вторник, 14 декември 2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 175/ 14.12.2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
-------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е № 175/ 14.12.2010 г.


Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 23 – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България. Проверени са 462 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица:Три имена Александър Георгиев Итов
Дата на раждане 01.11.1943 г.
Място на раждане гр. Пазарджик
Вербувал го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков на 25.12.1976 г., регистриран на 30.12.1976 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков; о. р. Димитър Бетов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-„ЧЖ”
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Георги
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37507.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Посланик, неакредитиран, в Алмати от 29.06.2007 г. до 31.08.2008 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Георгиев Итов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Александър Георгиев Хаджов
Дата на раждане 13.02.1963 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Васил Калугеров на 07.06.1985 г., регистриран на 12.06.1985 г.
Ръководил го служител о. р. Васил Калугеров; о. р. Т. Томов; о. р. Пламен Скробански
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Деян
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30730 и работно дело IР-16495.
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Поти от 15.02.1999 г. до 20.11.2003 г.Три имена Александър Димитров Димитров
Дата на раждане 30.01.1959 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Цеко Виденов Иванов на 14.02.1978 г., регистриран на 24.02.1978 г.
Ръководил го служител о. р. Цеко Виденов Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Янко
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24780 и работно дело IР-9706.
Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Киев от 01.01.2001 г. до 20.10.2002 г.Три имена Александър Стоянов Савов
Дата на раждане 05.02.1955 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 525/ 30.07.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 580/ 29.07.1985 г. е изпратен на 10 месечна школа в КГБ-СССР; със заповед № 401/ 01.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Сеул от 06.10.2003 г. до 30.06.2008 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.


Три имена Алекси Георгиев Алексиев
Дата на раждане 01.01.1950 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ВГУ; ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-1798/ 15.04.1975 г. е назначен за разузнавач III степен във ВГУ; със заповед № 81/ 12.02.1976 г. е назначен за разузнавач III степен в ПГУ; със заповед № 319/ 26.06.1979 г. е изпратен на 10-месечно обучение в Разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 378/ 15.07.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 899/ 01.11.1988 г. е преназначен за инспектор в 11 отдел.
Публична длъжност или публична дейност ¬I секретар, временно управляващ посолството в Аман от 30.03.2008 г. до 01.06.2010 г.

Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/12-848/ 09.05.2008 г.
Обявен с решение № 38/ 17.06.2008 г. - Държавна агенция за бежанците


Три имена Альоша Иванов Неделчев
Дата на раждане 05.02.1955 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител кап. Пламен Ст. Димитров на 14.10.1988 г., регистриран на 21.10.1988 г.
Ръководил го служител кап. Пламен Ст. Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Арман
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34306.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лисабон от 27.03.2000 г. до 31.01.2005 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Альоша Иванов Неделчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Ангел Митков Орбецов
Дата на раждане 24.06.1960 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. М. Наков на 22.06.1989 г., регистриран на 07.07.1989 г.
Ръководил го служител ст. лейт. М. Наков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Гълев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6942.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Пекин от 17.10.2003 г. до 30.11.2007 г.Три имена Ангел Николов Манчев
Дата на раждане 05.11.1941 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал го служител о. р. Цвятко Иванов Маринов, регистриран на 23.09.1968 г.
Ръководил го служител о. р. Цвятко Иванов Маринов; о. р. Продан Калъчев; ст. лейт. Николай Колев; о. р. Николай Йончев; о. р. Гьончо Горчев Гьоков; о. р. Христо Желев Дренчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел IХ, отдел IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Тенев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 1 и обр. 3; дело № 10-2263; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Кувейт от 08.10.2002 г. до 25.12.2007 г.

Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Андрей Славчев Трънски
Дата на раждане 11.08.1945 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител лейт. Венцислав Петров Константинов и полк. Дънков на 07.10.1975 г., регистриран на 03.11.1975 г.; възстановен на 20.04.1979 г.
Ръководил го служител лейт. Венцислав Петров Константинов; о. р. Людмил Пешев; о. р. Иван Димов; о. р. Димитър Райчев; о. р. Александър Асенов Христов; ст. лейт. Христо Кожухаров; лейт. Димо Дичев; лейт. Иван Жеков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Стаменов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3625 – 2 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Сараево от 30.03.2007 г.Три имена Андрей Стоянов Караславов
Дата на раждане 23.09.1948 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител Капитан Иван Енчев Бакърджиев на 17.09.1976 г.; от подп. Д. Недев на 03.06.1987 г. - възстановен
Ръководил го служител Капитан Иван Енчев Бакърджиев; о. р. Димитър Недев; о. р. Емил Ставрев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Чавдар
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4303 – 4 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет На 24.08.1981 г. поради назначаването му на работа в отдел "Международни връзки" в ЦК на БКП. На 16.05.1991 г. делото е предадено в архив поради прекратяване разузнавателната дейност на НРС на територията на ФРГ.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Атина от 16.04.2007 г.

Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента


Три имена Асен Илиев Златанов
Дата на раждане 27.07.1935 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител майор Любен Иванов Георгиев на 13.11.1969 г., регистриран в ПГУ на 16.12.1969 г.
Ръководил го служител майор Любен Иванов Георгиев; подп. Стойко Михайлов; полк. Здравко Александров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Попов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3395.
Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Багдад до 20.04.1991 г.Три имена Аспарух Тодоров Папалезов
Дата на раждане 08.10.1935 г.
Място на раждане с. Гърмен, обл. Благоевград
Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 30.07.1968 г.
Ръководил го служител мл. лейт. Иван Николов Чолов; подп. Георги Данчев Недялков; майор Илия Николов Табаков; кап. Теодоси Ценков Бенчев; лейт. Ангел Димов Атанасов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверена връзка; агент; секретен сътрудник
Псевдоними Мавър
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2067 – 3 тома
Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 01.04.1992 г.Три имена Атанас Иванов Будев
Дата на раждане 07.03.1955 г.
Място на раждане гр. Шумен
Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 11.12.1985 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Асенов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; лично дело IА 36208.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Буенос Айрес от 10.03.2000 г. до 31.07.2006 г.
Посланик, неакредитиран, временно управляващ посолството в Хараре от 28.12.2007 г.

Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента


Три имена Атанас Игнатов Младенов
Дата на раждане 27.10.1960 г.
Място на раждане гр. Айтос
Вербувал го служител подп. Никола Иванов Николов на 13.11.1987 г., регистриран на 18.11.1987 г.
Ръководил го служител подп. Никола Иванов Николов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Вихър
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37466.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Рим от 24.08.2007 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Игнатов Младенов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Атанас Колев Самсарев
Дата на раждане 15.08.1938 г.
Място на раждане с. Дебър, обл. Пловдив
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, управление IV
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4510/ 12.12.1964 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 29/ 26.01.1966 г. е преназначен за разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Дамаск до 01.04.1992 г.Три имена Атанас Колев Самсарев
Дата на раждане 15.08.1938 г.
Място на раждане с. Дебър, обл. Пловдив
Вербувал го служител регистриран на 31.12.1976 г.
Ръководил го служител кап. Пеньо Благоев Пенев; о. р. Кирил Кузманов Филипов; лейт. Николай Краев Даскалов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Дебърски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 3726 – 2 тома
Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Дамаск до 01.04.1992 г.Три имена Атанас Павлов Велчев
Дата на раждане 02.04.1944 г.
Място на раждане с. Ябълково, обл. Хасково
Вербувал го служител о. р. Цанко Трашлиев на 07.07.1976 г., регистриран на 14.07.1976 г.
Ръководил го служител о. р. Цанко Трашлиев; о. р. Димчо Костадинов; о. р. Христо Киров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отдел І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Асенов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Берн от 06.11.2005 г. до 30.11.2010 г.

За Атанас Павлов Велчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрация на президента
Обявен с решение № 104/ 02.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса


Три имена Боби Николов Бобев
Дата на раждане 01.04.1948 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Борислав Любенов Рангелов на 07.08.1974 г., регистриран на 14.08.1974 г., регистриран в ПГУ на 12.02.1981 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Борислав Любенов Рангелов; о. р. Иван Иванов; ст. лейт. Пламен Благоев Атанасов; ст. лейт. Цветко Цветков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-IV, ПГУ-ХIV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Аспарух; Добромир (Добромиров)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7563 – 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тирана от 08.03.1998 г. до 31.07.2006 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.


Три имена Богдан Боянов Мирчев
Дата на раждане 20.08.1943 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител полк. Георги Попов на 18.04.1969 г.
Ръководил го служител полк. Георги Костов Попов; полк. Иван Дунчев Власковски; полк. Цончо Цацов; майор Назъров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Спиридон
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 863; дело № 863-А.
Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Мюнхен от 01.08.1997 г. до 31.07.2000 г.Три имена Богдан Иванов Богданов
Дата на раждане 02.11.1940 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 19.07.1978 г., регистриран на 27.09.1978 г.
Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, управление VI-IХ-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Николов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29737 и работно дело IР-15469.
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Атина от 29.04.1991 г. до 14.07.1993 г.Три имена Богомил Станимиров Величков
Дата на раждане 19.12.1941 г.
Място на раждане с. Кътина, обл. София
Вербувал го служител подп. Найден Ил. Пешев на 01.07.1970 г., регистриран на 05.12.1970 г.
Ръководил го служител подп. Найден Ил. Пешев; о. р. Георги Минков; майор Методи Давидков Димитров ; кап. Атанас Кременлиев; полк. Мичо Г. Генковски; о. р. Стойчо Николов; о. р. Димчо Вавов; о. р. Румен Тошков; о. р. Христо Герганов; о. р. Иван Шопов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Юри
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4638 – 2 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Мексико от 21.10.1991 г. до 11.03.1993 г.Три имена Бойко Милков Тарабанов
Дата на раждане 20.05.1935 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Герхард Райчев Гавраилов на 22.03.1966 г., регистриран в ПГУ на 23.03.1966 г.
Ръководил го служител о. р. Герхард Райчев Гавраилов; о. р. Здравко Свещарски; о. р. Иван Катранджиев; кап. Стоян Алексиев Стоянов; о. р. Димчо Вавов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Бистров (Бисеров)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 1770.
Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 01.12.1991 г.Три имена Бойко Христов Мирчев
Дата на раждане 04.05.1958 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител кап. Валентин Венков Вълков на 03.10.1988 г., регистриран на 12.10.1988 г.
Ръководил го служител кап. Валентин Венков Вълков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02, отдел 06, отделение 01
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Матеев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; рег. бланка; лично дело IА-36354; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Сеул от 27.10.1991 г. до 21.06.1996 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Джакарта от 04.08.2006 г. до 31.07.2010 г.

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Бойчо Тодоров Гюров
Дата на раждане 28.09.1953 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ВГУ, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1856/ 28.04.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 624/ 30.09.1982 г. е преназначен за разузнавач в ПГУ; със заповед № 589/ 01.07.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Дамаск от 22.07.2010 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/ 12-2286/ 30.11.2010 г.


Три имена Борис Александров Джибров
Дата на раждане 19.08.1933 г.
Място на раждане гр. Брегово
Вербувал го служител Вербуван на 25.02.1952 г.; регистриран в ПГУ на 10.03.1965 г.; възстановен на 01.02.1978 г., регистриран на 17.02.1978 г.
Ръководил го служител майор Илия Цв. Кованджиев; о. р. Димитър Костадинов Куцев; мл. лейт. Иван Николов Чолов; майор Светослав Величков Тодоров; о. р. Велчо Иванов Велчев; о. р. Любен Евтимов Точев; о. р. Методи Давидков Димитров; кап. Румен Димитров Тошков; о. р. Димитър Димитров; о. р. Мичо Георгиев Геновски; о. р. Мирчо Рангелов; о. р. Георги Виткин; о. р. Цветан Бързашки; о. р. Христо Герганов; о. р. Атанас Лозанов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, VII отдел, ПГУ, управление II-I-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; агент
Псевдоними Илка; Добриянов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр., обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф1, а.е. 3562 – 3 тома; протокол № 1066/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-12641; писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Добриянов".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 19.02.1990 г.
Три имена Борис Иванов Павлов
Дата на раждане 25.11.1935 г.
Място на раждане с. Макреш, обл. Видин
Вербувал го служител регистриран на 12.05.1976 г.
Ръководил го служител кап. Иван Енев Тошев; о. р. Николай Даскалов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Макаров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5484.
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Адис Абеба от 08.10.1990 г. до 24.02.1993 г.Три имена Бранимир Младенов Младенов
Дата на раждане 20.08.1957 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-023/ 21.09.1983 г. е назначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-020/ 21.09.1985 г. е преназначен за разузнавач VI степен.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Истанбул от 19.10.1998 г. до 15.10.2003 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Анкара от 24.04.2006 г. до 31.12.2009 г.

Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.


Три имена Бранимир Петров Радев
Дата на раждане 03.04.1952 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител подп. Никола Христов Симеонов на 17.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г.; ст. лейт. Петьо Димитров Петков на 10.03.1982 г., регистриран в ПГУ на 12.03.1982 г.
Ръководил го служител подп. Никола Христов Симеонов; лейт. Петьо Димитров Петков; кап. Георги Стоянов Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-V, ПГУ-ХVII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; секретен сътрудник
Псевдоними Накев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 6598 – 2 тома; лично дело IА-37477; работно дело IР-9691; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тбилиси от 15.05.2008 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.


Три имена Бранимир Филипов Петров
Дата на раждане 29.09.1948 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Горан Йонов, регистриран на 27.03.1978 г.
Ръководил го служител о. р. Горан Йонов; о. р. Леко Савов; о. р. Захари Зарков; о. р. Симеон Ляпчев; о. р. Венцислав Владимиров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Стоев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4582.
Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Атина от 14.08.1993 г. до 14.08.1998 г.Три имена Валентин Василев Божилов
Дата на раждане 20.06.1941 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Любомир П. Попов на 04.07.1972 г., регистриран на 05.07.1972 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Любомир П. Попов; ст. лейт. Любен Попов; лейт. Милуш Манолов; кап. Валентин Русков; ст. лейт. Румен Спасов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Камен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2812.
Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик във Ватикана от 18.04.2006 г. до 23.09.2009 г.Три имена Валентин Добрев Петров
Дата на раждане 21.11.1955 г.
Място на раждане гр. Варна
Вербувал го служител Лейт. Алаксандър Савов на 22.12.1988 г., регистриран на 22.12.1988 г.
Ръководил го служител Лейт. Александър Савов, о. р. Евг. Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Козма
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1 а.е. 7554.
Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г.
Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик в Женева от 09.05.1993 г. до 04.11.1997 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Лондон от 04.03.1998 г. до 07.06.2005 г.

Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. – администрацията на президента
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Валентин Методиев Радомирски
Дата на раждане 22.08.1950 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-035/ 30.09.1976 г. е назначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № Р-026/ 16.09.1981 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-018/ 15.08.1990 г. е преназначен за разузнавач IV степен.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Букурещ от 05.02.2009 г.Три имена Валентин Петков Гацински
Дата на раждане 24.09.1950 г.
Място на раждане гр. Казанлък
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-07/ 09.04.1976 г. е назначен за н-к отдел ХV; със заповед № Р-028/ 20.09.1986 г. е преназначен за разузнавач VI степен в отдел ХV; със заповед № Р-08/ 25.04.1991 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Кабул от 16.05.1991 г. до 10.02.1993 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Токио от 21.04.1995 г. до 30.07.1998 г.

Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Валентин Цанев Дончев
Дата на раждане 29.09.1960 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1004/ 13.12.1988 г. е назначен за разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Чикаго от 01.10.2009 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.


Три имена Валери Борисов Пчелинцев
Дата на раждане 30.09.1937 г.
Място на раждане Руска федерация
Вербувал го служител вербуван на 08.11.1962 г.
Ръководил го служител полк. Влъчков; полк. Иван Кочовски; полк. Георги К. Георгиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Асенов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 825.
Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Хелзинки до 27.09.1991 г.Три имена Валери Христов Христов
Дата на раждане 07.11.1951 г.
Място на раждане Руска федерация
Вербувал го служител лейт. Хр. Стефанов Тутеков на 30.03.1977 г., регистриран на 06.04.1977 г.
Ръководил го служител лейт. Хр. Стефанов Тутеков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент
Псевдоними Сатурн; Боев (Баев)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37509.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Сана от 01.11.2006 г. до 31.12.2008 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Христов Христов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Велизар Пенков Енчев
Дата на раждане 07.01.1953 г.
Място на раждане гр. Гълъбово, обл. Стара Загора
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ПГУ-ДС, ХVІІ отдел
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 743/ 01.10.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1066/ 31.12.1989 г. е преназначен за инспектор.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Загреб от 21.08.1997 г. до 27.10.2002 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11-19188/ 31.10.2007 г.
Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори 2007 г.
Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. - електронни медии
Обявен с решение № 162/ 29.09.2010 г. – регионални печатни медии


Три имена Венелин Димитров Петров
Дата на раждане 02.07.1956 г.
Място на раждане гр. Стара Загора
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 257/ 09.04.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 601/ 06.07.1987 г. е изпратен на 5 месечна школа в КГБ-СССР.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Алжир от 05.10.2003 г. до 25.05.2006 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.


Три имена Венцислав Ангелов Иванов
Дата на раждане 07.05.1953 г.
Място на раждане гр. Пазарджик
Вербувал го служител лейт. Бойко Александров Андров на 29.10.1982 г., регистриран на 09.11.1982 г.
Ръководил го служител лейт. Бойко Александров Андров; о. р. Никола Ив. Николов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Николай; Чавдар
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 лично дело IА-37104.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Бразилия от 26.02.2000 г. до 12.03.2006 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Каракас от 20.04.2010 г.Три имена Венцислав Данаилов Кънев
Дата на раждане 15.06.1947 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Емил Боянов Алексиев на 27.11.1975 г., регистриран на 05.12.1975 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Емил Боянов Алексиев; кап. Николай Динков Колев; кап. Георги Кръстев Чолаков; лейт. Александър Ив. Цветков; о. р. Николай Данаилов; о. р. Недялко Недялков; о. р. Лазар Йотов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Кубрат
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4597 – 4 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Триполи от 18.02.1990 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Бейрут от 13.08.1996 г. до 20.10.1998 г.Три имена Венцислав Данаилов Кънев
Дата на раждане 15.06.1947 г.
Място на раждане гр. София
Качество Нещатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ-IХ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 11/ 13.05.1983 г. е привлечен за оперативен работник на обществени начала (ОРОН)
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Триполи от 18.02.1990 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Бейрут от 13.08.1996 г. до 20.10.1998 г.Три имена Вълчо Георгиев Марков
Дата на раждане 19.01.1954 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е назначен за разузнавач VI степен.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Одрин от 30.09.2009 г.

Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.


Три имена Ганчо Неделчев Ганев
Дата на раждане 14.09.1956 г.
Място на раждане с. Чавдарци, обл. Ловеч
Вербувал го служител полк. Петър Лазаров Петров на 30.10.1986 г., регистриран на 04.11.1986 г.
Ръководил го служител полк. Петър Лазаров Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Генчев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37217.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Осло от 24.02.2003 г. до 31.10.2006 г.
Постоянен представител, посланик в Женева от 21.08.2009 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ганчо Неделчев Ганев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Гено Велков Тошков
Дата на раждане 28.03.1938 г.
Място на раждане с. Старопатица, обл. Видин
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ на МВР-Видин-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2040/ 24.08.1972 г. е назначен за н-к на отделение; със заповед № 3260/ 02.10.1974 г. е преназначен за н-к на ОУ на МВР-Видин.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Ханой от 04.11.1989 г. до 05.09.1991 г.Три имена Георги Андреев Атанасов
Дата на раждане 26.05.1929 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Георги. Йорданов на 10.01.1956 г., регистриран на 11.04.1956 г.
Ръководил го служител о. р. Георги. Йорданов; кап. Васил Василев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Русев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело Ф1, оп. 4, 186, 187, 188 – 3 тома; лично дело IА-17300.
Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 15.04.1990 г.Три имена Георги Димитров Димитров
Дата на раждане 02.10.1957 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 20.09.1985 г.; на 20.11.1987 г. от майор Г. Деничин в ПГУ, регистриран на 20.11.1987 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; майор Г. Деничин; ст. лейт. Б. Геновски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ"; Първо главно управление-ДС, отдел 10
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник
Псевдоними Антон; Боил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник – 2 бр.; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473; лично дело IА-36207.
Снемане от действащия оперативен отчет На 04.05.1991 г. е свален в архив поради невъзможност да бъде използван в новите приоритетни задачи на НРС.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Белград от 21.09.2005 г. до 30.09.2010 г.

Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента


Три имена Георги Дойчев Юруков
Дата на раждане 10.09.1941 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 09/ 30.09.1969 г. е назначен за мл. оперативен работник; със заповед № 031/ 30.09.1972 г. е преназначен за оперативен работник; със заповед № 023/ 06.10.1973 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 024/ 18.08.1975 г. е преназначен за пом- н-к на отдел; със заповед № Р-037/ 08.12.1976 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № 019/ 19.09.1980 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-04/ 21.03.1990 г. е преназначен за разузнавач IV степен.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Белград от 03.08.1994 г. до 17.10.1998 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Сараево от 23.08.1999 г. до 19.02.2002 г.
Генерален консул в Ниш от 20.12.2006 г. до 30.09.2010 г.

Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.


Три имена Георги Михайлов Михов
Дата на раждане 01.02.1945 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител полк. Жеко Димитров на 05.11.1975 г., регистриран на 03.03.1976 г.
Ръководил го служител полк. Жеко Димитров; лейт. Людмил Кръстев Пешев; подп. Георги Ничев; ст. лейт. Христо Пенков Герганов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Евгени
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3533.
Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Ханой от 14.01.2002 г. до 31.03.2006 г.
Генерален консул в Санкт Петербург от 07.02.2008 г.Три имена Георги Петков Пейчинов
Дата на раждане 18.12.1952 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител Вербуван на 24.09.1985 г., регистриран на 31.10.1985 г.
Ръководил го служител о. р. Веселин Константинов; кап. Илчо Николов Танков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Стрелец
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 6258 – 2 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Пекин от 13.02.2008 г.Три имена Георги Петров Късов
Дата на раждане 15.12.1935 г.
Място на раждане гр. Гоце Делчев
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, управление II
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед №1165/ 11.06.1959 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 664/ 16.08.1960 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 28/ 01.04.1965 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 59/ 13.05.1966 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за инспектор IV степен.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Акра от 08.10.1990 г. до 24.08.1998 г.Три имена Георги Радков Дъгарадин
Дата на раждане 13.04.1944 г.
Място на раждане гр. Банско
Вербувал го служител лейт. Петър Стоилов Цветков на 19.10.1971 г., регистриран на 25.10.1971 г.; регистриран в ПГУ на 12.09.1972 г.
Ръководил го служител лейт. Петър Стоилов Цветков; майор Димчо П. Вавов; ст. лейт. Иван Бакърджиев; лейт. Димитър Иванов Димитров; кап. Владимир Владимиров; майор Гено Генов; Лейт. Малин Колев Цанов; о. р. Младенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-I, ПГУ-III, ПГУ-IV; ВГУ-"ЧЖ"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент; секретен сътрудник
Псевдоними Аркадий
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37516; дело Ф1, а.е. 3315 – 2 тома
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Берн от 21.03.2005 г. до 31.08.2005 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Радков Дъгарадин към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Горан Стефанов Йонов
Дата на раждане 13.03.1947 г.
Място на раждане гр. Септември
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 454/ 16.08.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 240/ 19.05.1975 г. е изпратен на 10-месечно обучение в Разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 650/ 08.10.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 679/ 24.12.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 458/ 16.08.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 379/ 01.06.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 338 15.01.1986 г. е преназначен за зам. началник отдел 02.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Стокхолм от 29.05.2004 г. до 12.11.2007 г.

Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/11-9949/ 06.06.2008 г.
Обявен с решение № 44/ 24.07.2008 г. - министри и заместник-министри


Три имена Григор Тодоров Кръчмарски
Дата на раждане 12.10.1931 г.
Място на раждане гр. Видин
Вербувал го служител регистриран на 26.12.1973 г.
Ръководил го служител кап. Божидар Александров Антонов; о. р. Милан Миланов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Виткин (Винаров)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3336.
Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Алжир от 29.05.1990 г. до 29.10.1992 г.Три имена Делчо Петров Царев
Дата на раждане 08.02.1941 г.
Място на раждане с. Бъта, обл. Пазарджик
Вербувал го служител ст. лейт. Васил Христов Джамалов и кап. Богданов на 29.08.1978 г., регистриран на 02.10.1978 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Васил Христов Джамалов; кап. Неделчо Кънчев Богданов; лейт. Валентин Борисов; майор Благой Паликарски; о. р. Илко Керчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-II, ВГУ-I-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Христов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34167.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Сиктивкар от 14.06.1993 г. до 15.02.1997 г.Три имена Дико Колев Диков
Дата на раждане 22.07.1947 г.
Място на раждане с. Радювене, обл. Ловеч
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ВГУ, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 352/ 30.07.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 380/ 12.08.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 161/ 04.09.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 193/ 04.09.1980 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 333/ 15.06.1982 г. е преназначен за инспектор в ПГУ; със заповед № 189/ 16.03.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение.
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Акра от 23.09.2002 г. до 05.09.2005 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/ 12-2286/ 30.11.2010 г.


Три имена Димитър Алексиев Божилов
Дата на раждане 12.05.1950 г.
Място на раждане гр. Варна
Вербувал го служител кап. Кольо Цеков Съботинов на 20.02.1980 г., регистриран на 11.03.1980 г.
Ръководил го служител кап. Кольо Цеков Съботинов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Александров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35012; работно дело IР-17219.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Делхи от 28.01.1993 г. до 17.09.1998 г.

Обявен с решение № 162/ 29.09.2010 г. – регионални печатни издания


Три имена Димитър Андреев Димитров
Дата на раждане 09.03.1952 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител кап. Златан Методиев Марков на 28.10.1981 г., регистриран на 04.11.1981 г.; регистриран в ПГУ на 31.01.1984 г.
Ръководил го служител кап. Златан Методиев Марков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-„ЧЖ”, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Красимир
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36883; дело Ф1, а.е. 5482.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Кувейт от 25.12.1993 г. до 08.04.1999 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Алжир от 10.12.2006 г. до 30.11.2010 г.Три имена Димитър Василев Димитров
Дата на раждане 22.01.1940 г.
Място на раждане гр. Айтос
Вербувал го служител о. р. Трифон Торньов Каменов на 26.09.1964 г., регистриран на 03.10.1964 г.
Ръководил го служител о. р. Трифон Торньов Каменов; Кольо Ламбрев; о. р. Димитър Икономов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II, управление II-"ЧЖ"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Димов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37513.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Отава от 07.03.2005 г. до 28.08.2007 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Василев Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Димитър Илиев Лазаров
Дата на раждане 13.11.1933 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител майор Лазар Хр. Лалов на 08.04.1964 г., регистриран на 10.02.1966 г.; възстановен през 1978 г.
Ръководил го служител майор Лазар Христов Лалов; о. р. Любен Тасков; о. р. Димитър Гичев; о. р. Симеон Дойчинов; о. р. Димчо Вавов; о. р. Ив. Георгиев; о. р. Тр. Петров; майор Колю Асенов Михалев; о. р. Ангел Димитров; о. р. Продан Димов Калъчев; ст. лейт. Митко Атанасов; лейт. Светлозар Димитров Стоянов; о. р. Ч. Минчев; подп. Владимир Иванов Владимиров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Атанасов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 1940 – 4 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Рим от 17.03.1995 г. до 15.08.2001 г.Три имена Димитър Константинов Икономов
Дата на раждане 25.02.1955 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Асен Цанков на 14.05.1982 г., регистриран на 20.05.1982 г.
Ръководил го служител о. р. Асен Цанков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"Ч.Ж."
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Георгиев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Сеул от 09.10.1996 г. до 01.08.2001 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Будапеща от 20.11.2006 г. до 30.11.2010 г.

За Димитър Константинов Икономов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Димитър Константинов Икономов
Дата на раждане 25.02.1955 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ВГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2282/ 09.09.1988 г. е назначен за разузнавач в отдел 09; със заповед № 77/ 12.05.1989 г. е преназначен за разузнавач в отделение 02 на отдел 09.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Сеул от 09.10.1996 г. до 01.08.2001 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Будапеща от 20.11.2006 г. до 30.11.2010 г.

Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Димитър Константинов Кисимов
Дата на раждане 08.11.1937 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Георги Иванов Ничев, регистриран на 14.10.1965 г.
Ръководил го служител полк. Георги Иванов Ничев; полк. Иван Тодоров Превалски; о. р. Светослав Тодоров; о. р. Петко Власковски; кап. Георги Стоянов Минков; подп. Кольо Генчев Трънков; майор Атанас Георгиев Кременлиев; лейт. Венцислав Петров Константинов; о. р. Славко Савов; майор Христо Димитров Караколев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Константин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 1890.
Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Осло от 15.09.1990 г. до 17.07.1993 г.Три имена Димитър Миланов Енчев
Дата на раждане 11.06.1960 г.
Място на раждане гр. Сливен
Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Сертов на 21.05.1982 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Гаврилов Сертов; полк. Иван Нинов; подп. Людмил Иванов Резашки; подп. Благой Нотев Илиев; кап. Любомир Касидов; майор Стоян Ботев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Калоянов (Калоян)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 2 – 2 бр. и обр. 9; дело № 17745; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Атина от 01.7.2005 г. до 01.10.2007 г.Три имена Димитър Миланов Енчев
Дата на раждане 11.06.1960 г.
Място на раждане гр. Сливен
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е назначен за разузнавач VI степен.
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Атина от 01.7.2005 г. до 01.10.2007 г.

Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г.


Три имена Димитър Петров Попов
Дата на раждане 19.11.1932 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Тодоров на 16.05.1950 г.; о. р. Илия Христов Динев на 06.07.1971 г., регистриран в ПГУ на 21.09.1971 г.
Ръководил го служител о. р. Тодоров; о. р. Илия Христов Динев; о. р. Иван Гьонов Иванов ; о. р. Борис Гюров; о. р. Румен Трифонов; о. р. Стефан Енев; о. р. Коста Георгиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството V РУ на МВР-София-ДС, ДС, отдел IХ, ПГУ-ХIII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор
Псевдоними Томов; Димо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично и работно дело Ф1, а.е. 3167 – 2 тома; протокол № 1322/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-17440.
Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г.
Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик във Виена от 06.09.1990 г. до 21.01.1992 г.Три имена Димитър Стойнев Станоев
Дата на раждане 15.10.1937 г.
Място на раждане с. Долец, обл. Силистра
Вербувал го служител кап. Пенчо Енев Русанов на 06.11.1956 г.; майор Никола П. Стефанов на 22.12.1964 г., регистриран на 31.12.1964 г.; регистриран в ПГУ на 11.02.1969 г.; възстановен в РУ-ГЩ на 11.08.1983 г.
Ръководил го служител кап. Пенчо Енев Русанов; майор Никола П. Стефанов; майор Кольо Генчев Трънков; о. р. Кръстьо В. Кръстев; о. р. Господинка М. Георгиева; о. р. Георги Н. Виткин; кап. Румен Димитров Тошков; полк. Добри Тодоров; майор Олег Савов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; СУ на МВР-ДС-II-III, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач; агент; сътрудник
Псевдоними Жилберт; Виктор; Джон; Сотев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.; обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; лично и работно дело Ф1, а.е. 2649 – 3 тома; дела № 2382 и № 2382-А; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Лима от 25.06.1995 г. до 30.11.1997 г.Три имена Димитър Филипов Серафимов
Дата на раждане 04.01.1958 г.
Място на раждане гр. Пазарджик
Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Тодоров Косерков на 28.09.1988 г., регистриран на 24.10.1988 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Тодоров Косерков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Пламен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-37250.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Торонто от 31.08.1992 г. до 01.02.1999 г.
Постоянен представител, посланик в Женева от 30.06.2005 г. до 30.06.2007 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Филипов Серафимов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Димитър Цветанов Цанев
Дата на раждане 13.01.1942 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител майор Георги Караманов, регистриран на 13.03.1985 г.
Ръководил го служител майор Георги Караманов; кап. Алипи Георгиев Алипиев; ст. лейт. Цветко Динков Цветков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел 14, отдел 08, отдел 06
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Цолов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; дело Ф1, а.е. 6528; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Сидней от 05.05.1993 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Пекин от 05.05.1999 г. до 15.08.2003 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Димитър Цветков Костов
Дата на раждане 08.09.1932 г.
Място на раждане с. Староселци, обл. Плевен
Вербувал го служител Регистриран на 13.06.1968 г.
Ръководил го служител подп. Герхард Райчев; о. р. Иван Катранджиев; о. р. Стоян Стоянов; ст. лейт. Любомир Попов; о. р. Стоян Стоянов; полк. Любен Коцев; кап. Петър Щерев; майор Любен Ст. Гоцев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Мирчев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2496.
Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г.
Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик в Ню Йорк от 04.08.1990 г. до 15.08.1992 г.Три имена Димо Василев Димов
Дата на раждане 10.02.1938 г.
Място на раждане гр. Любимец
Вербувал го служител о. р. Павел Патриков на 25.03.1982 г.
Ръководил го служител о. р. Павел Патриков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти", ІІ отделение
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Дангов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване № 88/ 12.07.1990 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Копенхаген от 21.09.2001 г. до 20.07.2005 г.

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Драговест Горанов Горанов
Дата на раждане 20.05.1952 г.
Място на раждане гр. Ямбол
Вербувал го служител кап. Иван Тодоров Карнобатлов на 07.07.1973 г., регистриран на 10.08.1973 г.; възстановен от кап. С. Софрониев на 25.03.1981 г.
Ръководил го служител кап. Иван Тодоров Карнобатлов; кап. С. Софрониев; о. р. Орлин Г. Владиков; о. р. Иван Д. Божиков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-отделение "разузнавателно"; ДС, ПГУ-III, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Гошо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 3982 – 3 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Делхи от 31.10.2003 г. до 13.04.2006 г.Три имена Евгени Колев Генев
Дата на раждане 25.02.1957 г.
Място на раждане гр. Велико Търново
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 635/ 22.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 403/ 21.05.1986 г. е изпратен на 10 месечна школа в КГБ-СССР; със заповед № 697/ 01.09.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Истанбул от 15.12.2008 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.


Три имена Евгений Пенков Еков
Дата на раждане 15.03.1961 г.
Място на раждане гр. Плевен
Вербувал го служител о. р. Христо Филипов Христов на 13.06.1989 г., регистриран на 19.06.1989 г.
Ръководил го служител о. р. Христо Филипов Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 03, 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Виктор
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-36245
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Кишинев от 23.09.2001 г. до 30.09.2005 г.

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. - печатни издания


Три имена Евгений Якимов Иванов
Дата на раждане 01.12.1955 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 328/ 09.06.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 981/ 01.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик в Брюксел от 04.08.1993 г. до 15.12.1997 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-1569/ 12.08.2009 г.
Обявен с решение № 78/ 14.10.2009 г. - Националния осигурителен институт


Три имена Елена Петкова Кирчева
Дата на раждане 18.09.1949 г.
Място на раждане гр. Лом
Вербувал го служител о. р. Б. Дойчинов на 04.07.1985 г., регистрирана на 16.07.1985 г.
Ръководил го служител о. р. Б. Дойчинов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Ива
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-32653
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Берн от 21.08.1991 г. до 21.06.1996 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Хелзинки от 14.08.1999 г. до 06.07.2001 г.
Извънреден и пълномощен посланик във Виена от 11.07.2001 г. до 20.07.2005 г.

Обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители


Три имена Еленко Георгиев Андреев
Дата на раждане 02.10.1939 г.
Място на раждане с. Горна Ковачица, обл. Монтана
Вербувал го служител Регистриран в ПГУ на 28.03.1972 г.; о. р. Златан Марков на 22.11.1977 г., регистриран на 05.12.1977 г.; възстановен в ПГУ на 26.08.1982 г.
Ръководил го служител о. р. Дамян Кръстев Пазийски; о. р. Златан Марков; о. р. Вл. Манолов; майор Стефан Василев Челиев; майор Марин Стоянов Петков; полк. Методи Давидков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, ВГУ- „ЧЖ”
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент
Псевдоними Долапчиев; Андрей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 1 2 бр., обр. 3 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 3571 – 2 тома; писмо вх. № 1270/ 09.03.1990 г. с искане данните за аг. „Андрей” да бъдат заличени в регистрите на отдел III.
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Бразилия от 13.09.1990 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Луанда от 25.11.2002 г. до 29.11.2005 г.


Три имена Емил Димитров Вълев
Дата на раждане 20.08.1956 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Ст. Димитров на 15.05.1985 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Ст. Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Валентин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело 1А 34317.
Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Брюксел от 26.07.2002 г. до 31.07.2006 г.

Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента


Три имена Емил Димитров Самарджиев
Дата на раждане 22.01.1951 г.
Място на раждане гр. Дупница
Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 16.11.1988 г., регистриран на 09.12.1988 г., кап. Димитър Колев Чалев на 01.06.1989 г., регистриран в ПГУ на 10.07.1989 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; кап. Димитър Колев Чалев; кап. Данчо Костадинов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Радев; Гери
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37518; дело Ф1, а.е. 6971.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Минск от 15.11.2003 г. до 15.07.2004 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Димитров Самарджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Жасмин Николова Генова
Дата на раждане 08.11.1948 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал я служител лейт. Крум Симеонов Крумов, регистрирана в ПГУ на 18.09.1979 г.; о. р. Младен Младенов на 04.11.1981 г., регистрирана на 12.11.1981 г.;
Ръководил я служител лейт. Крум Симеонов Крумов; о. р. Кирил Камбуров; о. р. Пламен Костов; о. р. Младен Младенов; о. р. Недялков; о. р. С. Савов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-НТР, управление VI-I-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент
Псевдоними Жужа; Чолаков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф1, а.е. 4221 – 2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/1990 г. материалите на аг. „Чолаков”.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Стокхолм от 04.04.1998 г. до 23.02.2003 г.Три имена Жечо Петров Радунов
Дата на раждане 09.07.1931 г.
Място на раждане с. Вардун, обл. Търговище
Вербувал го служител Вербуван на 24.12.1967 г., регистриран в ПГУ на 15.02.1968 г.
Ръководил го служител полк. Асен Тодоров Тошев; о. р. Цветан Ив. Маринов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Секретаря
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2128.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 08.06.1990 г.Три имена Захари Митев Радуков
Дата на раждане 12.12.1949 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Анастас Христов Василев на 06.02.1969 г., регистриран на 10.02.1969 г.
Ръководил го служител о. р. Анастас Христов Василев; о. р. Радул Стойков; о. р. Димитър Тод. Цолов; о. р. Неделчо Богданов; о. р. Димчо Костадинов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР - 2 армия-I; ДС, управление II-I-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Красимир
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27344 МФ; работно дело IР-12741.
Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Минск от 27.09.2006 г.Три имена Здравко Георгиев Велев
Дата на раждане 23.02.1940 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил КДС, управление I
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2498/ 03.05.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Сана от 01.09.1999 г. до 31.03.2002 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Триполи от 17.10.2003 г. до 09.06.2006 г.Три имена Златин Вангелов Тръпков
Дата на раждане 30.01.1957 г.
Място на раждане гр. Поморие
Вербувал го служител ст. лейт. Петко Колев на 13.05.1988 г., регистриран на 01.06.1988 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Петко Колев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството секретен сътрудник
Псевдоними Тарасов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1 а.е. 7212.
Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Хага от 21.02.2007 г.

Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. – администрацията на президента


Три имена Ивайло Любенов Бръзицов
Дата на раждане 27.11.1949 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Иван Иванов Бакоев на 17.02.1976 г., регистриран на 02.03.1976 г.
Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Бакоев; о. р. Ал. Александров; о. р. А. Левчев; о. р. Л. Лупов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-III-II по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Явор
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-27703; работно дело IР-13170.
Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" от 30.06.2005 г.Три имена Иван Алексиев Гайтанджиев
Дата на раждане 03.08.1945 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС, отдел ХVІІ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № С-087/ 31.07.1974 г. назначен като разузнавач ІІ степен в отдел ХVІІ; със заповед № С-092/ 31.05.1975 г. е преназначен като инспектор ІV степен; със заповед № С-100/ 28.11.1977 г. е преназначен като зам. н-к на отделение; със заповед № С-105/ 01.10.1981 г. е преназначен като н-к отделение; според писмо на НРС RB 102101-001-04/12-1180/ 30.08.2007 г. е бил служител на ПГУ до 25.02.1991 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Кайро от 04.11.2006 г.

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители


Три имена Иван Георгиев Гарвалов
Дата на раждане 17.11.1930 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител Кап. Иван Александров Иванов на 22.06.1964 г.
Ръководил го служител Кап. Иван Александров Иванов; Илия Христов Динев; майор Антон Янев Антонов; майор Любен Йорданов Предов; ст. лейт. Георги Кузов Деничин; Неделчо Пенев; М. Генковски; Серафим Софрониев; полк. Д. Доксев; Александър Жулев; ст. лейт. Петко Недков Колев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел III, отдел ХI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник
Псевдоними Добролюбов; Ников
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.; лично и работно дело Ф1, а. е. 1921-8 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 01.07.2006 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Иван Голубинов Цветков
Дата на раждане 08.08.1951 г.
Място на раждане гр. Лом
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-024/ 20.09.1977 г. е назначен за пом. н-к на отдел; ; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за разузнавач V степен.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Стокхолм от 23.11.2007 г.

Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.


Три имена Иван Данчев Петков
Дата на раждане 09.09.1947 г.
Място на раждане с. Поповяне, обл. Софийска
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 93/ 06.03.1975 г. е назначен за разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Пном Пен от 16.08.2009 г.Три имена Иван Димитров Чобанов
Дата на раждане 06.02.1951 г.
Място на раждане гр. Ямбол
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, отдел II
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 410/ 05.02.1979 г. е назначен за разузнавач III степен.
Публична длъжност или публична дейност Временно управляващ посолството в Хараре от 06.03.2007 г. до 01.11.2007 г.

Обявен с решение № 129/ 14.05.2010 г. - МВР


Три имена Иван Иванов Стаматов
Дата на раждане 08.02.1948 г.
Място на раждане с. Кипилово, обл. Сливен
Вербувал го служител подп. Кольо Генчев Трънков на 23.09.1972 г., регистриран в ПГУ на 10.10.1972 г.; о. р. Добри Иванов Младенов на 19.11.1975 г., регистриран на 22.11.1975 г.
Ръководил го служител подп. Кольо Генчев Трънков; о. р. Георги Нинов Виткин; о. р. Йордан Д. Христов; о. р. Спас Георгиев Велев; о. р. Добри Иванов Младенов; о. р. Калин Ламбрев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, ВГУ-"ЧЖ", ВГУ-IХ-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент
Псевдоними Вергил, Петров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 3098; лично дело IА-37181.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Банкок от 19.08.2008 г. до 31.01.2010 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Иванов Стаматов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Иван Истилиянов Димитров
Дата на раждане 19.10.1946 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Румен Палийски на 16.09.1980 г., регистриран на 05.01.1981 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Румен Палийски; о. р. Огнян Езекиев; о. р. Минко Минчев; о. р. Димитър Недев; о. р. Владимир Митрев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Ясен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6659.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Копенхаген от 20.08.2005 г. до 31.07.2009 г.Три имена Иван Кирилов Палчев
Дата на раждане 15.08.1943 г.
Място на раждане гр. Видин
Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 30.12.1974 г., регистриран на 31.12.1974 г.
Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев; о. р. Валентин Ников; о. р. Георги Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Цеко
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо за унищожаване на лични и работни дела вх. № 1029/ 27.021990 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Баку от 14.09.2004 г. до 30.06.2008 г.

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители


Три имена Иван Любенов Недев
Дата на раждане 09.12.1942 г.
Място на раждане гр. Севлиево
Вербувал го служител ст. лейт. Серафим Благоев Софрониев на 23.07.1974 г., регистриран на 26.07.1974 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Серафим Благоев Софрониев; о. р. Здравко Александров Свещарски; о. р. Станислав К. Станчев; о. р. Валентин Русков; о. р. Александър Георгиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIII, III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Ричард
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 3672 – 4 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Мадрид до 31.10.1991 г.Три имена Иван Пенчев Данчев
Дата на раждане 20.12.1948 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Баров на 20.03.1984 г., регистриран на 25.07.1985 г.
Ръководил го служител о. р. Баров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Николаев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7111 – 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик във Вилнюс от 29.12.2007 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.


Три имена Иван Петров Иванов
Дата на раждане 31.07.1953 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител регистриран на 15.02.1983 г.
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Балинов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи, собственоръчно написани и подписани от сътрудника; документи от щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 4698 – II том; предложение рег. № 3187/ 13.03.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Балинов" – I том от а.е. 4698.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лисабон от 10.07.2009 г.Три имена Иван Цацов Димитров
Дата на раждане 25.07.1952 г.
Място на раждане с. Видраре, обл. Софийска
Вербувал го служител Вербуван на 22.08.1979 г., регистриран на 08.11.1979 г., възстановен на 04.04.1988 г.
Ръководил го служител полк. Иван Василев Писарски; кап. Христо Пенков Герганов; ст. лейт. Веселин Константинов; полк. Колю Асенов Михалев; о. р. Илчо Танков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Антонов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4799 – 8 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Шанхай от 24.08.2005 г. до 30.09.2010 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Цацов Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Иван Янков Христов
Дата на раждане 19.11.1948 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-06/ 18.04.1974 г. е назначен за младши оперативен работник; със заповед № Р-036/ 30.09.1975 г. е преназначен за пом. н-к отдел VII; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за ст. пом. н-к отдел VII; със заповед № Р-02/ 05.01.1984 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Мексико от 17.08.2000 г. до 31.01.2006 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Мадрид от 25.06.2007 г.

Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Иво Йорданов Иванов
Дата на раждане 05.06.1953 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-025/ 16.09.1981 г. е назначен за щатен служител; от 01.10.1981 г. до 31.08.1982 г. разузнавач VI степен в отдел VII; от 01.09.1982 г. до 30.06.1983 г. слушател във ВДА-СССР; от 01.07.1983 г. разузнавач VI степен в отдел Х; със заповед № Р-031/ 10.12.1990 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Милано от 14.07.2005 г. до 30.07.2008 г.

Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Иво Любенов Петров
Дата на раждане 09.03.1948 г.
Място на раждане гр. Бяла Слатина
Вербувал го служител о. р. М. Минков на 28.03.1986 г., регистриран на 29.12.1986 г.
Ръководил го служител о. р. М. Минков; о. р. Димитър Недев; о. р. Огнян Езекиев; о. р. Владимир Георгиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Осенов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7387 – 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик във Виена от 11.03.1993 г. до 19.09.1998 г.
Постоянен представител, посланик във Виена от 01.10.2002 г. до 19.05.2005 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Берлин от 22.02.2009 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.


Три имена Илия Георгиев Кръстелников
Дата на раждане 07.04.1943 г.
Място на раждане с. Павелско, обл. Смолян
Вербувал го служител подп. Йордан Христов на 29.01.1973 г., регистриран в ПГУ на 13.03.1973 г.; кап. Неделчо Кънчев Богданов на 18.02.1977 г., регистриран на 01.03.1977 г.; възстановен в ПГУ
Ръководил го служител подп. Йордан Христов; ст. лейт. Христо Д. Караколев; кап. Божидар Антонов; ст. лейт. Иван Живев; полк. Иван Великов; кап. Неделчо Кънчев Богданов; о. р. Огнян Стоилов; о. р. К. Съботинов; о. р. Милко Георгиев; о. р. Христо Темелков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, ВГУ-I-II, ВГУ-I-III, ВГУ-I-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Кравцов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр, обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33063; лично и работно дело Ф1, а.е. 3549 – 3 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Мюнхен от 31.10.1993 г. до 08.10.1997 г.Три имена Илиян Господинов Караманов
Дата на раждане 19.07.1967 г.
Място на раждане гр. Стара Загора
Вербувал го служител о. р. Митко Петров Петров на 10.08.1987 г., регистриран на 19.10.1987 г.
Ръководил го служител о. р. Митко Петров Петров; ст. лейт. Ант. Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II; ОУ на МВР-В. Търново-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Хрис
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-3310 (В.Т.); работно дело IР-893 (В.Т.); работно дело IР-15911.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност II секретар, временно управляващ генералното консулство в Битоля от 01.10.2010 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Илиян Господинов Караманов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Илиян Драганов Василев
Дата на раждане 07.07.1956 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Христов на 09.02.1988 г., регистриран на 09.03.1988 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Сашо-11
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7553; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Москва от 04.02.2000 г. до 30.06.2006 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.


Три имена Илко Климентов Шивачев
Дата на раждане 02.07.1955 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Димитров Динев на 02.06.1981 г., регистриран на 16.06.1981 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Димитров Динев; о. р. Иван Иванов Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Орлинов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1884 – 2 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Солун от 21.10.1995 г. до 28.02.2003 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Кувейт от 29.12.2007 г.Три имена Илко Климентов Шивачев
Дата на раждане 02.07.1955 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-025/ 16.09.1981 г. е назначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-018/ 05.10.1982 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-016/ 14.09.1988 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-018/ 15.08.1990 г. е преназначен за разузнавач V степен.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Солун от 21.10.1995 г. до 28.02.2003 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Кувейт от 29.12.2007 г.

Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.


Три имена Йордан Петров Величков
Дата на раждане 10.01.1940 г.
Място на раждане с. Кондофрей, обл. Перник
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ на ГЩ; отдел "Поръчения", отдел ХV
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед Р-39/ 30.12.1970 г. е назначен за оперативен работник; със заповед Р-031/ 30.09.1972 г. е преназначен за о. р. (зам. н-к по направление в ХV отдел); със заповед Р-037/ 08.10.1976 г. е преназначен за помощник н-к отдел Х; със заповед Р-030/ 28.12.1978 г. е преназначен за помощник н-к отдел ХV; със заповед Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач V степен в отдел ХV; със заповед Р-025/ 14.09.1990 г. е преназначен за разузнавач ІV степен в отдел ХV; със заповед Р-026/ 01.11.1991 г., считано от 15.10.1991 г. е уволнен и зачислен в запаса по разпореждане.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" от 01.03.1991 г.

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Обявен с решение № 64/ 21.05.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИКЕП за народни представители в Европейския парламент
Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители


Три имена Йордан Тодоров Кожухаров
Дата на раждане 28.09.1941 г.
Място на раждане с. Охрид, обл. Монтана
Вербувал го служител о. р. Добри Иванов Младенов на 28.10.1975 г., регистриран на 03.11.1975 г.
Ръководил го служител о. р. Добри Иванов Младенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Калоянов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37510.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Белград от 04.02.1994 г. до 01.10.1994 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Тодоров Кожухаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Кирил Иванов Момчилов
Дата на раждане 27.03.1938 г.
Място на раждане гр. Две могили
Вербувал го служител о. р. Добри Стоянов Недков на 28.09.1964 г., регистриран на 05.11.1964 г.
Ръководил го служител о. р. Добри Стоянов Недков; полк. Благо Благоев Бръмбаров; подп. Запрян Колудов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-2 армия-1
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверителна връзка; агент
Псевдоними Петров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-19403; работно дело IР-3249.
Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Одрин от 26.05.1990 г. до 01.10.1991 г.
Генерален консул в Истанбул от 11.09.1993 г. до 02.10.1998 г.Три имена Кирил Иванов Момчилов
Дата на раждане 27.03.1938 г.
Място на раждане гр. Две могили
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 0600/ 04.10.1975 г. е назначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-013/ 18.07.1978 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-028/ 20.09.1986 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-025/ 14.09.1990 г. е преназначен за разузнавач IV степен.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Одрин от 26.05.1990 г. до 01.10.1991 г.
Генерален консул в Истанбул от 11.09.1993 г. до 02.10.1998 г.

Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.


Три имена Кирил Тодоров Димитров
Дата на раждане 24.05.1954 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 329/ 09.06.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 585/ 01.07.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 601/ 06.07.1987 г. е изпратен на 5 месечна разузнавателна школа в КГБ-СССР; със заповед № 1064/ 31.12.1989 г. е преназначен за инспектор.
Публична длъжност или публична дейност II секретар, временно управляващ посолството в Хелзинки от 20.7.1997 г. до 30.6.2003 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/ 12-2286/ 30.11.2010 г.


Три имена Кирил Христов Кирилов
Дата на раждане 19.04.1946 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Христо Ал. Масев на 24.04.1979 г., регистриран на 05.06.1979 г.
Ръководил го служител о. р. Христо Ал. Масев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Шели
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37065.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Хавана от 21.02.2001 г. до 30.04.2002 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Христов Кирилов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Константин Андреев Андреев
Дата на раждане 28.07.1952 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ на ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е назначен за пом. н-к отдел; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за разузнавач VI степен.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Букурещ от 02.10.2004 г. до 30.06.2008 г.

Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 изх. № 2881/ 24.09.2009 г.
Обявен с решение № 104/ 02.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса


Три имена Константин Димитров Алдев
Дата на раждане 26.09.1946 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител полк. Владимир Вл. Мицов на 13.08.1976 г., регистриран на 01.12.1976 г.
Ръководил го служител полк. Владимир Вл. Мицов; о. р. Любен Георгиев; о. р. Димитър Николов Радков; полк. Димитър Панчев Радев; о. р. Стефан Дечев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Орлин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5574 – 2 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Санкт Петербург от 29.10.1993 г. до 18.07.1997 г.Три имена Константин Стефанов Главанаков
Дата на раждане 03.06.1936 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител полк. Кривлев на 03.08.1968 г.; майор Радослав Станев на 31.10.1975 г., регистриран на 04.11.1975 г.
Ръководил го служител полк. Кривлев; полк. Ганчев; майор Радослав Станев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-I-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент
Псевдоними Войнов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Подписани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; лично и работно дело № 627; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25141 МФ; работно дело IР-10175-2 тома; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г.; 1980 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Токио от 12.04.1991 г. до 01.01.1995 г.

Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Красимир Иванов Костов
Дата на раждане 17.04.1957 г.
Място на раждане гр. Дупница
Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Годоров Димитров на 25.04.1989 г., регистриран на 27.04.1989 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Годоров Димитров; ст. лейт. Антон Мирчев Василев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Норис
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7278.
Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" от 12.11.2009 г.

Обявен с решение № 101/ 25.11.2009 г. - министър-председател, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Красимир Йорданов Петров
Дата на раждане 29.08.1951 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Веселин Мишонов на 16.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г.
Ръководил го служител о. р. Веселин Мишонов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Стоун
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 178-1/ 14.05.1990 г. с искане "да бъдат заличени от картотеките данните за" "Стоун".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Пном Пен от 14.08.2005 г. до 23.08.2009 г.Три имена Красимир Николов Тулечки
Дата на раждане 25.09.1955 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител полк. Тошев на 05.02.1985 г.
Ръководил го служител полк. Тошев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Мичев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 19469; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Кабул от 14.01.2003 г. до 31.05.2007 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Прищина от 16.10.2009 г. до 15.08.2010 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Анкара от 27.09.2010 г.

Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.


Три имена Краснодар Байчев Колев
Дата на раждане 07.07.1952 г.
Място на раждане гр. Велико Търново
Вербувал го служител полк. Беров на 11.03.1983 г.
Ръководил го служител полк. Беров; подп. Георги Миланов; майор Стайко Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Бараков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 17916; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Улан Батор от 22.12.2009

Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г.


Три имена Любен Стоянов Гоцев
Дата на раждане 03.03.1930 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Първо главно управление
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1446/ 16.06.1961 г. е назначен за разузнавач и му е присвоено звание лейтенант; със заповед № К-756/ 09.11.1961 г. е изпратен на едногодишно обучение в СССР; със заповед № 171/ 01.12.1965 г. е преназначен за инспектор; със заповед № І-512/ 29.01.1969 г. е преназначен за н-к ІІІ отдел; със заповед № 230/ 07.05.1974 г. е преназначен за зам. н-к на ПГУ; със заповед № 410а/ 01.06.1983 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Хага от 19.03.1991 г. до 18.01.1992 г.

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Любомир Григоров Шопов
Дата на раждане 24.09.1942 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 43/ 01.07.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 79/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № С-042/ 23.07.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 08.05.1991 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/ 12-2286/ 30.11.2010 г.


Три имена Любомир Ерменчев Иванов
Дата на раждане 21.10.1956 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ, отдел ХVII
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 474/ 17.06.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 636/ 01.10.1990 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Брюксел от 11.06.2004 г. до 03.07.2009 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Любомир Желязков Вълков
Дата на раждане 12.05.1927 г.
Място на раждане с. Скобелево, обл. Хасково
Вербувал го служител о. р. Георги Ангелов Кьосински на 12.05.1954 г., регистриран на 15.05.1954 г.
Ръководил го служител о. р. Георги Ангелов Кьосински; о. р. Валентин Ив. Михаилов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Ябълка
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 50/ 1962 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-1910.
Снемане от действащия оперативен отчет 1955 г.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 16.04.1990 г.Три имена Любомир Илиев Иванов
Дата на раждане 06.09.1942 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител полк. Тороманов на 18.07.1970 г.; о. р. Марков в ПГУ на 23.01.1973 г., регистриран на 04.04.1973 г.
Ръководил го служител полк. Тороманов; о. р. Д. Пазийски; о. р. Марков; майор Стефан Василев Челиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; секретен сътрудник
Псевдоними Любянски (Люблянски)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2 на РУ-ГЩ; обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 на ПГУ; дело № 74; дело Ф1, а.е. 3125.
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Монтевидео от 22.01.1993 г. до 21.07.1998 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Хавана от 22.10.2002 г. до 15.10.2006 г.Три имена Любомир Милчев Тодоров
Дата на раждане 25.03.1951 г.
Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич
Вербувал го служител подп. Кольо Ц. Съботинов на 12.02.1975 г., регистриран на 02.04.1975 г.; възстановен и регистриран на 02.08.1984 г.
Ръководил го служител подп. Кольо Ц. Съботинов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление II-I-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Александър; Джими
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34162; работно дело IР-9382.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Камбера от 07.08.2004 г. до 30.06.2008 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Токио от 01.11.2009 г.Три имена Любомир Недков Кючуков
Дата на раждане 14.06.1955 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител Лейт. Илко Климентов Шивачев на 18.08.1983 г.
Ръководил го служител Лейт. Илко Климентов Шивачев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник
Псевдоними Николай
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 18647; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лондон от 15.09.2009 г.

Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Людмил Петков Спасов
Дата на раждане 21.07.1948 г.
Място на раждане гр. Русе
Вербувал го служител регистриран на 08.02.1967 г.; възстановен от полк. Димчо Георгиев и майор Тома Томов и регистриран на 03.03.1982 г.
Ръководил го служител лейт. Иван Николов Чолов; ст. лейт. Христо Димитров Караколев; ст. лейт. Петко Костов; о. р. Иван Живев; о. р. Владимир Марков; о. р. Кирил Кузманов Филипов; о. р. Христо Сариев; о. р. Гьончо Гьоков; о. р. Венелин Петров; майор Сашо Г. Ковачев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Антонов; Радоев; Късметски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е.3570 – 2 тома; дело Ф1, а.е. 5949; предложение рег. № 7741/ 15.08.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване оперативното дело на СС "Късметски".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Триполи от 02.09.1999 г. до 20.09.2003 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Дамаск от 12.11.2009 г. до 09.07.2010 г.Три имена Марко Николов Марков
Дата на раждане 13.02.1937 г.
Място на раждане гр. Брезово
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, управление II
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 772/ 13.05.1960 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 594/ 25.08.1961 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 50/ 18.08.1964 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 28/ 01.04.1965 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 141/ 01.11.1965 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 230/ 31.01.1967 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 5568/ 05.12.1968 г. е изпратен на 5 месечен курс в СССР.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Белград от 30.06.1990 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Сараево от 01.05.1996 г. до 30.06.1999 г.Три имена Милан Лефтеров Миланов
Дата на раждане 04.07.1939 г.
Място на раждане с. Църква, обл. Перник
Вербувал го служител регистриран на 03.03.1966 г.
Ръководил го служител подп. Герхард Райчев Гавраилов; о. р. Иван Катранджиев; о. р. Димчо Вавов; о. р. Здравко Свещарски; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Любен Ст. Гоцев; подп. Трайко Григоров Йорданов; полк. Тодор Петров Станчев; о. р. Дяко Христозов; о. р. Костадин Костадинов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Марков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2008 – 3 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Париж от 29.12.1989 г. до 07.04.1992 г.Три имена Мима Димитрова Стоилова-Николова
Дата на раждане 18.07.1947 г.
Място на раждане гр. Пещера
Вербувал я служител ст. лейт. Вл. Константинов на 19.03.1980 г., регистрирана на 08.04.1980 г.
Ръководил я служител ст. лейт. Вл. Константинов; майор Филип Дим. Филипов; кап. Александър Кръстев Попов; майор Евгени Лилков Ковачев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Вили (Вими)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5459
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Банког от 30.06.2005 г. до 30.06.2008 г.Три имена Минко Николов Ноев
Дата на раждане 30.07.1958 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Дачев на 25.03.1987 г., регистриран на 22.04.1987 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Дачев; о. р. Данаил Сарафидов; майор Кирчо Киров; о. р. Валери Гюров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Боцо (Бацо)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7489; доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/ 12-2286/ 30.11.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност I секретар, временно управляващ посолството в Осло от 01.01.2001 г. до 20.04.2001 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/ 12-2286/ 30.11.2010 г.


Три имена Начко Георгиев Пехливанов
Дата на раждане 23.12.1947 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 454/ 16.08.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 240/ 19.05.1975 г. е изпратен за 10 месеца и 10 дни в разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 650/ 08.10.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 631/ 01.10.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 462/ 15.06.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 78/ 01.02.1988 г. е преназначен за зам. н-к на отделение.
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Братислава от 01.07.2010 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/ 12-2286/ 30.11.2010 г.


Три имена Неделчо Борисов Пенев
Дата на раждане 22.02.1948 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ВГУ, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3864/ 20.12.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 360/ 17.07.1979 г. е преназначен за разузнавач III степен в ПГУ; със заповед № 172/ 09.04.1981 г. е изпратен за 10 месеца в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 15/ 01.01.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Акра от 30.10.2006 г. до 31.10.2009 г.Три имена Нейчо Искров Нейчев
Дата на раждане 25.10.1936 г.
Място на раждане с. Душанци, обл. Софийска
Вербувал го служител о. р. Михаил Милков на 04.02.1959 г., регистриран на 16.02.1959 г.
Ръководил го служител о. р. Михаил Милков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент
Псевдоними Максим
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-16112; протокол № 1349/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-35454.
Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Багдад от 22.03.1993 г. до 23.06.1997 г.Три имена Нейчо Искров Нейчев
Дата на раждане 25.10.1936 г.
Място на раждане с. Душанци, обл. Софийска
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 5060/ 25.10.1968 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 6/ 22.01.1969 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 2992/ 31.05.1969 г. е изпратен на едногодишна разузнавателна школа в СССР; със заповед № 417/ 29.08.1975 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 267/ 15.05.1982 г. е преназначен за зам. Н-к на отделение; със заповед № 717/ 01.09.1986 г. е преназначен за н-к на отделение.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Багдад от 22.03.1993 г. до 23.06.1997 г.Три имена Никола Иванов Калудов
Дата на раждане 11.09.1943 г.
Място на раждане гр. Варна
Вербувал го служител о. р. Димитър Василев Сираков на 27.01.1964 г.; ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов на 04.03.1976 г., регистриран на 25.03.1976 г.; регистриран в ПГУ на 21.12.1976 г.
Ръководил го служител о. р. Димитър Василев Сираков; ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов; о. р. Спас Велев; о. р. Петър Ламбов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ВГУ-I-III, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент
Псевдоними Прогрес; Андрей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-35005; работно дело IР-17212; дело Ф1, а.е. 4028.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лисабон от 09.09.1996 г. до 31.07.1999 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Рим от 24.09.2002 г. до 29.07.2007 г.
Извънреден и пълномощен посланик във Ватикана от 02.10.2009 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Иванов Калудов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Никола Иванов Карадимов
Дата на раждане 25.10.1942 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал го служител о. р. Асен Димитров Асенов на 18.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г.
Ръководил го служител о. р. Асен Димитров Асенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Андрей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Копенхаген от 29.03.1993 г. до 31.07.1997 г.
Постоянен представител, посланик в Брюксел от 15.12.1997 г. до 12.06.1999 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Осло от 16.11.2006 г.

За Никола Иванов Карадимов липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г.
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Николай Борисов Иванов
Дата на раждане 22.12.1950 г.
Място на раждане гр. Русе
Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Стойчев Недев на 12.11.1981 г., регистриран на 18.11.1981 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Стойчев Недев; о. р. Ботьо Гелев; о. р. Калин Манов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-I, управление II-VIII-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Калчев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34578.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Доха от 19.10.2009 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Борисов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Николай Василев Богданов
Дата на раждане 16.10.1946 г.
Място на раждане гр. Варна
Вербувал го служител ст. лейт. Теню Караславов, регистриран на 13.04.1977 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Теню Караславов; Симеон Ив. Симеонов; Хр. Стронгелов; М. Коларов; Станчо Кр. Иванов; Румен Сотиров; Борислав Геновски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел IV, отдел 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Бонков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и 3; дело Ф1, а. е. 7118-2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" от 18.11.1991 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Николай Георгиев Караколев
Дата на раждане 22.10.1953 г.
Място на раждане гр. Перник
Вербувал го служител подп. Владимир Вълчев и подп. Славчо Полежанов на 20.06.1984 г.
Ръководил го служител полк. Стойчо Даскалов; подп. Владимир Вълчев; подп. Славчо Полежанов; кап. Стайко Христов; полк. Георги Кръстев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Карев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написано агентурно сведение; разходен документ, отчетен от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 16480; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност I секретар, временно управляващ посолството в Любляна от 01.1.2001 г. до 31.3.2001 г.

Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г.


Три имена Николай Илиев Илиев
Дата на раждане 15.01.1955 г.
Място на раждане гр. Русе
Вербувал го служител лейт. Пантелей Мирчев Спасов на 18.01.1984 г.; о. р. Сергей Петков на 25.03.1987 г., регистриран на 30.04.1987 г.
Ръководил го служител лейт. Пантелей Мирчев Спасов; о. р. Сергей Петков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-III-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент
Псевдоними Йорданов; Кискинов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1, обр. 2, обр. 4 и обр. 6; дело № 18884; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане „да бъдат заличени данните за аг. „Кискинов”; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Кишинев от 19.10.2005 г. до 31.10.2009 г.Три имена Николай Михайлов Андреев
Дата на раждане 12.07.1945 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт Андреев на 22.02.1975 г.
Ръководил го служител ст. лейт Андреев; майор Запрянов; кап. Бергов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Порязов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 8020.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Бейрут от 01.07.1999 г. до 30.11.2004 г.Три имена Николай Стоянов Арабаджиев
Дата на раждане 27.06.1954 г.
Място на раждане гр. Благоевград
Вербувал го служител ст. лейт. Ефрем Радев на 22.09.1981 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Ефрем Радев; майор Благой Илиев; полк. Иван Нинов; ст. лейт. Владимир Йорданов; лейт. Илко Шивачев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Андреев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 17012; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик"Три имена Николай Стоянов Марин
Дата на раждане 12.12.1950 г.
Място на раждане гр. Съединение
Вербувал го служител Регистриран на 14.12.1977 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Руменов Енев; о. р. Ангел Григоров; о. р. Валентин Кирилов; о. р. Валери Калафатов; о. р. Румен Трифонов; о. р. Николай Бъчваров; о. р. Огнян Бохоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Хитин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4045 – 3 тома
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Улан Батор от 22.10.2002 г. до 30.05.2006 г.Три имена Николай Цачев Цачев
Дата на раждане 12.08.1955 г.
Място на раждане гр. Ловеч
Вербувал го служител полк. Д. Куцев на 24.10.1986 г., регистриран на 19.11.1986 г.
Ръководил го служител полк. Д. Куцев; подп. Марин Николов Маринов; полк. Иван Георгиев Дудушкин; подп. Иван Д. Божиков; подп. Марин Николов Маринов; полк. Кръстьо Кръстев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Марио-1
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6366.
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Бразилия от 25.05.2006 г. до 31.05.2010 г.Три имена Огнян Кирилов Митев
Дата на раждане 17.02.1940 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител Регистриран на 30.07.1968 г.
Ръководил го служител мл. лейт. Иван Николов Чолов; о. р. Д. Павлов; полк. Найден Илиев Пешев; о. р. Любен Предов; майор Димчо Вавов; подп. Никола Йончев; о. р. Владимир Иванов Владимиров; о. р. Продан Кънчев; подп. Кръстьо Кръстев; о. р. М. Атанасов; о. р. Св. Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III, IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Балев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2485.
Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Джакарта до 17.10.1991 г.Три имена Огнян Райчев Пишев
Дата на раждане 08.09.1951 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител кап Валентин Радомирски на 15.09.1983 г.
Ръководил го служител кап Валентин Радомирски; кап. Димитър Илиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Градев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 15569; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик във Вашингтон от 10.12.1990 г. до 01.07.1994 г.

Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.


Три имена Пантелей Мирчев Спасов
Дата на раждане 14.12.1955 г.
Място на раждане гр. Ямбол
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-025/ 16.09.1981 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-036/ 30.12.1981 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за разузнавач VI степен.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" от 29.06.2007 г.

Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г.


Три имена Петко Иванов Пранджев
Дата на раждане 03.01.1944 г.
Място на раждане с. Найден Герово, обл. Пловдив
Вербувал го служител Вербуван на 14.09.1976 г., регистриран на 11.02.1977 г.
Ръководил го служител подп. Христо Стефанов Сариев; о. р. Владимир Дунчев; майор Христо Пенков Герганов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Манол
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 3736 – 2 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ в Абуджа от 16.03.2006 г. до 25.07.2008 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петко Иванов Пранджев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Петко Теофилов Димитров
Дата на раждане 14.11.1952 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител регистриран на 25.11.1982 г.
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Агов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5831.
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Кайро от 20.08.1991 г. до 01.02.1999 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Тел Авив от 14.11.2004 г. до 30.06.2008 г.Три имена Петър Александров Междуречки
Дата на раждане 02.05.1934 г.
Място на раждане гр. Гоце Делчев
Вербувал го служител о. р. Любен Шишков на 22.09.1958 г., регистриран на 27.01.1959 г.
Ръководил го служител о. р. Любен Шишков; о. р. Гено Петров Генов; о. р. Иван Петров Калинкин; о. р. Георги Йосифов; о. р. Йордан Пенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Валтер; Фред
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; дело Ф1, а.е. 1473.
Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Източен Берлин до 13.02.1991 г.Три имена Петър Александров Междуречки
Дата на раждане 02.05.1934 г.
Място на раждане гр. Гоце Делчев
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил КДС, управление I
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 726/ 25.03.1966 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 265/ 26.05.1972 г. е преназначен за инспектор IV степен.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Източен Берлин до 13.02.1991 г.Три имена Петър Асенов Драгнев
Дата на раждане 19.01.1948 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал го служител о. р. Неделчо Пенев на 29.09.1980 г., регистриран на 11.12.1980 г.; кап. Калин Ангелов Ламбрев на 06.11.1987 г., регистриран на 11.11.1987 г.;
Ръководил го служител о. р. Неделчо Пенев; о. р. Серафим Софрониев; о. р. Димитър Димитров; о. р. Георги Кузов Деничин; ст. лейт. Благой Бонков; кап. Калин Ангелов Ламбрев;
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ, ВГУ-IХ-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Камен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а. е. 7152 – 2 тома; лично дело IА-37467; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Дубай от 18.08.2002 г. до 21.10.2004 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Аман от 17.05.2006 г. до 31.05.2010 г.


Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.


Три имена Петър Георгиев Воденски
Дата на раждане 15.01.1951 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител полк. Беров на 19.07.1984 г.
Ръководил го служител полк. Беров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Велинов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело №17340; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Истанбул от 04.11.1990 г. до 07.06.1991 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Кишинев от 31.08.1995 г. до 31.12.1999 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Никозия от 04.10.2005 г. до 31.07.2009 г.

Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.


Три имена Петър Георгиев Воденски
Дата на раждане 15.01.1951 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Назначен със заповед № Р-015/ 23.07.1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Истанбул от 04.11.1990 г. до 07.06.1991 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Кишинев от 31.08.1995 г. до 31.12.1999 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Никозия от 04.10.2005 г. до 31.07.2009 г.

Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.


Три имена Петър Димитров Атанасов
Дата на раждане 16.12.1961 г.
Място на раждане гр. Перник
Вербувал го служител о. р. Румен Георгиев Милчин на 02.07.1981 г., регистриран на 09.07.1981 г.
Ръководил го служител о. р. Румен Георгиев Милчин
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ – I РУ на МВР-ДС по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Феникс
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 38/ 13.08.1993 г. за унищожаване с протокол № 249/ 31.01.1990 г. личното дело на "Феникс" .
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Сантяго от 21.07.2001 г. до 30.06.2006 г.Три имена Петър Здравков Попчев
Дата на раждане 01.06.1944 г.
Място на раждане гр. Септември
Вербувал го служител о. р. Петко Генчев Събев на 06.07.1964 г., регистриран на 15.07.1964 г.; кап. Румен Дим. Тошков на 28.05.1973 г., регистриран в ПГУ на 06.02.1974 г.
Ръководил го служител о. р. Петко Генчев Събев; ст. лейт. Иван Атанасов Живев; кап. Румен Дим. Тошков; ст. лейт. Милан Миланов; о. р. Христо Сариев; о. р. Антон Костадинов; о. р. Жеко Димитров; о. р. Георги Желев;
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III, управление II-II, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Стефанов; Чавдаров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37047; дело Ф1, а.е. 5649 – 4 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" от 03.08.2006 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Здравков Попчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Петър Иванов Маринков
Дата на раждане 24.12.1930 г.
Място на раждане гр. Враца
Вербувал го служител о. р. Найден Иванов на 05.09.1952 г., регистриран на 03.08.1954 г.
Ръководил го служител о. р. Найден Иванов; о. р. Методи Александров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор
Псевдоними Бойко
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1303/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IИ-17993
Снемане от действащия оперативен отчет 1956 г.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 12.02.1992 г.Три имена Петър Стефанов Константинов
Дата на раждане 22.12.1942 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал го служител полк. Добри Иванов Младенов на 18.10.1977 г., регистриран на 20.10.1977 г.; регистриран в ПГУ на 25.10.1979 г.
Ръководил го служител полк. Добри Иванов Младенов; подп. Цв. Маринов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ „ЧЖ”, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Недев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37182; дело Ф1, а.е. 4704.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лагос до 13.09.1991 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Абуджа от 07.09.2008 г. до 30.09.2009 г.Три имена Петьо Димитров Петев
Дата на раждане 05.06.1956 г.
Място на раждане с. Горски извор, обл. Хасково
Вербувал го служител регистриран на 28.08.1979 г.
Ръководил го служител о. р. Димитър Радков; майор Руси Гочев Шопов; о. р. Димитър Панчов Радев; о. р. Стефан Ангелов Дечев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Динов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4414 – 3 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Талин от 15.07.2009 г.Три имена Пламен Иванов Грозданов
Дата на раждане 24.09.1950 г.
Място на раждане гр. Казанлък
Вербувал го служител о. р. Георги Димитров на 01.08.1989 г., регистриран на 04.08.1989 г.
Ръководил го служител о. р. Георги Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Крежов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7379; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Москва от 27.09.2006 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.


Три имена Пламен Христов Петков
Дата на раждане 01.10.1956 г.
Място на раждане гр. Тетевен
Вербувал го служител майор Кольо Цеков Съботинов на 15.05.1985 г., регистриран на 15.05.1985 г.
Ръководил го служител майор Кольо Цеков Съботинов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Бояджиев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32609.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Хелзинки от 11.08.1995 г. до 27.07.1999 г.Три имена Райко Страхилов Райчев
Дата на раждане 29.03.1955 г.
Място на раждане с. Църква, обл. Перник
Вербувал го служител ст. лейт. Г. Савов на 30.08.1985 г., регистриран на 09.10.1985 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Г. Савов; о. р. Евгений Якимов Иванов; о. р. Александър Димитров Жулев; о. р. Петко Колев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-Х, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Велин-1 (Велин; Велин-2)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7467 – 2 тома;
доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB102101-001-04/ 12-2158/ 05.11.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик в Ню Йорк от 08.09.2007 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB102101-001-04/ 12-2158/ 05.11.2010 г.


Три имена Румен Георгиев Чолаков
Дата на раждане 19.03.1939 г.
Място на раждане гр. Батак
Вербувал го служител ст. лейт. Петко Дачев Власковски на 25.08.1960 г., регистриран на 29.08.1960 г.; възстановен през 1969 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Петко Дачев Власковски; подп. Борис Стоянов Москов; о. р. Руси Русев; о. р. Димитър Павлов; о. р. Боне Бонев; о. р. Найден Илиев Пешев; о. р. Христо Димитров Караколев; о. р. Петко Костов; о. р. Евтим Б. Гандев; о. р. Михаил Георгиев Миланов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Митко
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 1518 – 3 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Никозия от 18.05.1991 г. до 25.10.1992 г.Три имена Румен Димитров Цанев
Дата на раждане 10.11.1946 г.
Място на раждане гр. Русе
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-033/ 30.09.1972 г. е назначен за мл. о. р.; със заповед № Р-018/ 15.08.1975 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № Р-036/ 30.09.1975 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-016/ 14.09.1988 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; през 1989 г. е изпратен на 2 месечен курс във ВДА-Москва; със заповед № Р-018/ 15.08.1990 г. е преназначен за разузнавач III степен.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Солун от 27.07.1990 г. до 19.10.1995 г.

Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.


Три имена Руско Димитров Георгиев
Дата на раждане 28.04.1951 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 580/ 29.07.1985 г. е изпратен на 10 месечна школа в КГБ-СССР; със заповед № 570/ 01.08.1988 г. е назначен за ст. разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Истанбул от 16.10.2003 г. до 30.11.2006 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.


Три имена Светлозар Владиславов Панов
Дата на раждане 25.02.1958 г.
Място на раждане гр. Русе
Вербувал го служител о. р. Владимир Манолов на 10.11.1988 г., регистриран на 17.11.1988 г.; регистриран в ПГУ на 14.07.1989 г.
Ръководил го служител о. р. Владимир Манолов; ст. лейт. П. Колев; майор Георги Кузов Деничин; Евг. Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС-09 отдел, 02 отделение; ПГУ, отдел 10
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент; секретен сътрудник
Псевдоними Морис; Свежин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; уведомително писмо за унищожаване № 2195/ 1990 г.; собственоръчно написани документи от сътрудника; документи от ръководилия го щатен служител; документи за получаване на възнаграждение; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; арх. дело Ф1, а.е. № 7443; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2092/ 28.10.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Будапеща от 10.12.1999 г. до 15.08.2003 г.Три имена Светломир Велев Баев
Дата на раждане 19.03.1947 г.
Място на раждане гр. Бургас
Вербувал го служител о. р. Кирил Тодоров Георгиев на 17.08.1983 г., регистриран на 26.08.1983 г.
Ръководил го служител о. р. Кирил Тодоров Георгиев; о. р. Стоян Бакалов; кап. Георги Кузов Деничин
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХI, III, I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Велин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7033 – 3 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тел Авив от 10.09.1992 г. до 18.12.1999 г

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.


Три имена Свилен Илиев Божанов
Дата на раждане 15.08.1954 г.
Място на раждане гр. Варна
Вербувал го служител о. р. Г. Чолаков на 15.04.1985 г., регистриран на 28.11.1985 г.
Ръководил го служител о. р. Г. Чолаков; о. р. Тодор Ялъмов; о. р. Александър Александров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Гетев (Гетов)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5380
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Временно управляващ, пълномощен министър в Хартум от 09.03.2005 г. до 30.12.2008 г.Три имена Сергей Стойнев Тасев
Дата на раждане 23.03.1961 г.
Място на раждане Руска федерация
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-012/ 02.08.1988 г. е назначен за разузнавач VI степен.
Публична длъжност или публична дейност I секретар, временно управляващ посолството в Тел Авив от 15.01.2004 г. до 30.06.2004 г.

Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г.


Три имена Симеон Николов Дърпатов
Дата на раждане 10.04.1944 г.
Място на раждане гр. Разлог
Вербувал го служител полк. Спас Георгиев Стойчев на 27.04.1971 г., регистриран на 13.05.1971 г.
Ръководил го служител полк. Спас Георгиев Стойчев; ст. лейт. Христо Караколев; о. р. Йордан Христов; ст. лейт. Иван Атанасов Живев; ст. лейт. Владимир Маринов; ст. лейт. Петър Василев Ламбов; о. р. Цв. Маринов; кап. Стефан Ангелов Дечев; ст. лейт. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Ястреб
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4959 – 3 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ в Адис Абеба от 29.06.2007 г. до 31.07.2009 г.Три имена Слав Василев Данев
Дата на раждане 05.03.1947 г.
Място на раждане с. Сламино, обл. Ямбол
Вербувал го служител ст. лейт. Васил Колев Върбанов на 22.09.1976 г., регистриран на 25.09.1976 г.; регистриран в ПГУ на 21.09.1983 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Васил Колев Върбанов; о. р. Фарфаров; о. р. А. Колев; о. р. Г. Дженков; ст. лейт. Иван Тодоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-Ямбол, отделение ІІ; на 21.09.1983 г. е приет на ръководство от Първо главно управление-ДС, отдел 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент; секретен сътрудник
Псевдоними Петров; Боянов; Джорджев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник - 2 бр.; рег. бланка; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично дело ІА-2267 (Ям); дело Ф.1, а. е. 4648.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Отава от 12.10.1992 г. до 16.11.1999 г.

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители


Три имена Станимир Цветанов Сърбиновски
Дата на раждане 14.06.1951 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ВГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3356/ 04.08.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 8/ 18.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Претория от 01.08.2010 г.Три имена Станислав Пенков Даскалов
Дата на раждане 04.04.1952 г.
Място на раждане с. Бежаново, обл. Ловеч
Вербувал го служител о. р. Румен Палийски на 01.11.1985 г., регистриран на 25.11.1985 г.; ст. лейт. Борислав Стратев Геновски, регистриран в ПГУ на 10.10.1988 г.
Ръководил го служител о. р. Румен Палийски; ст. лейт. Борислав Стратев Геновски; о. р. Валентин Самсаров; о. р. Георги Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02-09-01; ДС, ПГУ, отдел 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Явор; Гастона
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник – 2бр.; картони обр. 4 и обр. 6; работно дело IР-16861; протокол № 85/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30900 и работно дело IР-16861 (налично); рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 7555; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Брюксел от 10.11.2001 г. до 19.05.2005 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Стефан Борисов Наумов
Дата на раждане 12.07.1945 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител регистриран на 24.04.1975 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Руси Гочев Шопов; майор Колю Михалев; майор Георги Новев; кап. Марин Божков; лейт. Жеко Матев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII, IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Свилен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4037; протокол рег. № 4347/ 27.04.1990 г. за отделяне за унищожаване секретни документи от делото на "Свилен".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тирана от 31.05.1990 г. до 26.03.1997 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Борисов Наумов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Стефан Наумов Йорданов
Дата на раждане 23.09.1943 г.
Място на раждане с. Кардам, обл. Добрич
Вербувал го служител майор Иван Йорданов Данков и полк. Любен Георгиев на 07.10.1986 г., регистриран на 21.01.1987 г.
Ръководил го служител майор Иван Йорданов Данков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Капитански
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6597
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Букурещ от 07.09.1990 г. до 11.03.1993 г.Три имена Стефан Николов Апостолов
Дата на раждане 01.06.1945 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков на 11.12.1978 г., регистриран на 13.12.1978 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ – "ЧЖ"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Николай
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36878.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Буенос Айрес от 30.10.2006 г. до 30.11.2010 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Николов Апостолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Стилиян Данов Стоянов
Дата на раждане 15.10.1932 г.
Място на раждане с. Български извор, обл. Ловеч
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 0406/ 15.10.1968 г. е назначен за зам. н-к на отдел; със заповед № Р-09/ 17.04.1969 г. е преназначен за оперативен работник; със заповед № Р-027/ 20.09.1969 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № Р-036/ 30.09.1975 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-011/ 28.05.1976 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач IV степен
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Бейрут до 27.01.1992 г.Три имена Стоил Фердов Миланов
Дата на раждане 02.10.1931 г.
Място на раждане с. Храбърско, обл. Софийска
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ на МВР-Перник-ДС; КДС, управление II
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1432/ 05.04.1963 г. е назначен за зам. н-к на ОУ на МВР-Перник; със заповед № 3570/ 27.07.1965 г. е преназначен за н-к на ОУ на МВР-Перник; със заповед № 4984/ 24.12.1966 г. е преназначен за н-к на отдел в управление II на КДС; със заповед № 6446/ 12.02.1969 г. е изпратен на 5 месечен курс в СССР.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Минск от 27.12.1989 г. до 28.12.1992 г.Три имена Стоян Анатолиев Тончев
Дата на раждане 28.03.1959 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 16.04.1985 г., регистриран на 04.05.1985 г.
Ръководил го служител лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ – "ЧЖ"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Тони
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37506.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност I секретар, временно управляващ генералното консулство в Ню Йорк от 01.01.2000 г. до 01.11.2002 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Анатолиев Тончев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Стоян Георгиев Давидов
Дата на раждане 05.12.1943 г.
Място на раждане с. Левуново, обл. Благоевград
Вербувал го служител кап. Златан Методиев Марков на 27.05.1982 г., регистриран на 29.05.1982 г.; Цветан Маринов на 16.11.1983 г.
Ръководил го служител кап. Златан Методиев Марков; Цветан Маринов, Владимир Попов, Орлин Владиков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Второ, отделение „ЧЖ” – ДС; ІV отдел ПГУ -ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Григоров; Дражев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланки-2 бр.; картони - обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; дело Ф 1, а.е. 5935, том І и том ІІ; лично дело IА-36315; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Бейрут от 02.09.1990 г. до 01.07.1993 г.

Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2.
Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.


Три имена Стоян Георгиев Денчев
Дата на раждане 11.02.1953 г.
Място на раждане гр. Елхово
Вербувал го служител майор Гаврил Стефанов Благоев на 08.07.1988 г.
Ръководил го служител майор Гаврил Стефанов Благоев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІ-ДС, отдел І, отделение І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Симеонов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; лично дело ІА-34225
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Хелзинки от 05.10.1994 г. до 22.02.1995 г.

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители


Три имена Стоян Живков Сталев
Дата на раждане 05.12.1952 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител Кап. Пламен Ст. Димитров на 27.09.1988 г., регистриран на 03.10.1988 г.
Ръководил го служител Кап. Пламен Ст. Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, отдел I, отделение III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Маринов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32892; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Бон от 18.03.1991 г. до 07.08.1998 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Анкара от 07.08.1998 г. до 05.03.2006 г.

Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Теодор Спасов Русинов
Дата на раждане 23.09.1952 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител кап. Христанков на 13.11.1984 г.
Ръководил го служител кап. Христанков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Йорданов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 15079; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тирана от 10.05.2007 г.

Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.


Три имена Тодор Манолов Пътов
Дата на раждане 07.05.1943 г.
Място на раждане Гърция
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-024/ 26.09.1970 г. е назначен за мл. оперативен работник; със заповед № Р-037/ 30.09.1975 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № 024/ 02.10.1979 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-017/ 28.12.1987 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-016/ 14.09.1988 г. е преназначен за разузнавач V степен.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Одрин от 27.11.1993 г. до 01.09.1997 г.

Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.


Три имена Тодор Маринов Стайков
Дата на раждане 31.10.1953 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, управление VI, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 5024/ 15.10.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 406/ 24.07.1978 г. е преназначен за разузнавач III степен в ПГУ.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Ереван от 27.12.2007 г.Три имена Тодор Петков Дичев
Дата на раждане 26.03.1938 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител лейт. Гаврил Стефанов Благоев и кап. Димчо Костадинов на 12.05.1975 г., регистриран на 19.05.1975 г., възстановен на 21.11.1986 г., регистриран на 25.11.1986 г.
Ръководил го служител лейт. Гаврил Стефанов Благоев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II, управление II-I-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Огнянов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32888; работно дело IР-9348.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик в Женева от 01.11.1990 г. до 12.01.1993 г.Три имена Тодор Таков Рибаров
Дата на раждане 06.11.1941 г.
Място на раждане гр. Берковица
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил СГУ на КДС; КДС, управление I, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3822/ 12.08.1965 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 4586/ 14.11.1966 г. е изпратен на 7 месечна разузнавателна школа в СССР; със заповед № 205/ 19.10.1967 г. е преназначен за разузнавач в управление I; със заповед № 146/ 08.08.1969 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 301/ 26.09.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед от 01.09.1971 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 683/ 20.10.1976 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 643/ 06.12.1979 г. е преназначен за зам. н-к на отдел.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" от 15.10.1991 г.Три имена Феим Юсеинов Чаушев
Дата на раждане 01.03.1944 г.
Място на раждане с. Рибино, обл. Кърджали
Вербувал го служител о. р. Кънчо Тодоров на 17.11.1966 г., регистриран на 28.11.1966 г.
Ръководил го служител о. р. Кънчо Тодоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Крумовград
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Бисер
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1145 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-555; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" от 03.08.2006 г.

Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Христо Йорданов Йорданов
Дата на раждане 10.05.1941 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Валентин О. Стефанов на 29.01.1976 г., регистриран на 02.02.1976 г.
Ръководил го служител о. р. Валентин О. Стефанов; о. р. Александър Шевченко; о. р. Бойко Андров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Феникс
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-31762.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Претория от 02.03.1996 г. до 30.11.2001 г.Три имена Христо Йорданов Марков
Дата на раждане 10.04.1932 г.
Място на раждане гр. Тетевен
Вербувал го служител о. р. Цветко П. Иванов на 10.02.1953 г., регистриран на 17.02.1964 г.
Ръководил го служител о. р. Цветко П. Иванов; о. р. Найден Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Пробив
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело I-ПВ-1091.
Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тунис до 18.05.1991 г.Три имена Христо Петков Тепавичаров
Дата на раждане 21.04.1934 г.
Място на раждане гр. София
Качество Нещатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ-III
Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен за нещатен оперативен работник на ДС със заповед № 25/ 17.07.1970 г.
Псевдоним: Август
Оперативни работници: майор Любен Гоцев; кап. Петър Щерев; ст. лейт. Любомир Попов; лейт. Милуш Манолов; кап. Валентин Тодоров Русков; ст. лейт. Румен Спасов; о. р. Неделчо Пенев; о. р. Серафим Софрониев
Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Хараре от 29.09.1990 г. до 24.08.1992 г.Три имена Христо Христов Гутев
Дата на раждане 26.05.1957 г.
Място на раждане Израел
Вербувал го служител о. р. Кондев на 20.10.1987 г., регистриран на 06.11.1987 г.
Ръководил го служител о. р. Кондев; ст. лейт. Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Александър
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-12424; писмо вх. № 851/ 16.02.1990 г. за изключване и унищожаване делата на "Александър".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност I секретар, временно управляващ посолството в Тунис от 01.09.2005 г. до 30.06.2008 г.Три имена Цанко Василев Яблански
Дата на раждане 09.09.1944 г.
Място на раждане гр. Бяла Слатина
Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 14.08.1985 г., регистриран на 27.08.1985 г.
Ръководил го служител о. р. Слави Пеев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Марков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-736 (Хс).
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тел Авив от 03.12.1999 г. до 15.07.2003 г.Три имена Цветан Петров Димитров
Дата на раждане 09.03.1948 г.
Място на раждане гр. Червен бряг
Вербувал го служител Регистриран на 12.01.1977 г.
Ръководил го служител о. р. Владимир Иванов Владимиров; о. р. Ангел Димитров; подп. П. Колъчев; ст. лейт. М. Атанасов; о. р. В. Коларов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Васил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4178.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лагос от 04.07.1993 г. до 25.03.2000 г.
Извънреден и пълномощен посланик в Луанда от 21.11.2005 г. до 30.11.2010 г.Три имена Цонко Маринов Георгиев
Дата на раждане 22.04.1941 г.
Място на раждане гр. Севлиево
Вербувал го служител лейт. Максим Василев Стоев на 29.08.1980 г., регистриран на 07.09.1980 г.
Ръководил го служител лейт. Максим Василев Стоев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VII-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент
Псевдоними Георгиев; Педро
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25875 МФ, работно дело IР-11078.
Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Буенос Айрес от 25.09.1990 г. до 01.04.1993 г.Три имена Чавдар Вельов Червенков
Дата на раждане 31.05.1941 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 014/ 28.09.1971 г. е назначен за младши оперативен работник; със заповед № 0315/ 20.08.1982 г. е изпратен за слушател във ВА-ГЩ на ВС на СССР; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за н-к отдел.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тунис от 02.12.1993 г. до 11.07.2009 г.

Доклад на Сл. "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 изх. № 2994/ 28.12.2007 г.
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри


Три имена Чавдар Жечев Жечев
Дата на раждане 02.01.1955 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител майор Кольо Цеков Съботинов на 29.07.1987 г., регистриран на 17.08.1987 г.
Ръководил го служител майор Кольо Цеков Съботинов; ст. лейт. Валентин Колев Борисов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Попов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34314.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик във Виена от 11.08.2006 г. до 31.08.2010 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Чавдар Жечев Жечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Чавдар Николаев Минчев
Дата на раждане 02.08.1951 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ВГУ, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3864/ 20.12.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 360/ 17.07.1979 г. е преназначен за разузнавач III степен в ПГУ; със заповед № 172/ 09.04.1981 г. е изпратен на 10 месечна разузнавателна школа в КГБ-СССР; със заповед № 15/ 01.01.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1168/ 31.12.1986 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1067/ 31.12.1989 г. е преназначен за н-к на отделение.
Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик"

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/ 12-2286/ 30.11.2010 г.


Три имена Юксел Мюмюн Ахмед
Дата на раждане 11.09.1962 г.
Място на раждане гр. Кърджали
Вербувал го служител о. р. Данчо Николов Алексиев на 10.05.1979 г., регистриран на 18.06.1979 г.
Ръководил го служител о. р. Данчо Николов Алексиев; о. р. Манолов; о. р. Кр. Владимиров; о. р. Генчо Ангелов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление II-ХI-IV; СГУ-IV РУ на МВР-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Алексей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-35529, работно дело IР-11962; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г.с предложение за унищожаване на работно дело IР-1151 (Кж).
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Баку от 01.01.2001 г. до 30.6.2003 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Юксел Мюмюн Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Три имена Явор Димков Захариев
Дата на раждане 29.03.1946 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 09.10.1972 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Константинов; майор Емил Ставрев; о. р. Румен Палийски; о. р. Минко Минков; о. р. Любен Предов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Орлин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2628 – 2 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Тбилиси от 01.07.2007 г. до 15.07.2009 г.Три имена Янчо Демирев Янев
Дата на раждане 03.09.1939 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител Вербуван на 17.06.1964 г., регистриран на 20.06.1964 г.
Ръководил го служител майор Асен Тодоров Тошев; о. р. Добри Иванов Добрев; о. р. Йото Йотов Пашов; о. р. Илия Цветков Кованджиев; подп. Димитър Костадинов Куцев; о. р. Спас Георгиев Велев; о. р. Аспарух Аспарухов; о. р. Гьончо Гьоков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Константинов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 1832 – 3 тома
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Аман до 16.08.1994 г.Три имена Янчо Демирев Янев
Дата на раждане 03.09.1939 г.
Място на раждане гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № С-084/ 20.11.1973 г. е назначен за инспектор IV степен; със заповед № С-096/ 01.12.1976 г. е преназначен за зам. н-к на отделение.
Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Аман до 16.08.1994 г.


Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 26 /двадесет и шест/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона.

Няма коментари:

Публикуване на коментар