понеделник, 30 ноември 2020 г.

БЪЛГАРСКАТА ТЕМИДА Е ГЛУХОНЯМА …16

Съдът оправда Огнян Донев за укриване на близо 63 млн. лева данъци . 08.02.2019 Състав на Софийския градски съд с председател Даниела Борисова оправда шефа на "Софарма" Огнян Донев и заместника му Борис Борисов за укриване на данъци, предаде 24 часа. Обвинението на Донев беше за укриване на близо 63 милиона лева, а на Борис Борисов - за 7,5 милиона лева. Прокуратурата поиска четири години затвор за Донев. "В центъра на този процес бях аз и най-голямата публична компания у нас - "Софарма"", коментира Донев след оправдателната присъда. Той призна, че делото , което продължи години, се е отразило на публичния имидж на компанията, тъй като особено чужденците не можели да знаят за какво става въпрос у нас. Прокуратурата обяви, че ще протестира оправдателната присъда. Изпълнителният директор на "Софарма" Огнян Донев е напълно оправдан за укриването на близо 63 млн. лв. данъци, тъй като не притежавал специфично образование, което да му позволи да изчисли конкретния им размер, а освен това и ревизия на НАП не му е напомнила, че ги дължи на държавата. Това става ясно от мотивите на бившата зам.-председателка на Софийския градски съд (СГС) в екипа на Калоян Топалов - Даниела Борисова - към оправдателните присъди на Донев и неговия съдружник Борис Борисов. Изпълнителният директор на "Софарма" е подсъдим за това, че е продал при седем блокови сделки голямо количество акции на дружеството на свързани с него фирми ("Телсо" АД "Телекомплект" АД, "София" АД, и "Софстрой" АД) извън регулирания пазар на цена от един лев за акция, вместо на пазарните цени, които са били около девет пъти по-високи. Според държавните обвинители сделките са сключени през пролетта на 2006 г., но година по-късно Донев не ги е декларирал. Според прокуратурата – Донев е трябвало да декларира над 400 млн. лв., на които да плати близо 63 млн. лв. данък, но не го е направил. Като основно доказателство по делото, на което стъпва оправдателната присъда, прочетена от съдия Борисова, е кредитирана проведена данъчна ревизия на фирмата продавач на акциите на "Софарма" за периода, който е инкриминиран от прокуратурата. Според съдия Борисова, липсата на констатации от страна на НАП, че Донев има неизплатени дългове към държавата, е основание той да бъде признат за невинен. КАК ПРОКУРАТУРАТА СМАЧКВА ПРОВЕРКИТЕ ЗА “КЪЩИТЕ ЗА ТЪЩИ”. 07.01.2020 Проверките на прокуратурата дали къщите за гости финансирани с европейски пари изобщо не изследват дали къщите приемат гости или се ползват за лични нужди. Това стана ясно от няколко постановления за отказ от образуване на досъдебно производство на прокуратурата, с които Биволъ разполага. За да се произнесе, прокурорът получава и разглежда данни от предварителна проверка на полицията. Те би трябвало да съдържат броя нощувки, данни от НОИ за наети лица и други индикации, че къщите се ползват като семеен хотел и изпълняват бизнес плана, или пък обратното – не работят като такива, а се ползват за лични нужди на бенефициарите. Тези данни обаче въобще не се разглеждат, а прокурорите подхождат формално, проверявайки единствено дали фирмата изпълнява критериите за получаване на субсидията, описани в наредби на ДФЗ. Нарушенията с къщите за гости, ползвани като лични вили, се случват обаче след като се получи субсидията. Критериите за изпълнение на целите на програмата са описани в същите наредби и тяхното неизпълнение е пряко нарушение на чл.254б, ал.1 от НК Няма и помен от обследване на оборота на фирмата от нощувки, броя регистрирани гости, наетите лица и възнагражденията им и всичко останало, което формира изпълнението на бизнес плана и предназначението на европейската субсидия – да създава малък хотелиерски бизнес в селските райони. Няма данни да са разпитавани съседи и дори самият бенефициар не е разпитан в хода на проверката. Така след месеци проверки на общо 746 къщи за гости, финансирани със средства на Европейския съюз, прокуратурата се похвали само с 21 преписки, прерастнали в досъдебни производства от които най-много в София -11 бр., Монтана – 3 бр., Търново 2 бр., Пазарджик, Хасково, Варна, Плевен, Силистра и Ямбол с по 1 бр. Има и един повдигнат обвинителен акт на бившия зам.-министър Александър Манолев, чиято къща беше разкрита в разследване на Биволъ и Благоевград Нюз. Следният текст е дословно копиран от постановление на окръжен прокурор, който отказва да образува досъдебно производство след проверка на къща за гости. Той дава ясна представа за формалистичния подход при смачкването на преписката. В текста са заличени името на фирмата-бенефициар и прокуратурата, издала постановлението: …При извършената допълнителна проверка не са установени данни бенефициента да е представил неверни сведения, за да получи безвъзмездната финансова помощ. Предпоставките за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Наредба №29/2008 г. са регламентирани в чл.13 и чл.13а в същата наредба и са следните: 1. Да са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия; 2. Да имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на община, посочена в приложение № 2; 3. Да не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност; 4. Да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите. 5. Едноличните търговци и юридическите лица да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. 6. Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие”; 7. Да не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност; 8. Да не са в производство по ликвидация; 9. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата. В приложение 5 към чл.26, ал.1 от Наредба №29/2008 г. са посочени необходимите документи, които кандидатът следва да приложи към заявлението за подпомагане. В приложение 7а и приложение 8 към чл.35, ал.1 от Наредба №29/2008 г. са посочени необходимите документи, които бенефициента следва да представи при подаване на заявка за междинно и окончателно плащане. При извършената допълнителна проверка по преписката е установено,следното: Към момента на подаване на заявленията за подпомагане и плащания бенефициента XXXXXX е бил със седалище XXXXXX, което и до момента не е променено, не е бил в производство по несъстоятелност, не е бил обявен в несъстоятелност и не е бил в производство по ликвидация. Няма данни да е имал изискуеми публични задължения, а представените пред ДФЗ удостоверения от XXXXXX и от XXXXXX са издадени от ТД на НАП – XXXXXX. Бенефициентът XXXXXX не е бил регистриран като земеделски производител към датата на подаване на заявлението за кандидатстване, както и няма данни да е бил финансиран по други програми и мерки за същата инвестиция. Бенефициентът не е имал регистрация като земеделски производител. От приложените счетоводни баланси и справка от Търговския регистър се установи, че към момента на подаване на заявлението за кандидатстване и към момента на подаване на заявленията за междинно и окончателно плащане бенефициента е бил малко предприятие, съгласно критериите в чл.3, ал.2 от Закона за малките и средни предприятия. С оглед установеното при извършената допълнителна проверка, считам че бенефициента XXXXXX е отговарял на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 и няма данни да е представил неверни сведения пред ДФЗ, както при подаване на заявлението за кандидатстване, така и при подаване на заявките за плащане. Считам, че не са установени данни и за престъпление по чл.254б, ал.1 от НК. За да е осъществен от обективна страна състава на чл.254б, ал.1 от НК е необходимо да са получени финансовите средства от фондове на ЕС и да са използвани за други цели, различни от тези за които е сключен договора за финансовата помощ. В конкретния случай инвестицията, за която бенефициента е сключил договора за безвъзмездната финансова помощ по мярка 312, е била осъществена изцяло с негови лични средства. Междинното плащане е извършено след приключване на първия етап от строителството, а окончателното плащане е извършено след като къщата за гости е била построена, т.е. плащанията на финансовата помощ са извършени като възстановяване на уговорената с договора част от разходите по вече извършена инвестиция. Предвид изложеното, считам, че няма данни да е осъществен от обективна страна състава на чл.248а, ал.5 вр. с ал.3 от НК, както и този на чл.2546, ал.1 от НК, поради което не следва да се образува досъдебно производство. Предвид изложеното и на основание чл.24, ал.1, т.1 и чл.199 от НПК ПОСТАНОВИХ: ОТКАЗВАМ да образувам досъдебно производство по преписка XXXXXX по описа на Окръжна прокуратура XXXXXX . Спряха делото срещу Маринела и Ветко Арабаджиеви . Това разпореди днес следобед състав на Специализирания съд . 27.05.2020 Маринела Арабаджиева да бъде освободена незабавно и да бъде под домашен арест. Това разпореди днес следобед състав на Специализирания съд. Изненадващо пък бе спряно и делото срещу мъжа й - бизнесмена Ветко Арабаджиев. Причината за спиране на делото е висящо такова в съда в Испания по нова заповед за арест, издадена на 24 април 2020 г. Доскоро собственикът на хотел "Маринела" беше под полицейска охрана в частна болница, а жена му и в момента е в затворническата болница. Съпрузите, които са подсъдими за участие в престъпна група, пране на пари и данъчни престъпления и са задържани повече от година, обаче засега няма да се приберат вкъщи. Те остават с мярка "задържане под стража" още поне една седмица, докато не се произнесе по-горната инстанция - Апелативният специализиран съд. Досега Специализираният съд два пъти пусна под домашен арест Маринела Арабаджиева, но решенията бяха отменени от апелативните магистрати. Новото решение се очаква идния четвъртък. В същото време в Испания е пратена нова европейска заповед за арест (ЕЗА), свързана с делото срещу хотелиерите, съобщи в. "24 часа". Тя е с дата 24 април 2020 г. и в нея са отразени всички обвинения, по които съпрузите вече са дадени на съд. По-рано адвокатите им твърдяха, че при екстрадирането на Арабаджиеви властите в Испания не са дали съгласие двамата да бъдат съдени за данъчни престъпления. Специализираният съд в София спря делото и прати запитване до Мадрид. Отговор още няма, но делото междувременно бе възобновено. Получено бе само електронно писмо от служител към Европол, че Вълчо (Ветко) Арабаджиев е предаден на България само по 2 обвинения - за участие в престъпна група и за пране на пари. 8 месеца не стигнаха на съдебен шеф да реши делото срещу Ценко Чоков . 31.10.2020 Повече от 8 месеца се оказаха недостатъчен срок за председателя на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев да се произнесе по делото срещу бившия кмет на с. Галиче Ценко Чоков. Това се вижда от електронното деловодство на съда. В състава, който през февруари е приел казуса за изяснен, са още бившият член на Висшия съдебен съвет Магдалена Лазарова и Красимира Костова. Ушев обаче е докладчик по делото. На въпросите на "Сега" от апелативния спецсъд отговориха, че съдебният акт още не е изготвен, тъй като делото е с голяма фактическа и правна сложност. То е "многотомно, с множество разпити на свидетели и експертизи, както в досъдебна, така и в съдебна фаза, деянията са десетки, засягащи различни обществени отношения", се казва в обяснението на съда. В него няма ангажимент за срок за приключване на делото. Подобно дълго мислене не е изключение за апелативния спецсъд. На бившия член на Висшия съдебен съвет и настоящ апелативен спецсъдия Галя Георгиева например й трябваха 11 месеца, за да напише решение по дело срещу бившия шеф на Изпълнителната агенцията по рибарство и аквакултури (ИАРА) Майдън Сакаджиев. Георгиева написа решението едва след като Ушев й определи 3-месечен срок, който също не беше спазен. На първа инстанция в спецсъда през май 2018 г. Чоков се призна за виновен по три от петте обвинения срещу него и осъден на четири години и половина затвор. Част от тях ще му бъдат приспаднати, тъй като той прекара повече от година в ареста. Според съда Чоков е невинен по обвиненията за лихварство и ръководене на престъпна група, но виновен отвличане, причиняване на средна телесна повреда и палеж. За да чуе присъдата на спецсъда Чоков беше докаран с линейка и влезе в съдебната зала на носилка. Синът му Мартин бе осъден на 4 години затвор, обществено порицание и глоба от 5000 лева за закани за убийство, лихварство и побой. Чоков-младши бе оправдан по обвинението за участие в организирана престъпна група. Останалите обвинени за участие в престъпна група бяха признати за невинни, един беше признат за виновен по обвинение в лихварство. Чокови бяха осъдени и да платят общо над 60 000 лева обезщетение по граждански искове срещу тях. КПКОНПИ трябва да плати рекордна сума за провалено дело срещу приближени на висш кадър на ДПС . 30.11.2020 Aнтикoрупциoннaтa кoмиcия (КПКOНПИ) щe трябвa дa плaти рeкoрднитe 327 000 лв. рaзнocки зaрaди прoвaлa нa дeлoтo cи зa кoнфиcкaция cрeщу дoвeдeния cин нa Хриcтo Биceрoв – Ивaйлo Глaвинкoв, уcтaнoви прoвeркa нa Mеdiаpооl. Кoмиcиятa иcкaшe дa кoнфиcкувa имущecтвoтo зa 4 милиoнa лeвa oт Глaвинкoв, мaйкa му и фирмaтa нa Глaвинкoв "Coлaри Eлoв дoл". Cтaвa думa зa рaвнocтoйнocттa нa фирмeни дялoвe, cуми пo бaнкoви cмeтки, дaвaни oт Глaвникoв зaeми нa фирми и вилa в Дoлнa бaня. Дeлoтo зa кoнфиcкaция зaпoчнa прeди пeт гoдини, нo ce зaбaви зaрaди иcкaнoтo тълкувaнe нa зaкoнa зa кoнфиcкaциятa прeд Cъдa нa EC. Прeди дa ce прoвaли дeлoтo зa кoнфиcкaция cрeщу Глaвинкoв пълeн крaх прeтърпя и вoдeнoтo oт прoкурaтурaтa дeлo cрeщу виcшия кaдър нa ДПC Хриcтo Биceрoв и нeгoвитe близки. Cъдия Eвгeния Гeнeвa oт Coфийcкия oкръжeн cъд пишe в cвoeтo рeшeниe, чe КПКOНПИ e билa длъжнa дa пocoчи кoнкрeтнитe фaктичecки ocнoвaния зa нeзaкoннocттa нa придoбитoтo oт Глaвнкoв имущecтвo. "Зa дa бъдe eдин изтoчник нa cрeдcтвa нeзaкoнeн, трябвa дa e бил признaт зa тaкъв c oкoнчaтeлeн aкт в cъoтвeтнoтo нaкaзaтeлнo или aдминиcтрaтивнoнaкaзaтeлнo прoизвoдcтвo", пишe cъдиятa. Тя нaпoмня, чe нaкaзaтeлнoтo дeлo cрeщу Глaвинкoв e билo прeкрaтeнo oщe прeз 2016 г., зaщoтo нe ca cъбрaни дoкaзaтeлcтвa. Гoдинa cлeд тoвa Върхoвният aдминиcтрaтивeн cъд e oтмeнил и рeвизиoнния aкт нa дaнъчнитe cрeщу нeгo. Тaкa мoтивитe нa КПКOНПИ увиcвaт. Cъдия Гeнeвa нaпoмня, чe чacт oт прeтeнциитe нa КПКOНПИ ca пoгaceни и пo дaвнocт.

Няма коментари:

Публикуване на коментар