петък, 21 май 2010 г.

НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ 33

Шефът на „Велграф Груп" стана „Бизнесмен на България"

29.04.2009

Богдан Угърчински е роден на 25 октомври 1943 г. в Долни Дъбник. В частния бизнес навлиза преди 20 години. Помага му опитът, който започва да трупа след 1966 г., когато завършва военноморското училище във Варна. „Велграф Груп" обединява около 40 фирми от различни области - водно строителство, енергетика, информационни технологии, трансфер на технологии, управление на човешки ресурси. Основател е на информационния център за трансфер на технологии „Информа".
“ИНФОРМИНВЕСТ” е акционерно дружество с капитал 55000.00 лева , разпределен в 5500 броя акции, разделени на привилигировани и обикновенни акции с право на глас, с номинална стойност 10.00 лева всяка от тях. Дяловият капитал е 100% внесен от акционерите.
Акционери в “ИНФОРМИНВЕСТ” АД са:

№ по Име и презиме Общ брой Разпределение % дялово
ред акции привилег. обикнов. участие
1 2 3 4 5 6
1 Богдан Угърчински 4970 351 4619 90.36
2 Стоян Денчев 31 9 22 0.56
3 Евгени Горанов 78 78 0 1.42
4 Виктор Папазов 108 78 30 1.96
5 Бизнес съпорт ГМБХ 65 0 65 1.18
6 Виржиния Иванова 30 0 30 0.55
7 Валентина Бандова 30 0 30 0.55
8 Невенка Айвазова 30 0 30 0.55
9 Татяна Хицова 30 0 30 0.55
10 Лилия Христова 64 64 0 1.16
11 Иван Христов 64 64 0 1.16
Сбор: 5500 644 4856 100

“ИНФОРМИНВЕСТ” АД се управлява то Съвет на директорите, избран на заседание на общо събрание на акционерите с мандат от 5 години в състав:
Богдан василев Угърчински – председател;
Румяна Богданова Угърчинска – Лазарова;
Асен Иванов Лазаров.
Участие на членовете на Съвета на директорите в управлението на други дружества :
• • Богдан Василев Угърчински управлява и представлява Консорциум “Велграф-груп”, София, пл. Света Неделя № 4.
• • Богдан Василев Угърчински е управител на "Интератоменерго" ООД, гара Елин Пелин, ул. “Кирил и Методий” 118.
• • Богдан Василев Угърчински е управител на "Газенергокомплект" ООД, гр. Козлодуй, ж.к.“3 юг” бл.16А, вх.Б, ет.5, ап.29.
• • Консорциум “Енергетика”, гр. София, пл. Света Неделя № 4 се представлява и управлява от "Българска енергетична компания" АД чрез изп.директор Богдан Василев Угърчински.
• • Богдан Василев Угърчински е управител на “АБ-АГРО” АД, София, ул. “ Фредерик Ж. Кюри” № 10.
• • Богдан Василев Угърчински е прокурист на "Техноимпекс-98" АД, София, ул. “Цар Калоян” № 8.
• • Богдан Василев Угърчински е прокурист на "Техноимпекс" АД, София, ул. “Цар Калоян” № 8.
• • Богдан Василев Угърчински е член на Съвета на директорите на “Промишлена енергетика” АД, Ямбол.
Основната деиност на “ИНФОРМИНВЕСТ” АД са:
Информационно обслужване, изграждане е поддържане на информационни фондове, информационни мрежи и системи, проучвателна, консултанска и посредническа дейност.
През 2003 г. е избран за професор хонорис кауза на Московския държавен университет „Ломоносов".
Президентът на консорциума „Велграф Груп" Богдан Угърчински е носител на голямата награда „Бизнесмен на България" организирана от националният седмичник за стопанска политика и бизнес „Икономически живот". Церемонията в резиденция Бояна бе под патронажа на вицепрезидента Ангел Марин.
„Във време на криза още по-нужни са хората, които представят стабилен и успешен бизнес, подчерта Марин в приветственото си слово.
Отношението ми към тях се определя от това, че са сериозните бизнесмени и имаме съвпадение в характерите си, тъй като те вършат истинска работа без много шум и излишни приказки, подчерта вицепрезидентът.
Втората причина е, че разбирането - и моето, и тяхното, че колкото повече може един човек, толкова по-големи са отговорностите към бизнеса, към себе си и към обществото.
Такива можещи хора, като наградените днес, са тези, които противодействат на световната криза.
Заради техните способности съумяваме да се предотвратят проявленията на кризата, подчертава Ангел Марин, изтъквайки, че за това е голяма и тежестта на наградите.„Те са признание за развитието на икономиката и са пример за инициативност. Наградите са признание за това, че успешните бизнесмени излизат извън частния бизнес-хоризонт и имат роля за развитието на България, както и роля за финансовата й стабилност".
В края на словото си Ангел Марин пожела на бизнесмените да съхранят креативния си усет за успешен бизнес.
Сред гостите на церемонията бе и министърът на транспорта Петър Мутафчиев. Присъствието му е ярко доказателство, че Министерство на транспорта отдава значение на развитието на транспортните служби.
При усвояването на евросредствата, основна част от тях постъпват в транспортния сектор.
/препечатано със съкращения/

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Николай Банев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар