и доказани, а претендираните от Комисията имущества са закупувани през целия проверяван период и не може да се направи извод относно влагането на законен доход за което и да е от тях. Кънчев обжалва решението пред Върховния касационен съд, като твърди, че искът на Комисията е неоснователен, защото е реабилитиран по съдебен ред. С определение на ВКС от 27.04.2020 г. изводите на Софийския апелативен съд са възприети изцяло и не е допуснато касационно обжалване. Съдът не приема доводите на Кънчев, защото „Фактът на извършване на престъпленията от лицето, установен с влязла в сила присъда и произлезлите от тези престъпления отношения не се заличават, а само губят своята гражданственост и обществена оценка. Извършеното престъпление не губи значението си досежно т.н. извъннаказателни последици, уредени в други нормативни актове, различни от НК“. Спецакции в София и Сандански, арестуваха приближени на Божков . Операцията с участието на Спецпрокуратурата и Бюрото за защита на свидетели има връзка с проследяването на прокурор Ангел Кънев . 03.07.2020 Акция на МВР и спецпрокуратурата. От рано сутринта започна претърсване на адреси в София и Сандански. Проверяват се и документи в офис на охранителна фирма. Задържани за разпити са приближени на Васил Божков. По последна информация, сред тях е и началникът на охраната на бизнесмена, който от месеци е в Дубай, посочва NOVA. Акцията в София се проведе на два адреса. В столичния квартал „Симеоново” обект на акцията е къща. В нея е задържан бивш служител на МВР, приближен до укриващия се в Дубай Васил Божков. По наша информация арестуваният е Славчо Марков, който преди е работил в Централната служба за борба с организираната престъпност (ЦСБОП). Той е държал връзките на Божков със структурите в МВР, отговарял е и за охраната му. Междувременно по същото разследване, претърсвания има и на улица „Черковна” в София. По-рано през деня там имаше представители на жандармерията и прокуратурата. Минути преди 12:00 ч. в сградата влязоха двама от служителите на специализираните полицейски сили. По неофициална информация в сградата има един офис на охранителна фирма и жилищни апартаменти. Живущите в района разказаха, че са видели полиция да водят мъж с белезници. Вероятно акцията има връзка между проследяването и заснeмането на един от наблюдаващите прокурори по разследванията срещу Божков. Преди седмица бизнесменът с 18 обвинения публикува снимки на прокурор Ангел Кънев, направени пред сградата на НАП в София. При претърсванията и арестите в Сандански са задържани двама. По неофициална информация единият от тях е част от оперативното ръководство на охраната на Божков, а другият – познат на бизнесмена. Колко са общо задържаните на трите адреса, ще стане ясно по-късно през деня. Преди дни укриващият се в Дубай Васил Божков публикува фотоси на прокурор Ангел Кънев, от които става ясно, че той е бил следен и сниман на различни места в столицата. В отговор главният прокурор се закани, че законът и прокуратурата ще застанат зад всеки честен магистрат, а прокурорската колегия във ВСС изрази в декларация възмущение от посегателството върху личната свобода на Кънев. По-късно Иван Гешев написа в личния си профил в Twitter: „Подкрепям изцяло колегите, които с риск за собствената си сигурност, защитават интересите на българските граждани. Ще бъдем безкомпромисни срещу всеки, за когото са налице доказателства, че осъществява престъпления срещу магистрати". Прокуратурата ще внесе в Специализирания наказателен съд искане за постоянен арест на приближените до Васил Божков - Славчо Марков и Веселин Балтов. Те са обвинени за участие в престъпна група за убийства, изнудвания и други тежки престъпления, ръководена от намиращия се в Дубай бизнесмен. Вчера говорителят на главния прокурор Сийка Милева каза, че при обиски на адреси в София и Сандански са били намерени снимки и профили на прокурори, работещи по делата срещу Божков: „На адрес в квартал „Симеоново“ в столицата беше открит снимков материал и профили, съдържащи лични данни на магистрати като домашни адреси, ползвани телефонни номера и подробна информация за членовете на техните семейства, включително и за непълнолетни и малолетни лица. Както и снимка на висш служител на Министерство на вътрешните работи. В един от профилите се съдържа указание за заснемане на магистрат и за проследяване на член на неговото семейство. В друг се посочва, че адресът на магистралата е установен чрез техническо средство.“ Арестуваха ресторантьора Веселин Денков - Весо Брадата . При ареста е задържана и приятелката му Ивайла Бакалова . 02.09.2020 Ресторантьорът Веселин Денков - Весо Брадата е бил задържан снощи на влизане от Сърбия. Арестът е осъществен на КГПП Калотина, съобщава "24 часа". Заедно с него била и приятелката му - Мис България 2001 Ивайла Бакалова, с която живеят заедно. По неофициална информация тя също е задържана, но до момента не ясно дали ще остане в ареста. Весо Брадата е разследван за рекет, изнудване, лихварство. Смята се, че той е тарторът на Иво Пифа и Атанас Мечев-Гаргата, които в края на миналата седмица също бяха арестувани по разследване за лихварство. Собственикът на финансова къща „Маршал груп“ в столицата Веселин Денков-Брадата, който е още и Весо Воденицата покрай един от ресторантите си, заедно с укриващия се в Дубай с 19 обвинения хазартен бос Васил Божков активно се е включил във финансирането на протестите в София. Това твърди в показанията си анонимен свидетел №565 по дело срещу Денков, цитирани от неговия адвокат Ина Лулчева в спецсъда, съобщи „Монитор“. Там бе разгледана мярката за неотклонение на Денков по обвинение, че е участвал в организирана престъпна група и по-точно е давал пари на мъже, които въртели лихварска дейност и му давали процент от печалбата. Според прокуратурата, бандата е действала от януари 2018 г. до 28 август 2020 г. Денков е арестуван на границата на връщане от Италия. Той бил информиран, че у нас го очаква повдигането на обвинение и след разговор с адвокат пристигнал в страната. Прокуратурата поиска от съда да му наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“, цитирайки показанията на явни и анонимни свидетели, че е давал пари на Ивайло Георгиев – Пифа и на сина му Александър, с които те давали заеми срещу лихва. После отчитали по 2,5% от лихвите на Денков, а останалата част от печалбата била за тях. При невръщане на парите имало заплахи и физически посегателства срещу длъжниците. Държавното обвинение заяви в съда, че са събрани доказателства за обосновано предположение Весо Брадата да е извършвал престъпление и че на свобода има опасност да се укрие, тъй като срещу него има висящи наказателни производства. Според защитата на Денков обаче, нито един от свидетелите не твърди, че лично е видял как той дава пари на Пифа, а само, че са чували за това. Адвокатът преразказа част от показанията на анонимния свидетел №565, че чул, че Веселин Денков е посредник на Божков на улицата. Брадата се срещал с ромски лидери в ресторант „Невада“, за да осигурят хора за протестите. Арестуваха знакови бандити и душманин на Маджо в София! 10.11.2020 Мощна операция срещу неколцина знакови бандити е проведена тази сутрин, научи от два независими източника. С белезници на ръцете в арестите са били отведени известните в ъндърграунд средите автокрадци Лъвицата, Шумахера, Кико и Хастара. Най-свирепият от тях Иван Янински – Шумахера се прочу преди няколко години, когато задигна аудито на Младен Михалев-Маджо. Разбрал по-късно какво е направил, Шумахера изостави скъпата немска лимузина и отпраши в неизвестна посока. Останалите му „колеги“ са специалисти в плячкосването на фантастични автомобили за по няколкостотин хиляди лева. Лъвицата е профилиран в кражбите на джипове „Рейндж Ровър“, които след намесата му изчезват за по-малко от 20 секунди. Предстои на карето бандити да бъдат повдигнати тежки обвинения и да се сдобият с дълга „карантина“ в столичния хотел на бул. „Г.М.Димитров“ 42.