понеделник, 7 януари 2013 г.

СПИСЪК
на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности /ЗПИЛЗВДД/, с ежегодна декларация

или уведомление, подадени през 2012 г., за които проверката по чл. 7 от закона е приключила със заключение за несъответствие.


Сметната палата прави следните уточнения:

1. Всички заключения за несъответствие, които се отнасят до непосочени в таблица 13 от ежегодната декларация по ЗПИЛЗВДД различни видове

доходи, извън заеманата длъжност, са направени след съпоставяне с данните, получени от Националната агенция за приходите, където лицата

надлежно са обявили доходите си в годишната си данъчна декларация за 2011 г.

2. Данните от колони 2 и 3 за длъжност и месторабота на лицата се отнасят за проверявания период-2011 г.Номер Име Длъжност Месторабота Констатация

1 Александър Антонов Митрев Съдия АдмС - гр. Пазарджик Подал уведомление. Не е декларирал лизингово задължение за л.а. "СААБ 9 3".

2 Александър Красимиров Билев директор Държавна агенция "Национална сигурност" Не е декларирал данни за съпругата - дялове в новосъздадено дружество "Ди Ей Би Консултинг" ЕООД, със седалище гр. София.

3 Альоша Валентинов Минин Председател на ОбС Вълчедръм Не е декларирал придобиване на употребяван л.а. "Сеат Ибиза" и дадено обезпечение в полза на трето лице-ипотека върху собствен недвижим имот-1/3 от склад за зърно и нива с обща площ 6,750дка.

4 Ангел Георгиев Семерджиев председател Държавна комисия за енергийно и водно регулиране Подал уведомление. Не е декларирал покупка и продажба на апартамент с площ 168 кв.м. и паркомясто с площ 17 кв.м. в гр. Несебър, както и задължение към банка в размер на 90000 евро, обезпечено с учредяване на законна ипотека върху посочения имот.

5 Анна Кирилова Баева-Курдаланова Съдия СГС Не е декларирала данни за съпруга - доходи от друга стопанска дейност в размер на 293 370 лв.

6 Апостол Стефанов Апостолов Кмет Симитли Не е декларирал придобиване на нива с площ 1,966 дка в землището на гр.Симитли.

7 Асен Йорданов Агов народен представител Народно събраниe Не декларирал данни за съпругата - придобиване на дялове в дружество "Агова-Лимитед" ЕООД, със седалище гр. София.

8 Биляна Димитрова Гълъбова Прокурор РП – гр. Сандански Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - доходи от друга стопанска дейност в размер на 17 519 лв.

9 Бисерка Борова Петрова народен представител Народно събраниe Подала уведомление.Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 20 276 лв.

10 Борислав Гуцанов Гуцанов член на ръководен орган на политическа партия ПП "Българска социалистическа партия" Не е декларирал данни за съпругата - придобиване дялове в новоучредено дружество "Петел БГ" ООД.

11 Валентин Йорданов Йорданов Заместник кмет Девня Подал встъпителна декларация през 2011 г. и уведомление през 2012г. Не е декларирал данни за съпругата - дворно място 570 кв.м, жилищна сграда с РЗП 125 кв.м, гараж 18 кв.м, гр Девня и придобиване на дялове в новоучредено дружество "Савадан" ЕООД със седалище гр. Варна.

12 Валентин Китанов Хаджимосков Председател на ОбС Ракитово Подал встъпителна декларация през 2011 г. и ежегодна декларация през 2012 г. Не е декларирал притежавани дялове във "В енд ТРАНС ГРУП" ЕООД, гр. Ракитово и задължение в размер на 20 000 лв. към физическо лице.

13 Валери Борисов Йорданов директор на СД на МВР Служби към Министерството на вътрешните работи Не е декларирал придобиване на употребяван л.а. "БМВ 530 Д".

14 Васил Кирилов Станимиров Кмет Ковачевци Подал уведомление.Не е декларирал доходи от други източници в размер на 7000 лв.

15 Васко Димитров Стоилков Кмет Сливница Подал уведомление. Не е декларирал задължения в размер на: 65 000 лв. към физическо лице и 80 000 лв. към юридическо лице.

16 Велина Светлозарова Пейчинова-Ташева Съдия СГС Подала уведомление.Не е декларирала данни за съпруга - доходи от друга стопанска дейност в размер от 31 653 лв.

17 Велина Стоянова Белева - Влахова Заместник кмет Район Студентски Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на употребяван л.а. "Мерцедес МЛ 320 ЦДИ".

18 Весела Борисова Чернева говорител на МВнР Политически кабинет Не е декларирала данни за съпруга - доходи от друга стопанска дейност в размер на 13 388 лв.

19 Весела Калчева Спасова Съдия РС - гр. Ямбол Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в новоучредено дружество "Тавита" ЕООД със седалище гр. Ямбол.

20 Веселина Михайлова Узунова-Панчева Съдия РС - гр.. Каварна Подала уведомление.Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на поземлен имот с площ 7 994 кв.м, в с. Езерец, общ. Шабла.

21 Владимир Цветанов Тошев народен представител Народно събраниe Подал уведомление. Не е декларирал придобиване на употребяван л.а. "АУДИ С 8".

22 Георги Иванов Згуров Военни прокурори ВОП – гр. Пловдив Не е декларирал покупката на магазин с площ от 9.6 кв.м. в гр. Пловдив.

23 Георги Иванов Коев Заместник кмет Раднево Не е декларирал данни за съпругата - доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 7 041 лв.

24 Георги Минчев Тронков Председател на ОбС Вълчидол Подал встъпителна декларация през 2011 г. и ежегодна декларация през 2012 г. Не е декларирал дялове в "Тронис" ЕООД, които е прехвърлил на съпругата си през м.ХІ.2011 г.

25 Георги Савов Недев Кмет Район "Одесос" - Варна Подал встъпителна декларация през 2011 г. и ежегодна декларация през 2012 г. Не е декларирал 1/3 ид.ч. от нива с площ 7,599 дка в землището на с.Н.Рилски, както и притежаван от непълнолетен син апартамент с площ 60 кв.м. в гр. Варна.

26 Даниел Георгиев Георгиев народен представител Народно събраниe Не е декларирал в Публичния регистър придобиване на идеални части от парцели, придобити чрез покупка и договор за доброволна делба, както следва: ид. части от парцели за жилищно строителство с обща площ 2161 кв.м. в гр. Ботевград; поземлен имот 800/3360 от зеленчукова култура в землището на гр. Ботевград, цялата с площ 3,360 дка и 100/1010 кв.м. от парцел с обща площ 1010 кв.м. в гр.Ботевград. Във връзка с тази констатация се извърши проверка от НАП. С писмо изх. № 50-00-36/09.11.2012 г. Изпълнителният директор на НАП уведомява Сметната палата, че в резултат от извършената проверка органите по приходите са установили, че няма несъответствие между притежаваното имущество от лицето и придобитите от него доходи.

27 Даниела Ангелова Маринова-Марчева Съдия СГС Не е декларирала данни за съпруга - доходи от друга стопанска дейност в размер на 12 145 лв.

28 Даниела Генчева Шанова Съдия РС – гр. София Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани 1/2 ид.ч. от апартамент с площ от 65 кв.м., придобити със завещание в гр. Бургас.

29 Деница Стоилова Гаджева народен представител Народно събраниe Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 8 108 лв.

30 Джузепе Борисов Роджери съдия ВАС Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - доходи в размер на 10983 лв. от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

31 Диана Тонева Петкова Съдия АдмС - гр. Ямбол Не е декларирала дадено обезпечение - договорна ипотека върху апартамент с площ от 95 кв.м. в гр. Ямбол.

32 Димитър Колев Димитров Кмет Ветрино Подал встъпителна декларация през 2011 г. и уведомление през 2012. Не е декларирал данни за съпругата: притежавани дялове в "Дилона-Крис-90"-ЕООД, с. Ветрино и употребяван л.а."Деу Такума".

33 Димитър Христофоров Кирилов Съдия РС - гр. Плевен Не е декларирал данни за съпругата - вземания от физическо лице в размер на 100 000 лв.

34 Дойчин Иванов Дойчев Прокурор РП - гр. Ямбол Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на дялове от новоучредено дружество "Академика Ямбол" ЕООД, със седалище гр. Ямбол.

35 Емилия Стоянова Колева Съдия СГС Не е декларирала данни за съпруга си - придобиване на употребяван л.а. "Тойота Ярис".

36 Ерджан Сабахтин Юсуф Председател на ОбС Маджарово Не е декларирал данни за съпругата - покупка на нива с площ от 2.318 дка в с. Златоустово, общ. Маджарово.

37 Жулиета Георгиева Шопова-Димитрова Съдия ОС - гр. Варна Подала уведомление. Не е декларирала доходи в размер на 8640 лв. от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

38 Захари Илиев Дошков директор РЗОК РЗОК - Габрово Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на дялове в "ГМП" ООД, гр. Габрово.

39 Ибрахим Мехмедов Ахмедов Председател на ОбС Лозница Не е декларирал данни за съпругата - покупката на ниви-37,6 дка и овощна градина-2,2 дка в землището на с. Синя вода, общ. Лозница.

40 Иван Георгиев Лебанов Кмет Велинград Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - лизингово задължение за придобиване на л.а. "Шкода Фабия".

41 Иван Димитров Ветов Заместник кмет Долни Дъбник Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на дялове в новоучредено дружество "Синс 2011" ООД, гр. Долни Дъбник.

42 Иван Николов Георгиев Следовател ОСO в ОП София Подал уведомление. Не е декларирал доходи в размер на 15590 лв. от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ.

43 Иван Янакиев Янакиев зам. директор на областна дирекция на МВР Служби към Министерството на вътрешните работи Подал уведомление. Не е декларирал вземане към физическо лице в размер на 50 000 лв.

44 Иванка Иванова Димитрова Съдия РС - гр. Етрополе Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в новоучредено дружество "Пластик 11" ООД, гр. София.

45 Иванка Петрова Вачкова Съдия ОС - гр. Велико Търново Не е декларирала покупка на нива - 4,030 дка в с.Караисен, община Павликени.

46 Иванка Петрова Дончева - Славова Председател на ОбС Гурково Не е декларирала данни за съпруга: във встъпителната декларация - притежавани дялове в "Булгарпластик" ЕООД, гр. Гурково, а в ежегодната декларация - придобиване на два поземлени имота съответно - 273 кв.м. и 265 кв.м. в гр. Гурково, област Стара Загора.

47 Ивелин Димитров Петров Следовател СО в СГП Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на дялове в новоучредено дружество "Броната" ЕООД, гр. София.

48 Иво Данаилов Петров областен управител Област - Перник Не е декларирал вземания от юридическо лице в размер на 40 000 лв.

49 Илчо Господинов Русев Прокурор РП – ГР. СТАРА ЗАГОРА Не е декларирал придобиване /чрез доброволна делба/ на ниви с обща площ - 29,897 дка в с. Столетово, община Опан.

50 Йордан Георгиев Войнов директор Българска агенция по безопасност на храните Подал уведомление. Не е декларирал лизингово задължение за л.а. "ТОЙОТА РАВ 4".

51 Йордан Петров Николов Заместник кмет Стара Загора Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на дялове в "Ес Ен Би Констракшън" ООД, гр. Стара Загора.

52 Йордан Русев Маринов Заместник кмет Иваново Подал встъпителна декларация през 2011 г. и уведомление през 2012 г. Не е декларирал дялове /към датата на встъпване в длъжност/в "ЙОРУМА 55" ЕООД, с. Иваново, област Русе, които прехвърля на съпругата си на 12.12.2011 г., както и данни за съпругата - притежавани 1/2 ид.ч. от дворно място - 2085 кв.м., съставено от три броя УПИ, съответно от 770 кв.м., 700 кв.м. и 615 кв.м., заедно с нежилищни и производствени сгради: административна сграда-152 кв.м., сладкарски цех-190 кв.м., три броя гаражи с обща застроена площ 120 кв.м. и нафтово стопанство-18 кв.м., находящи се в с. Иваново,област Русе.

53 Калина Иванова Накова-Малинова Прокурор ОП - гр. Пазарджик Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в "МАЛИНОВ А.Г." ЕООД, гр. Пазарджик.

54 Красимир Георгиев Вълчев главен секретар - МОМН Администрацията на изпълнителната власт Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на дялове в новоучредено дружество "Бонафиде Адвайзърс" ООД, гр. София.

55 Красимир Методиев Николов Следовател НСлС Не е декларирал лизингово задължение за л.а."ТОЙОТА АВЕНСИС".

56 Кремена Илиева Стефанова Прокурор ОП - гр. Бургас НE е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в новоучредено дружество "Ай Джи 69" ЕООД, гр. Бургас.

57 Кристияна Методиева Петрова народен представител Народно събраниe Подала уведомление. Не е декларирала доходи в размер на 20 276 лв. от друга стопанска дейност.

58 Кръстю Стоянов Георгиев Прокурор ОП – гр. Разград Подал уведомление. Не е декларирал придобиване на употребяван л.а "Опел Корса".

59 Лидия Иванова Манолова Районен прокурор РП – гр. Петрич Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - доходи в размер на 14 668 лв. от друга стопанска дейност.

60 Лилия Владимирова Масева Съдия ОС - гр. Благоевград Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в "2Д ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД, гр. Благоевград.

61 Маргарита Бънчева Стойчева Председател на ОбС Долни Дъбник Не е декларирала данни за съпруга си - придобиване на УПИ - 400 кв.м., ведно със жилищна сграда, гараж и стопански сгради в гр. Долни Дъбник, придобиване чрез дарение от родители - нива - 16,197 дка в с. Крушовица и на ниви с обща площ 12,802 дка в землището на гр. Долни Дъбник.

62 Мариела Константинова Котовска-Цанковска Следовател ОСO в ОП Враца Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в новоучредено дружество "Тим 2011" ООД, гр. Бяла Слатина.

63 Маринела Иванова Марчева Прокурор РП – гр. Тервел Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в новоучредено дружество "Мър и Джав" ЕООД, гр. Тервел.

64 Мария Русева Маркова Прокурор РП – гр. Бургас Не е декларирала вземания от юридическо лице в размер на 365 000 лв.

65 Метин Исмаил Исмаил Председател на ОбС Омуртаг Не е декларирал придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имот, с площ - 1.406 дка, ведно със сграда - овчарник със ЗП 630 кв.м., с.Тича, обл. Сливен, както и употребяван л.а."ВАЗ 212150 Нива Д".

66 Милена Йорданова Алексова Съдия АдмС - гр. Кюстендил Подала уведомление. Не е декларирала покупка на урегулиран поземлен имот с площ 490 кв.м., с. Драговищица, обл. Кюстендил.

67 Милко Георгиев Първанов Прокурор РП – гр. Сливница Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на употребяван л.а. "Ситроен С4".

68 Надежда Стефанова Трифонова-Велева Съдия АпС - гр. София Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в новоучредено дружество "Велев И.К." ЕООД, гр. София.

69 Панайот Стоянов Атанасов Съдия РС - гр. Бургас Не е декларирал за себе си и съпругата - придобиване чрез дарение и покупка на апартамент с площ 61.06 кв.м., гр.Бургас.

70 Пенчо Иванов Минков Прокурор РП – гр. Исперих Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - придобиване чрез покупко-продажба на нива 7.002 дка, в землището на с.Китачево, обл. Разград.

71 Петър Василев Мутафчиев народен представител Народно събраниe Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на дялове в новоучредено дружество "Аспа Тренд" ЕООД, гр. София.

72 Петър Георгиев Паунов Кмет Кюстендил Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 32 400 лв.

73 Петър Иванов Минков Заместник кмет Марица Подал встъпителна декларация през 2011 г. и уведомление през 2012 г. Не е декларирал притежавани дялове в дружество "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ-ТРАКИАНА" ООД, гр.София.

74 Петър Иванов Петров член на ръководен орган на политическа партия ПП "Лидер" Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - придобиване чрез договор за доброволна делба на урегулиран поземлен имот с площ 1350 кв.м., гр.Добринище, обл.Благоевград.

75 Петя Николова Раева народен представител Народно събраниe Не е декларирала доходи в размер на 6 108 лв. от друга стопанска дейност.

76 Петя Пенчева Василева Следовател СО в СГП Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на употребяван л.а. "ТОЙОТА КОРОЛА 1.6 И".

77 Пламен Георгиев Цеков директор на НЗК НЗОК Подал уведомление. Не е декларирал: доходи от друга стопанска дейност в размер на 21905 лв.,дадено обезпечение срещу задължение към банки в размер на 80000 евро, обезпечено с ипотека върху апартаменти с площ - 70.92 кв.м. в гр. Плевен и 114.25 кв.м. в гр.Лом. Не е декларирал в Публичния регистър притежавани имоти-дворно място с площ 460 кв.м.,гр. Лом и апартамент с площ 40.10 кв.м., гр. Видин.

78 Румен Михайлов Михнев член на ръководен орган на политическа партия ПП "БСДП" Подал уведомление. Не е декларирал: придобиване чрез покупко - продажба на поземлени имоти, с обща площ 15.338 дка, с. Катунище, обл. Сливен; доходи от друга стопанска дейност в размер на 20195 лв. и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 7200 лв.

79 Рупен Оханес Крикорян член на ръководен орган на политическа партия ПП "НДСВ" Не е декларирал данни да съпругата - придобиване на дялове в новоучредено дружество "ПИЙПЪЛС 2011" ООД, гр.София.

80 Светла Иванова Иванова Съдия РС – гр. Троян Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в новоучредено дружество "Иванов - БМ" ЕООД, с. Бели Осъм.

81 Светослава Николаева Колева-Ангелова Съдия ОС - гр. Варна Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - доходи от друга стопанска дейност в размер на 6 702 лв.

82 Сезгин Рамис Галиб Председател на ОбС Дулово Не е декларирал данни за съпругата - придобиване чрез покупка от община на ПИ - незастроен, предназначен за жилищни нужди с площ - 770 кв.м в гр. Дулово.

83 Симеон Георгиев Захариев Съдия ОС – гр. Пловдив Не е декларирал данни за съпругата - вземания от юридическо лице с общ размер - 22 000 лв.

84 Теодор Богомилов Петков Заместник кмет Район Витоша Подал уведомление. Не е декларирал закупуването на употребяван л.а. "Пежо 407 2.0 Д".

85 Тони Иванова Петрова-Игнатова Прокурор РП – гр. Бургас Подала уведомление. Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в дружество "ИМПЕРИЯ-ГРУП" ЕООД, гр. Сунгурларе.

86 Фаня Теофилова Рабчева-Калчишкова Съдия ОС – гр. Пловдив Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на дялове в новоучредено дружество "Калчишков" ЕООД, гр. Пловдив.

87 Христо Димитров Христов народен представител Народно събраниe Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на дялове в новоучредено дружество "ЕКОТУРИСТ 2011" ЕООД, гр. В.Търново.

88 Христо Стоянов Баханов Следовател ОСO в ОП Благоевград Подал уведомление. Не е декларирал придобиване чрез покупка на поземлен имот с площ 0,687 дка в с. Лиляново, общ.Сандански.

89 Цветанка Георгиева Андреева член Държавна комисия за енергийно и водно регулиране Не е декларирала данни за съпруга - доходи в размер на 8 851 лв. от друга стопанска дейност и 4 669 лв. от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

90 Чавдар Георгиев Митов директор Държавна агенция "Национална сигурност" Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата - доходи в размер на 7 241 лв. от друга стопанска дейност.СПИСЪК

на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности с встъпителни и финални декларации от 15 ноември 2011 г. до 15 ноември 2012 г., за които проверката е приключила със заключение за несъответствие

Номер Име Длъжност Месторабота Констатация

1 Андрей Алексиев Иванов кмет община Драгоман Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавани 1/2 ид. части от поземлен имот-овощна градина с обща площ 745 кв. м. , придобит чрез покупка в с. Калотина, общ. Драгоман.

2 Александър Йошков Бецински Председател на ОбС община Борован Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани ниви с обща площ - 34, 248 дка в землището на с.Фурен, общ. Криводол, обл. Враца.

3 Александър Колев Колев кмет район Южен - община Пловдив Подал финална декларация. Не е декларирал притежавани 1/3 ид.ч. от ниви с обща площ от 26 дка в с. Средно градище, общ. Чирпан.

4 Александър Николаев Сабанов председател на общински съвет община Силистра Подал финална декларация. Не е декларирал придобити чрез дарение 1/3 ид.ч. от поземлен имот с площ от 1390 кв.м. в с. Елешница, общ. Разлог и притежавани: ливада с площ от 3.5 дка в землището на гр. Якоруда; три урегулирани поземлени имоти с обща площ от 2760 кв.м. в с. Ветрен; 8 броя урегулирани поземлени имоти с обща площ от 4164 кв.м. в с. Калипетрово; нива с площ от 13 дка в с. Искра и ниви с площ от 59.7 дка в с. Светослав, общ. Силистра и гараж в гр. София.

5 Александър Николов Александров Заместник кмет община Лом Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани 1/4 ид. от ниви с обща площ 26,148 дка в с. Громшин, община Бойчиновци, както и данни за съпругата - притежавани дялове в "ОМЕГА-2" ООД и "ОМЕГА-95" ООД, гр. Лом.

6 Алтан Джевдетов Чаушев зам. кмет община Дулово Подал финална деклрация. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани по 1/2 ид.ч. от жилищна сграда с площ от 129 кв. м. и прилежащ към нея терен с площ от 1097 кв.м. в гр. Дулово и придобита чрез дарение нива с площ от 12 дка в с. Руйно, общ. Дулово.

7 Ангел Василев Табаков Председател на Общински съвет Община Добрич Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал дялове в дружество "Корн" ЕООД, гр. Добрич.

8 Ангел Петков Ангелов Заместник кмет община Троян Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани /от доброволна делба/ : 1/4 ид.ч. от нива с площ 2980 кв.м. и 1/2 ид.ч. от нива с площ 813 кв.м. в с.Калейца, 1000/4366 ид.ч. от нива с площ 4366 кв.м в с. Белиш, 1/2 ид.ч. от нива с площ 1599 кв.м. и 1/2 ид. ч.от нива с площ 1000 кв.м. в с. Белиш, и 750/2501 ид.ч. от нива с площ 2501 кв.м. в землището на гр. Троян, както и данни за съпругата - притежаван употребяван л.а. "Сузуки Суифт".

9 Антоанета Ангелова Михайлова Заместник кмет Р-н "Нови Искър"-СО Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежаван л.а. "Мицубиши Паджеро" и мотоциклет "Лингбен ЛБ".

10 Антоанета Манева Паунова Заместник кмет община Чирпан Подала финална декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга: притежаван употребяван л.а. "Фолксваген Голф", ниви с обща площ - 14,236 дка в с. Мирово и 1/2 ид.ч. от дворно място - 3 280 кв.м. в с. Найденово.

11 Асен Атанасов Волев Заместник кмет община Бобошево Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани наследствени земи: 1/9 ид.ч. от гора, ливади и ниви с обща площ - 54, 762 дка и 1/3 ид.ч. от ниви и ливади-12,362 дка в землището на с. Сатовча, общ. Гоце Делчев.

12 Асен Пенков Асенов Председател на ОбС община Кула Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавана нива 15,400 дка в м. Чукара, гр. Кула.

13 Бахар Юмеров Юсменов Заместник кмет община Опака Подал финална декларация през 2012 г. Не е декларирал притежавани 4 бр. гаражи с обща площ 168 кв.м. /декларирал е само прилежащите терени/ в гр. Опака.

14 Беди Мустафова Осман Заместник кмет община Якоруда Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежаван употребяван л.а. Рено "Лагуна".

15 Белчо Вълков Белчев Заместник кмет Община Стара Загора Подал финална декларация през 2011г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 3 бр. поземлени имота с обща площ 12,292 дка в с.Дълбоки, общ.Стара Загора, придобити чрез договори за доброволна делба.

16 Бехра Сали Зюлкяр Заместник кмет община Самуил Подала встъпителна декларация през 2012 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежаван л.а. "Мазда 323".

17 Боряна Андреева Бойчева зам.кмет Община Каспичан Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга - л.а."Субару 1800", л.а. "Мазда 323" , притежавани 2/3 ид.ч.от ПИ с обща площ 3410 кв.м.,заеддно с къща и стопански постройки гр. Каспичан, общ. Нови Пазар.

18 Валентин Венциславов Евтимов зам. кмет община Лом Подал финална деклрация. Не е декларирал притежавани: лозе с площ от 520 кв.м. в землището на гр. Берковица; поземлени имоти с площ от 100 кв.м. и 1250 кв.м. в гр. Лом; притежавани употребявани л.а. "Фолксваген Пасат", л.а. "Дачия Сандеро", както и данни за съпругата - притежавани дворно място с площ от 225 кв.м., заедно с построена в него жилищна сграда с площ от 84 кв.м., гр. Лом.

19 Валентин Христов Атанасов председател на общински съвет община Сливо поле Подал финална декларация. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "Интер БГ" ООД, гр. Русе и притежаван употребяван л.а. "Пежо 309".

20 Валентина Добрева Маринова Председател ОбС Община Стралджа Подала финална декларация през 2011г. Не е декларирала л.а. "Рено Туинго".

21 Валентина Стоянова Велчева - Данева Заместник кмет р-н "Аспарухово" - Варна Подала финална декларация през 2012г. Не е декларирала данни за съпруга - дялове в дружества "АКАДИЯ" ЕООД и "АКАДИЯ БИЛД" ЕООД, със седалища в гр. Варна.

22 Ваня Владимирова Събчева областен управител Ловеч Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга: - притежаван урегулиран поземлен имот с площ 1442 кв.м, придобит чрез дарение, както и построената в него еднофамилна жилищна сграда в с. Рибарица, общ. Тетевен; - притежавани дялове в дружеството "Славеястрой" ЕООД, със седалище с. Рибарица и -притежаван л.а. "Фолксваген голф".

23 Васил Mихайлов Узунов Кмет община Брезник Подал встъпителна декларация през 2011г. Не е декларирал данни за съпругата - дялове в "ЕХО 2001" ООД, гр. София и "ЕВ-СИГРУП" ООД, гр. Брезник.

24 Васил Георгиев Донев кмет община Чирпан Подал финална декларация. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 1/2 ид.ч. от дворно място с площ от 1100 кв.м., заедно с построените в него жилищна сграда и други постройки в с. Найденово, общ. Чирпан.

25 Величка Николова Игнатова председател на ОбС община Угърчин Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга- притежаван поземлен имот-нива с площ 9,994 дка в землището на гр. Угърчин.

26 Велко Георгиев Сапунджиев Заместник кмет община Панагюрище Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавани 1/4 ид.ч. от УПИ - 610 кв.м., ведно с източния близнак от МЖС - 45 кв.м. в с. Радловци, и 1/2 ид.ч. от апартамент - 73,51 кв.м. в гр. Кюстендил-дарени от родителите.

27 Венета Радославова Гергова зам.кмет община Етрополе Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга-притежавани л.а. "Нисан Микра" и "Форд Мондео".

28 Венцислав Василев Кючуков зам.кмет район "Одесос" Варна Подал финална декларация през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавана гора с площ-3 дка в с. Шемшево, общ. Велико Търново.

29 Веселин Андреев Андреев Заместник кмет Община Силистра Подал финална декларация през 2011г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 2 бр. ниви с обща площ 42 дка в землището на с.Йорданово, общ. Силистра и дялове в "КОРЕКТ" ЕООД, гр.Силистра.

30 Веселина Иванова Русева Заместник кмет Община Котел Подала финална декларация през 2012г. Не е декларирала притежавани наследствени : 1/6 ид.ч. от ниви с обща площ 39,151 дка и лозя с обща площ 19,727 дка; 1/4 ид.ч. от нива с площ 15,664 дка и 1/15 ид.ч. от ниви с обща площ 17,454 дка и лозя с обща площ 6,242 дка, находящи се в землището на с.Пъдарево, общ.Котел.

31 Веско Йорданов Маринов зам.областен управител Русе Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавани дялове в дружеството " Артемида моделс" ООД , гр. Русе.

32 Владимир Маринов Маринов член на контролен орган на политическа партия ПП "Лидер" Подал встъпителна декларация през 2012 г. Не е декларирал притежаван ПИ с площ 3 дка, с.Тюркмен и данни за съпругата: ПИ 3350/5850 ид.ч. от нива в с.Брестник; 1/5 ид.ч. от нива с площ 3.535 дка и 2/3 ид.ч. от ПИ с площ 6.300 дка придобит чрез дарение в землището на общ.Пловдив.

33 Владимир Неделков Владимиров кмет община Кула Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавани дялове в дружеството " Амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика д-р Цанкова" ЕООД , гр. Кула.

34 Владимир Росенов Даскалов Заместник кмет Община Девин Подал встъпителна декларация през 2012г. Не е декларирал притежавана ливада с площ 4,665 дка в землището на гр.Девин.

35 Върбан Димов Върбев Председател ОбС Община Велики Преслав Подал встъпителна декларация през 2011г. Не е декларирал л.а. "Форд Фиеста" и за съпругата притежавани 2 бр. ниви с обща площ 24,053 дка в землището на гр.Смядово.

36 Галина Атанасова Радева Заместник кмет Община Братя Даскалови Подала встъпителна декларация през 2011г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавана земеделска земя с площ 6,744 дка в землището на гр. Чирпан.

37 Георги Валентинов Иванов Заместник кмет Мездра Подал встъпителна декларация през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "ЕЛИТ-М" ЕООД, гр. Мездра.

38 Георги Георгиев Добрев зам. кмет район Оборище - Столична община Подал встъпителна и финална декларации. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани: урегулиран поземлен имот с площ от 886 кв.м. в с. Стамболийски, общ. Хасково; придобити чрез дарение апартамент с площ от 114 кв.м. и гараж с площ от 19 кв.м. в гр. София; задължение към банка в размер на 45 000 евро и притежаван употребяван л.а. "Ауди А6".

39 Георги Евлогиев Караджов Кмет община Левски Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 1/2 ид.ч. от ниви с обща площ 24,501 дка в с. Муселиево, община Никопол.

40 Георги Иванов Илиев Заместник кмет Община Ихтиман Подал встъпителна декларация през 2012г. Не е декларирал притежавани дялове в "ИЛИЕВ И СИНОВЕ 66" ЕООД, гр.Ихтиман, които е прехвърлил на съпругата си на 31.01.2012 г.

41 Георги Йорданов Пепеланов зам.кмет община Чепеларе Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата- притежавани дялове в дружеството " Данигма" ЕООД, гр. Смолян

42 Георги Митков Зарков Председател на ОбС община Костенец Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - дворно място с площ - 2 130 кв.м и метален навес - 720 кв.м в гр. Костенец, както и притежавани 1/12 ид.ч. от наследствени ниви с обща площ - 26,769 дка в землището на гр. Сапарева баня.

43 Георги Николов Пирянков кмет община Хисаря Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата- притежавани дялове в дружеството " Самостоятелна медико-техническа лаборатория-АП-2001" ЕООД, гр. Хисаря

44 Гергана Спасова Титюкова Заместник кмет община Марица Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала притежавани дялове /към датата на встъпване в длъжност/ в "АТИЯ 2005" ЕООД, с. Бенковски, които прехвърля на съпруга си, както и данни за съпруга - притежавани дялове в "КЕЙ ДИ ТРАНСКАР" ЕООД, гр. Пловдив.

45 Гецо Стойчев Гецов Заместник кмет община Попово Подал финална декларация през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 1/4 ид.ч. от дворно място с площ - 1 580 кв.м, заедно с жилищна сграда в с. Жребино, общ. Елхово, придобити по наследство и делба.

46 Григор Николов Джангалов Председател на Общински съвет Община Златоград Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал лизингово задължение за л.а."Шевролет Круз".

47 Данаил Николов Вълов Кмет община Червен бряг Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал притежаван апартамент - 96,970 кв.м. и гараж 27,260 кв.м., в гр. София, УПИ - 398 кв.м. в гр. Луковит, както и 1/2 ид.ч. от: УПИ - 750 кв.м., заедно с двуетажна МЖС и паянтова стопанска сграда, незастроени УПИ - 840 кв.м., 850 кв.м. и 1450 кв.м. в с. Карлуково, община Луковит, както и данни за съпругата - притежаван л.а. "Форд Фиеста".

48 Делян Динчев Делчев Председател на ОбС община Хасково Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежаван апартамент - 42,040 кв.м. в гр. София.

49 Десислав Маргаритов Цветанов Заместник кмет община Тетевен Подал встъпителна декларация през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани чрез дарение 1/2 ид.ч. от УПИ с площ - 315 кв.м, заедно с жилище - 120 кв.м, в гр. Тетевен, при запазено право на ползване за дарителя.

50 Десислава Генова Желязкова Кмет Район "Западен" Община Пловдив Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани /от дарение/ 4/6 ид.ч. от апартамент - 61 кв.м. в гр. Пловдив.

51 Димитър Иванов Бонев председател на общински съвет община Ихтиман Подал встъпителна декларация. Не е декларирал данни за съпругата-апартамент с площ от 79,92 кв.м., находящи се в гр. Ихтиман и притежаван употребяван л.а. "Ауди 90".

52 Димитър Петров Наков зам. кмет община Русе Подал встъпителна декларация. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "Регионален енергийно консултативен център - Евро ГИС проект" ЕООД и "Дунав консулт БГ" ЕООД, гр. Русе.

53 Димитър Стоилов Димитров Заместник кмет община Радомир Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани дялове в "КА ЕН ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, както и данни за съпругата - притежаван апартамент 65,51 кв.м. в гр. Радомир.

54 Димитър Стоянов Кацарски зам. кмет община Пловдив Подал встъпителна декларация. Не е декларирал притежавани: апартамент с площ от 38 кв.м. в гр. София; поземлен имот с площ от 965 кв.м., заедно с построените в него двуетажна жилищна сграда с площ от 77 кв.м. и стопанска постройка с площ от 54 кв.м. в с. Новаково, общ. Асеновград и притежаван употребяван л.а. "Шкода Октавия".

55 Димитър Тодоров Николов Заместник кмет Община Варна Подал встъпителна декларация през 2011г. Не е декларирал данни за съпругата - притежаван апартамент с площ 125,91 кв. м. в гр. Варна.

56 Дочко Димитров Дочев председател на общински съвет община Левски Подал встъпителна декларация. Не е декларирал притежавани 1/3 ид. ч. от ниви с обща площ от 5.7 дка в с. Казачево , общ. Ловеч, както и данни за съпругата-вземания в размер на 28000 лв. от ЮЛ.

57 Драгомир Дамянов Драганов кмет община Две могили Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата- притежавани дялове в дружествата " Елеганс" ЕООД, гр. Русе и "Жокей" ООД-гр. Две могили.

58 Душо Иванов Гавазов Заместник кмет община Мъглиж Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "ИСК" ООД, гр. Стара Загора.

59 Евгени Стоянов Врабчев Кмет Община Айтос Подал финална декларация през 2011г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавана 1/2 ид.ч. от 2 бр. ниви с обща площ 12,534 дка, в с. Белодол, общ. Поморие-придобити чрез договор за доброволна делба и дялове в "ИНФОРМ-КОНСУЛТ ООД" ООД, гр. Айтос.

60 Евгени Цонков Чобанов Председател ОбС Община Каварна Подал финална декларация през 2011г. Не е декларирал притежавано лозе с площ 275 кв.м., ведно с вилна сграда 30 кв.м. в м. "Старите лозя"-гр. Каварна, както и данни за съпругата- притежавани наследствени: 1/6 ид.ч . от зем. земя с площ 29,900 дка в землището на гр.Каварна, 1/10 ид.ч. от нива -10 дка в с. Видно и л.а. "Ситроен Саксо".

61 Евтим Димитров Евтимов кмет р-н Триадица-СГО Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата- притежавани дялове в дружеството " Евимекс 2001" ЕООД, гр. София.

62 Емил Димитров Илиев Кмет община Струмяни Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани ПИ: пасище - 2 дка в с. Дебрене и нива - 3,227 дка в с. Поленица, община Струмяни, както и данни за съпругата - притежавани дялове в "ТРАНС ЛОДЖИСТИК 8" ЕООД в гр. Благоевград.

63 Емил Маринов Христов председател на ОбС община Стара Загора Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани поземлени имоти, придобити чрез доброволна делба с площ 25 дка в землището на гр. Койнаре и 27,178 дка в с. Крушовица, общ. Долни Дъбник.

64 Емилия Владимирова Петрушева председател на общински съвет община Гулянци Подала финална декларация. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани: жилищен клуб с площ от 76 кв.м.; придобит чрез замяна поземлен имот с площ от 0.861 дка; нива с площ от 0.600 дка и придобити чрез дарение трайни насаждения от 3 дка в с. Милковица; ниви с площ от 21 дка и придобита чрез доброволна делба нива с площ от 10 дка, находящи се в с. Гулянци, общ. Гулянци.

65 Жеко Маринов Жеков председател на общински съвет община Долни Чифлик Подал встъпителна декларация през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата-дялове в "ЕЛВЕТА" ЕООД, гр. Долни Чифлик.

66 Желка Стойкова Великова Заместник кмет Община Крушари Подала встъпителна декларация през 2012г. Не е декларирала данни за съпруга притежавана чрез дарение 1/2 от дв. място с площ 2100 кв.м. ведно с жил.сграда - 81 кв.м. в с.Дъбовик, общ. Г. Тошево, както и лозе с площ 659 кв.м. в землището на гр.Добрич.

67 Желязко Митев Петров Кмет община Белослав Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежаван магазин с площ - 20, 17 кв.м. в гр. Варна.

68 Живко Марков Петров зам. кмет община Суворово Подал финална деклрация. Не е деклрирал данни за съпругата - притежавани дялове в "То-Жи" ЕООД, гр. Суворово.

69 Златин Иванов Велев зам. кмет Община Пловдив - район Източен Подал финална декларация. Не е декларирал данни за съпругата - придобит чрез дарение апартамент с площ от 63 кв.м. при запазено право на ползване от дарителя и гараж с площ от 21 кв.м. в гр. Пловдив.

70 Ива Юли Иванова зам.кмет община Оряхово Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга-притежаван л.а. "Ситроен Ксара Пикасо".

71 Ивайло Милчев Илиев зам.областен управител Шумен Подал встъпителна декларация през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата: притежавани дялове в дружеството " Дивиана" ЕООД , гр. Шумен .

72 Иван Бонев Георгиев зам. кмет община Първомай Подал встъпителна декларация. Не е декларирал данни за съпругата - придобити чрез делба 2.8 дка земеделска земя в с. Кирово, общ. Средец и притежавани дялове във "Ваникс" ЕООД, гр. Първомай.

73 Иван Димитров Грънчаров Кмет община Луковит Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани ПИ: пасище - 5,079 дка и нива - 1,478 дка в землището на гр. Луковит, както и данни за съпругата - притежавана нива - 5,497 дка в гр. Луковит.

74 Иван Димитров Кьосев председател на ОбС община Каварна Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавани дялове в дружеството " Стандарт" ООД , гр. Плевен.

75 Иван Евстатиев Евстатиев Кмет община Стрелча Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани от дарение: нива - 3,825 дка в землището на гр. Пазарджик и нива - 3,500 дка в с. Пищигово.

76 Иван Иванов Иванов Заместник кмет Р-н "Лозенец" - СО Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 1/2 ид.ч. от нива с площ - 7 дка в с. Голямо Буково, общ.Средец, както и притежавани със съпругата: паркомясто - 29 кв.м в гр. Бургас и неурегулиран поземлен имот с площ - 1 060 кв.м в гр.София, район "Панчарево".

77 Иван Кирилов Иванов Заместник кмет община Берковица Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани ПИ с обща площ - 19, 871 дка в землището на гр. Берковица и 1/2 ид.ч. от имот с площ - 31 кв.м, ведно с 1/2 ид.ч. от търговска сграда - 31 кв.м в гр. Берковица.

78 Иван Манчев Иванов Заместник кмет община Сливен Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани ниви - 35,449 дка и 1/2 от лозя с обща площ 3,166 дка в с. Недялско, община Стралджа.

79 Иван Петков Жабов кмет община Средец Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавана нива /дарение от родителите й/ - 12.800 дка в с. Безмер, общ. Тунджа.

80 Иванка Петкова Живкова-Кекова зам. кмет община Панагюрище Подала финална декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга: притежавани 1/2 ид. части от къща с площ 59 кв.м. и 1/4 ид. част от двора-464 кв.м в гр. Панагюрище, както и ниви с обща площ 21,8 дка в землището на гр. Панагюрище, придобити чрез дарение.

81 Иво Тодоров Найденов зам.кмет Община Асеновград Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал дялове в дружество "Санифарма - М" ООД, гр. Велико Търново.

82 Илиана Емилова Гетова Черганова зам.кмет Община Кричим Подала финална декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга-лизингово задължение за л.а. "Шеврлет Круз".

83 Илинка Йотова Печева зам. кмет община Ловеч Подала финална декларация. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани: 1/4 ид. ч. от поземлен имот с площ от 1785 кв.м., заедно с построените в него паянтова жилищна сграда с площ от 67 кв. м. и паянтова стопанска сграда с площ от 50 кв. м.; 1/4 ид.ч. от ниви с обща площ от 10 дка в с. Драгана и поземлени имоти с обща площ от 22 дка в с. Лисец, общ. Ловеч.

84 Илия Атанасов Баташки член на ръководен орган на политическа партия ПП "Българска социалистическа партия" Подал финална декларация през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата - дялове в дружество "Меддитех" ООД, гр. Пловдив.

85 Ирена Иванова Коцева председател на ОбС община Самоков Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга- притежавани дялове в дружеството " Сити-4" ООД, гр. Самоков.

86 Ирина Иванова Величкова Заместник кмет Община Аксаково Подала финална декларация през 2012г. Не е декларирала дялове в "ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЯ-ЕМАР" ООД, гр.Аксаково и данни за съпруга: УПИ с площ 315 кв.м. ведно с жил. сграда с РЗП 174 кв.м. в гр.Аксаково, 2 бр. ниви с обща площ 15,005 дка в с.Кардам, общ.Попово и л.а. "Опел Вектра".

87 Исмаил Джеват Селим Заместник кмет Община Ветово Подал встъпителна декларация през 2012г. Не е декларирал данни за съпругата - дялове в "НЕТБОКС" ЕООД, с.Смирненски, общ.Ветово.

88 Йордан Костадинов Димитров Заместник кмет община Стражица Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани дялове в "СТОЙНОВ И ДИМИТРОВ" ООД, гр. Горна Оряховица.

89 Йордан Лечков Янков Кмет община Сливен Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "ЗАСТАВА БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София.

90 Йорданка Гошова Лалчева-Кръстева председател на ОбС община Ботевград Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга- притежавани дялове в дружествата: " ИКБ груп" ООД и "Даникар" ООД, гр. Ботевград.

91 Йорданка Иванова Фикирлийска кмет район Оборище - Столична община Подала встъпителна декларация. Не е декларирала притежавани дялове, прехвърлени на съпруга в "Ай джи еф" ООД и негови дялове в "Техномашпроект" ООД, гр. София и притежавани от съпруга: употребяван л.а. "Пежо 206" ; придобита по наследство 1/3 ид.ч. от нива с площ от 4.495 дка в с. Бараково, общ. Кочериново.

92 Йорданка Петрова Кушева зам.кмет Община Горна Оряховица Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга - помещение с площ 51 кв.м. гр. Горна Оряховица.

93 Йорданка Радева Узунска Кмет община Алфатар Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала притежавани ниви с площ - 7, 799 дка в с. Бабук, общ.Силистра и данни за съпруга - притежавани: ПИ с площ - 4, 993 дка в с. Българка, общ. Силистра и ПИ с обща площ - 13, 329 дка в землището на гр. Алфатар.

94 Йорданка Христова Стойчева зам.кмет Община Дулово Подала встъпителна декларация през 2011 г. и уведомление през 2012 г. Не е декларирала данни за съпруга- дялове в дружество "Универсстрой - Дуло" ЕООД, гр. Дулово и придобиване на 1/2 ид.ч. от нива-18,998 дка в с. Приселци, общ. Аврен.

95 Калин Димитров Василев Председател на ОбС община Луковит Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавана от дарение нива - 18,350 дка в с. Ставерци, общ. Д. Митрополия.

96 Калоян Ангелов Илиев кмет Община Ихтиман Подал всъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - апартамент с площ 95.39 кв.м. гр. Пазарджик.

97 Киро Йорданов Маринов зам. кмет община Полски Тъмбеш Подал встъпителна декларация. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани ниви с площ от 5.3 дка в землището на гр. Полски Тръмбеш.

98 Кирчо Георгиев Карагьозов председател на общински съвет община Тунджа Подал встъпителна декларация. Не е декларирал данни за съпругата - придобита чрез дарение нива с площ от 10 дка в с. Болярско, общ. Тунджа.

99 Кольо Йорданов Милев кмет община Сливен Подал встъпителна декларация. Не е декларирал данни за съпругата - придобити чрез доброволна делба лозе с площ от 1.1 дка и нива с площ от 8.8 дка в с. Иречеково, общ. Ямбол.

100 Костадин Петров Катин кмет Община Кочериново Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата- 1/3 ид.ч. от два броя УПИ с обща площ 1860 кв.м. - с. Смочево, община Дупница, придобити чрез дарение.

101 Костадин Петров Петков председател на ОбС община Чепеларе Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за притежаван л.а. "Тойота Рав 4".

102 Красимир Маринов Попов Заместник кмет община Велики Преслав Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани: нива - 7,904 дка и 1/2 ид.ч. от нива - 3 дка в с. Рупките, община Чирпан.

103 Кремена Недкова Любенова зам.кмет Община Две могили Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга: дялове в дружество "Любенов и син" ООД, гр. Две могили и л.а. "БМВ318Д".

104 Лиляна Стоянова Димова кмет община Приморско Подала финална декларация. Не е деклрирала данни за съпруга - притежавани 1/4 ид.ч. от нива с обща площ от 26 дка в с. Варвара, общ. Царево; 1/4 ид.ч. от пасище с обща площ от 25 дка в землището на гр. Царево.

105 Лъчезар Иванов Балевски Заместник кмет Община Долни Чифлик Подал встъпителна декларация през 2012г. Не е декларирал данни за съпругата -дялове в "ИНФИНИТИ БГ 1" ЕООД, гр.Варна.

106 Любен Милков Кънчев Заместник кмет Община Костинброд Подал встъпителна декларация през 2012г. Не е декларирал тракторна база 260 кв.м., железарска работилница 140 кв.м. и пункт за горивосмазочни материали 43 кв.м. (декларирал 1/3 ид.ч. от парцел с площ 8806 кв.м. без сградите) в гр.Костинброд, както и данни за съпругата-дялове в "МТМ АРТ" ЕООД, гр.София.

107 Любка Божичкова Димитрова Заместник кмет община Радомир Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга-притежавани употребявани леки автомобили "АЛФА РОМЕО 159" и "Шкода СУПЕРБ".

108 Любомир Спасов Боевски председател на общински съвет община Тутракан Подал финална декларация. Не е декларирал притежавани дялове във "Ферком" ООД, гр. Тутракан.

109 Маргарита Георгиева Киранова Председател на ОбС община Смядово Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга-притежавани 1/6 ид.ч. от ниви с обща площ 36, 087 дка в гр. Смядово.

110 Маргарита Иванова Петкова Кмет община Ихтиман Подала финална декларация през 2011 г. Не е декларирала притежавано лозе с площ - 1, 062 дка в с.Стоян Михайловски, общ. Нови пазар и данни за съпруга - притежавани дялове в "ГЛОБАЛ КОНСУЛТИНГ" ЕООД, с. Стамболово, общ. Ихтиман и л.а. "Мицубиши Пажеро".

111 Марияна Василева Станчева Заместник кмет Община Долни Чифлик Подала встъпителна декларация през 2012г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавана 1/2 ид.ч. от апартамент с площ 55,55 кв.м. в гр.Варна, придобит чрез договор за доброволна делба, както и л.а. "Фолксваген Голф".

112 Марин Тилов Дамгов Заместник кмет Община Тетевен Подал финална декларация през 2011г. Не е декларирал притежаван ПИ с площ 510 кв.м., ведно с масивна жилищна сграда в м. "Брязово", с.Рибарица, общ.Тетевен и дялове в "НИКИ ПМД 2005" ООД, гр.Тетевен.

113 Мария Димитрова Димитрова Председател на ОбС община Силистра Подала встъпителна декларация през 2011 г. и ежегодна декларация през 2012 г.Не е декларирала притежавани дялове в новоучредено дружество "Амбулатория за първична дентална помощ-индивидуална практика-д-р М.Стойчева" ЕООД, гр. Силистра, както и данни за съпруга - притежавани дялове в "МАСТЪРБИЛД" ООД, гр. Силистра.

114 Мариян Пенчев Балев зам. кмет община Троян Подал финална деклрация. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "Драголова" ЕООД, гр. Габрово.

115 Мердин Мустафа Байрям Кмет Община Върбица Подал встъпителна декларация през 2011г.и ежегодна през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата-дялове в "СИНЕМ" ЕООД, с.Бяла река, общ. Върбица.

116 Методи Христов Чимев кмет община Дупница Подал встъпителна декларация. Не е декларирал данни за съпругата - притежаван урегулиран поземлен имот с площ от 451 кв.м., заедно с построената в него жилищна сграда с площ от 60 кв. м. в гр. Перник.

117 Милен Павлов Дулев Заместник кмет Община Белене Подал встъпителна декларация през 2012г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 3 бр. ниви с обща площ 20,300 дка, придобити чрез дарение в землището на гр.Белене.

118 Милен Тодоров Димитров Кмет Община Костинброд Подал встъпителна декларация през 2011г. Не е декларирал данни за съпругата - дялове в "НОРТИКА" ЕООД, гр.София.

119 Милен Христов Пенчев Заместник кмет Община Силистра Подал финална декларация през 2011г. Не е декларирал данни за съпругата - дялове в "СИДА" ЕООД, седалище гр.Силистра.

120 Милчо Костадинов Милев зам. кмет Приморско Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал: -притежаван л. а. "Форд куриер"; -данни за съпругата-притежавани дялове в дружеството "Ели-ММ" ЕООД , гр. Китен. и л.а. "Опел Корса".

121 Минко Цочев Акимов председател на общински съвет община Троян Подал встъпителна декларация. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 1/3 ид. ч. от поземлени имоти с обща площ от 39 дка. в с. Ловчанци, общ. Добрич и притежавани дялове в "Дариос" ООД, гр. Троян.

122 Михаил Илиев Дамянов Председател ОбС Община Девин Подал встъпителна през 2011г. и финална декларация през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "Лавина 3" ЕООД, гр.Девин.

123 Младен Тодоров Чернаков Председател на ОбС община Мъглиж Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани дялове в "ТИМ КОМЕРС" ЕООД, с. Тулово.

124 Мустаджан Мустафа Шабан Заместник кмет Община Велики Преслав Подал встъпителна декларация през 2011г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавана нива с площ 9,300 дка в землището на гр.Велики Преслав.

125 Мюмюн Али Искендер кмет община Минерални бани Подал встъпителна декларация. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "Екопродукт" ООД, с. Минерални бани, общ. Хасково.

126 Мюмюн Исмаил Алиджик Заместник кмет община Асеновград Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавана административна сграда с площ - 40 кв.м, ведно с прилежащ терен - 320 кв.м в с. Русалско, общ. Ардино.

127 Наталия Руменова Димитрова Заместник кмет Община Брусарци Подала встъпителна декларация през 2011г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани ниви с обща площ 46,699 дка в с.Крива бара и с. Дондуково; стопански постройки с площ 54 кв.м., 34 кв.м. и 272 кв.м. в с. Дондуково, общ. Брусарци, както и дялове в "ДУРИН 11" ЕООД, със седалище с. Дондуково.

128 Недко Фиданов Кулевски Заместник кмет община Рудозем Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани ПИ: ливада - 11,307 дка в с. Борие и 1/2 ид.ч. от дървопроизводителна горска площ – 20,002 дка в землището на гр. Рудозем.

129 Николай Иванов Христов Председател на Общински съвет Община Дългопол Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата -дялове в дружество "Нистада" ЕООД, гр. Дългопол.

130 Николай Стефанов Даскалов Председател на ОбС община Търговище Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "Комерсиал Хаус" ЕООД", гр. София и в "Холидейс" ООД, гр. Търговище".

131 Николай Христов Игнатов Заместник кмет община Бобовдол Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 1/2 ид.ч. от жилище с площ - 110 кв.м и 1/4 ид.ч. от таванско помещение в гр. Ямбол при запазено право на ползване от дарителите.

132 Огнян Кирилов Зарев Председател на ОбС община Бобов дол Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 1/6 ид.ч. от дворно място - 645 кв.м. с двуетажна масивна жилищна сграда в гр. Рила.

133 Олга Богданова Китанова зам. кмет община Дупница Подала встъпителна декларация. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани 7659/14686 ид.ч. от ливада с площ от 14686 кв.м. в гр. Банско.

134 Павлин Здравков Цонев изп. директор ИА "Проучване и подържане на р. Дунав" Подал встъпителна декларация през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавани ниви, придобити чрез договор за доброволна делба с обща площ 20,163 дка в землището на с. Савин, общ. Кубрат, както и 1/2 ид.ч. от двор с площ 335 кв.м. заедно с 1/2 ид.ч. от двуетажна масивна жилищна сграда с площ 120 кв.м. в гр. Кубрат.

135 Пено Стоянов Бойновски председател на ОбС община Хисаря Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавана нива, придобита чрез доброволна делба с площ 4,8 дка в землището на с. Дълго поле, общ. Калояново.

136 Пепа Петрова Пенчева Заместник кмет Община Вълчи дол Подала встъпителна декларация през 2011г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавана нива 12 дка и 1/2 ид. ч. от нива с площ 3,997 дка, находящи се в землището на с.Червенци, общ.Вълчи дол- придобити чрез договор за доброволна делба.

137 Петко Атанасов Петков Заместник кмет Община Пордим Подал финална декларация през 2011г. Не е декларирал притежавана 1/2 ид.ч. от наследствена нива с площ 14,762 дка в землището на с.Каменец, общ.Пордим.

138 Петър Ганчев Стефанов Заместник кмет Община Вършец Подал встъпителна декларация през 2011г. Не е декларирал данни за съпругата - притежаван търговски обект "кафе - аператив навес - тераса" с площ 96 кв.м., построен върху УПИ с площ 525 кв.м. в гр.Вършец, придобит по наследство.

139 Петър Георгиев Данчев кмет Община Криводол Подал встъпителна декларация през 2011 г. и уведомление през 2012 г. Не е декларирал дялове в "Пепи-Д" ЕООД, гр. Криводол, които е прехвърлил на 07.11.2011 г. на съпругата си.

140 Петър Николов Косев зам.кмет Община Казанлък Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - дялове в дружество "Пега -консулт" ЕООД, гр. Казанлък.

141 Петър Тодоров Цветковски кмет община Борован Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата- притежаван апартамент, придобит чрез покупка с площ 68 кв.м. в гр. Враца.

142 Петя Василева Князова - Василева зам. кмет община Тутракан Подала встъпителна декларация. Не е декларирала притежавани дялове в "5-я" ЕООД, гр. Тутракан, прехвърлени на съпруга и негови дялове във "Фиш - ер" ЕООД, гр. Тутракан и притежаван употребяван л. а. "Форд Мондео".

143 Петя Василева Тасева Заместник кмет Струмяни Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга: притежавани ПИ - 1203 кв.м., ведно с построените паянтова жилищна сграда - 58 кв.м. и селскостопанска сграда - 50,60 кв.м. в с. Ощава, община Кресна.

144 Пламен Георгиев Господинов зам. кмет община Пирдоп Подал встъпителна декларация. Не е декларирал данни за съпругата - придобити чрез делба дворно място с площ от 576 кв.м., заедно с построените в него жилищна сграда с площ от 64 кв.м. и стопанска сграда с площ от 40 кв.м. в гр. Пирдоп и дялове в "Евро инжинеринг" ЕООД, гр. София.

145 Пламен Димитров Спасов кмет община Родопи Подал встъпителна декларация през ноември 2011 г. и годишна през 2012 г. Не е декларирал притежавани дялове в "Димар груп" ЕООД, с. Ягодово, общ. Родопи, прехвърлени на 07.12.2011 г. на съпругата.

146 Пламен Малинов Балталийски зам.кмет Община Девин Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата- два броя ливади с обща площ 11,68 дка в землището на с.Триград, община Девин.

147 Пламен Станков Алексиев Кмет община Радомир Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани дялове /към датата на встъпване в длъжност/ в: "ПАНЧО" ЕООД, гр. Радомир, "МЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ и КОНСУЛТ" ООД и "КРЕСТЪН БУЛМАР" ООД, гр. Перник, които е прехвърлил на съпругата си.

148 Полина Василева Косева Заместник кмет Община Севлиево Подала финална декларация през 2011г. Не е декларирала притежавана 1/3 ид.ч. от 3 бр. урегулирани поземлени имоти с обща площ 2977,13 кв.м., с. Бресница, общ. Ябланица-придобити чрез договор за доброволна делба. Декларирала е 1/2 ид. ч. от къща 80 кв. м., но не е декларирала 1/2 ид.ч. от прилежащия урегулиран поземлен имот с площ 700 кв.м. в с.Брестница.

149 Поля Димова Велева Заместник кмет община Троян Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга - 1/5 ид. ч. от притежавани ниви - 34,741 дка в с. Пресяка, община Ловеч.

150 Радка Георгиева Желева кмет община Алфатар Подала финална декларация. Не е декларирала придобити чрез дарение и делба ниви с обща площ от 47 дка и притежавани от съпруга ниви с обща площ от 41 дка, всичките находящи се в землището на гр. Алфатар.

151 Радка Йорданова Рашева Заместник кмет община Омуртаг Подала встъпителна декларация през 2012 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани 1/6 ид.ч. от ниви с обща площ - 30, 701 дка, находящи се в землището на с. Изворово, общ. Антоново.

152 Радослав Николов Коев Заместник кмет Р-н "Аспарухово" - Варна Подал встъпителна декларация през 2012г. Не е декларирал притежаван гараж с площ 20,710 кв. м. в гр.Варна и за съпругата - УПИ с площ 1440 кв.м., ведно със застроените в него жил. сграда, плевня, хамбар в с.Горен Чифлик, общ.Долни Чифлик и дялове в "БАЙВЮ" ООД, гр.Варна.

153 Радослав Тодоров Стойков Кмет община Хайредин Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал 1/3 ид.ч. от ниви - 21,930 дка и ливади - 4,471 дка в с. Хайредин.

154 Райна Димова Бърдарева кмет община Шабла Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга-притежавани л.а. "Шкода Фабия" и "Тойота аурис".

155 Ружди Алириза Хасан Председател на ОбС община Айтос Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "НИВА" ООД, гр.Айтос.

156 Румен Ангелов Видов кмет община Видин Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата- притежавана широколистна гора, придобита чрез дарение с площ 21 дка в землището на с. Градец, общ. Видин.

157 Румен Венциславов Пехливанов кмет община Рудозем Подал встъпителна декларация през 2011 г. и уведомление през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавани дялове в дружествата " Арт холидей" ЕООД , гр. Пловдив и "Глобал тръст" ООД, гр. Рудозем.

158 Румен Димитров Митев Председател на Общински съвет Община Кнежа Подал финална декларация през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата - дялове в новоучредено дружество "Агроконтрол" ООД, гр. Кнежа.

159 Румен Менков Терзиев Председател на ОбС община Доспат Подал финална декларация през 2011 г. Декларирал е притежавани ливади с обща площ - 3, 324 дка, вместо - 7, 258 дка в землището на гр. Доспат. Не е декларирал притежавани дялове в "РЕДЖИ" ЕООД, гр. Доспат.

160 Румен Панайотов Христов Кмет община Нови пазар Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "РУМСОН" ЕООД, гр. Нови пазар.

161 Сали Шукриев Салиев председател на ОбС община Сливо поле Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата- притежавани ниви, придобити чрез дарение с обща площ 46,168 дка в землището на с. Медовене, общ. Кубрат и 44 дка в землището на гр. Кубрат.

162 Сашка Илиева Кърпарова Председател на Общински съвет Община Златица Подала финална декларация през 2011 г. Не е декларирала притежавани 1/3 ид.ч. от : ливада - 3, 962 дка и нива - 1,453 дка в землището на гр. Златоград, както и данни за съпруга:1/2 ид.ч. от УПИ - 690 кв.м. в гр. Златица, 1/18 ид.ч. от : ниви - 70,767 дка и ливади - 16,317 дка в с.Букоровци, притежавани дялове в дружество "Копиекспрес" ЕООД, гр. Златица; л.а. "Фолксваген пасат" и апартамент 98 кв.м., гр. Златица.

163 Сашо Петков Топалов кмет Община Елена Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - дворно място 1/6 ид.ч. от 510 кв.м., заедно с еднофамилна къща застроена на 55 кв.м.,придобити чрез дарение в гр. Пловдив.

164 Светлана Драганова Добрева Председател на ОбС община Аксаково Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала притежавани дялове в "ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И МАСЛОДАЙНИ РАСТЕНИЯ-ЕМАР"ООД -гр. Аксаково.

165 Светлин Генов Танчев Кмет Стара Загора Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани ниви с обща площ - 17,912 дка и изоставени трайни насаждения -1,229 дка в землището на гр. Кнежа.

166 Светослав Венциславов Славчев Председател на Общински съвет Община Димово Подал встъпителна декларация през 2012 г. Не е декларирал дялове в дружество "ВС Бдин" ООД, гр. Видин.

167 Свилен Богданов Габровски член на контролен орган на политическа партия ПП "Лидер" Подал финална декларация през 2012 г. Не е декларирал притежавани 1/6 ид.ч от два броя ниви с обща площ 20.72 дка в землището на с.Балкански, общ.Разград.

168 Северина Любенова Монева Прокурор РП-Разград Подала встъпителна декларация през 2012 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежаван л.а "Ситроен Ц", както и гаражна клетка - 17,82 кв.м. в гр. Разград.

169 Славчо Стоев Атанасов кмет община Пловдив Подал финална декларация. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани ниви с обща площ от 17 дка; придобити чрез доброволна делба ниви с обща площ от 34 дка, всичките в с. Сламино, общ. Ямбол.

170 Станка Атанасова Велева председател на общински съвет община Ветрино Подала финална декларация. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани дялове във "Велвет" ЕООД, гр. София.

171 Стефан Александров Панталеев Председател на ОбС община Лом Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "АДИС-ПРО" ЕООД, гр. Лом.

172 Стефан Иванов Танев Кмет община Ивайловград Подал финална декларация през 2011 г .Не е декларирал данни за съпругата - придобити чрез дарение от родител, при запазено право на ползване от дарителя, двуетажна масивна жилищна сграда с площ 89 кв.м и гараж - 24 кв.м в УПИ с площ - 530 кв.м в гр. Ивайловград.

173 Стефан Михайлов Тонев зам.кмет Община Ивайловград Подал всъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал: дялове в дружество "ГО - АТ" ООД, с. Бял извор и л.а. "Ауди 80".

174 Стилиян Младенов Кирилов Председател на ОбС община Якимово Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 1/2 ид.ч. от ниви - 19,4 дка в с. Якимово.

175 Стоян Василев Николов Председател на ОбС община Петрич Подал финална декларация през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавани дялове в дружество "СВЯТ" ЕООД, гр. Петрич.

176 Стоян Николов Генов председател на общински съвет община Златица Подал встъпителна декларация. Не е декларирал данни за съпругата - придобит чрез дарение поземлен имот с площ от 455 кв.м., заедно с построените в него жилищна сграда с площ от 57 кв.м. и стопанска сграда с площ от 38 кв.м. в с. Мирково, общ. Пирдоп.

177 Стоян Стефанов Беширов кмет община Неделино Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата-притежавани дялове в дружествата: " Вили-50" ЕООД , " Ес- Би-ЕН-Виолета Беширова" ЕООД в гр. Неделино и "Есвиен" ЕООД в с. Войводиново, общ. Марица.

178 Стоян Стефанов Благоев Заместник кмет община Благоевград Подал встъпителна декларация и уведомление през 2012 г. Не е декларирал вземания в размер на 39280 лв. към ЮЛ, както и данни за съпругата - притежаван апартамент с площ - 62,50 кв.м в гр. Благоевград, при запазено пожизнено право на ползване от дарителя-нейната майка, както и 1/4 ид.ч. от ПИ с обща площ - 12, 624 дка в с. Пороминово, общ. Кочериново.

179 Съби Стойчев Величков Председател на Общински съвет Община Нова Загора Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал апартамент с площ 42.44 кв.м. гр. Нова Загора.

180 Тихомир Тодоров Трифонов Заместник кмет община Попово Подал финална декларация през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 1/4 ид.ч. от избено помещение - 100 кв.м, и 1/4 ид.ч. от ІІ-ри и ІІІ-ти административни етажи с обща площ - 200 кв.м в търговска сграда в гр. Попово.

181 Тодорка Добрева Каменова зам. кмет община Дългопол Подала финална деклрация. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани 1/2 ид. ч. от ниви с обща площ от 25 дка в с. Бела Рада, общ. Видин.

182 Томи Спасов Стойчев Кмет община Септември Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "ДЕСПИНА 17" ООД.гр. София.

183 Тошо Ангелов Пашов зам. кмет община Пловдив - район Централен Подал встъпителна декларация. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове във "Ведон" ООД, гр. Пловдив.

184 Филчо Кръстев Филев кмет община Провадия Подал встъпителна декларация. Не е декларирал данни за съпругата - придобити чрез доброволна делба ниви с обща площ от 10 дка и 1/2 ид.ч. от нива с площ от 4.2 дка в с. Баниска, общ. Бяла. (Русе)

185 Христо Тончев Колев зам. кмет Община Димитровград Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата: дялове в дружество "Елиттуртранс" ЕООД, гр. Димитровград и дворно място с площ 700 кв.м. гр. Първомай.

186 Христо Цветанов Андреев Председател на Общински съвет Община Етрополе Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал л.а. "Пежо партнер".

187 Христофор Гатев Лалев Председател ОбС Община Севлиево Подал финална декларация през 2011г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавана нива с площ 4,500 дка в землището на гр.Севлиево.

188 Цвета Минева Авджиева кмет район Младост- Столична община Подала встъпителна декларация. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани дялове в " Медицински център "Сърце - 21век"" ООД, гр. София.

189 Цветан Василев Петров Заместник кмет община Мизия Подал встъпителна декларация през 2012 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани 1/3 ид.ч. от ниви с обща площ - 28, 185 дка в землището с. Липница, общ. Мизия.

190 Цветана Иванова Живкова Председател на ОбС община Брусарци Подала финална декларация през 2011 г. Не е декларирала притежавани ид.ч. от наследствени ниви с обща площ - 19,5 дка в землището на с. Крива Бара и 20,829 дка в землището на с. Дондуково, общ. Брусарци.

191 Цветелин Петков Цоков Заместник кмет община Луковит Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавана ливада - 3,589 дка в с. Дивчовото, община Тетевен, както и данни за съпругата - притежавани дялове в "МИРКОМ" ООД, гр. Червен бряг и "ЦКД-АГРО" ООД, гр. Русе.

192 Цеца Василева Илиева-Богословова Заместник кмет община Антоново Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавана дървопроизводствена площ-22,999 дка и 1/3 ид.ч. от земеделски земи-ниви с обща площ - 53 дка, находящи се в землището на с. Черни бряг, общ. Антоново.

193 Цончо Томов Ганев Заместник кмет Р-н "Младост" - Варна Подал встъпителна декларация през 2012г. Не е декларирал данни за съпругата - дялове в "ХОЛИДЕЙ 2001" ЕООД, гр.София.

194 Юксел Осман Ахмед кмет община Дулово Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал: - притежавани 2 бр. незастроени дворни места с обща площ 1680 кв.м, в с. Долно Ряхово, община Главиница.

195 Юлия Робинзонова Каменова Кмет община Брусарци Подала финална декларация през 2011 г. Не е декларирала притежаванина 1/3 ид.ч. от земеделска земя с площ - 19, 752 дка в с. Комощица, общ. Якимово.

196 Юлиян Найденов Найденов Кмет община Силистра Подал встъпителна декларация през 2011 г. и ежегодна през 2012 г. Не е декларирал л.а. "Опел Астра", притежавани дялове /към датата на встъпване в длъжност/ в "ЮЛАНА" ЕООД, гр. Силистра, които прехвърля на съпругата си, както и данни за съпругата- притежавани ид.ч. от ниви с обща площ - 16,061 дка в гр. Глоджево, община Ветово и употребяван л.а. "Пежо 206".

197 Юрий Петков Симеонов Кмет община Бяла Подал финална декларация през 2011 г. Не е декларирал данни за съпругата: притежавани 1/3 ид.ч. от ПИ-54,600 дка в с. Могилино, община Две Могили.

198 Яна Миткова Николова Прокурор ОП- Шумен Подала встъпителна декларация през 2012 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани дялове в "ЕС ПИ ТИ ГРУП" ООД, както и 1/3 ид.ч. от ниви с обща площ 14,500 дка в с. Райнино, община Исперих.

199 Янка Христова Ненова председател на ОбС община Каспичан Подала встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирала притежаван апартамент, придобит чрез покупка с площ 73 кв.м. в гр. Шумен.

200 Янчо Димитров Калоянов Заместник кмет община Стара Загора Подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал 1/9 ид.ч . от наследствени имоти-земеделски земи с обща площ 120,330 дка в с. Воден, община Болярово.

201 Янчо Зафиров Славов председател на общински съвет община Поморие Подал финална декларация. Не е декларирал притежавани дялове в новоучредено дружество "Зефир консулт" ЕООД, гр. Поморие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар